Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
一輝的故事
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
2103i.png2104i.png Refine1.png050
Refine2.png:150
Refine3.png:300
Refine4.png:500
總計:1000
淆惑異地 火屬性i.png 20 2
殺戮者的歸屬 火屬性i.png 20 2
前往地獄的犧牲 火屬性i.png暗屬性i.png 20 2
重生的不死鳥 火屬性i.png暗屬性i.png 20 2

淆惑異地

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

2103i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
547i.pngRace獸類.png
1382
CD:3(4)
315900 2890
547i.pngRace獸類.png
1382
CD:3(2)
315900 2890
547i.pngRace獸類.png
926
CD:2(2)
536280 5160
SI229.png燃燒10%

行動裝置暫時無法觀看故事


殺戮者的歸屬

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

2103i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
487i.pngRace魔族.png
1239
CD:2(3)
287040 1550
SI163.png全體共生
487i.pngRace魔族.png
1239
CD:2(2)
287040 1550
SI163.png全體共生
487i.pngRace魔族.png
1239
CD:2(4)
287040 1550
SI163.png全體共生
1052i.pngRace魔族.png
2956
CD:2(2)
983410 6230
SI224.png六重軌跡隱藏

行動裝置暫時無法觀看故事


前往地獄的犧牲

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

2103i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
452i.pngRace妖精類.png
3850
CD:4(4)
631800 5410
SI250.png首殺盾
582i.pngRace妖精類.png
1065
CD:1(1)
620780 4980
SI229.png雙重燃燒10%
2109i.pngRace人類.png
(1961)
3017
CD:2(1)
1250360 10380
SI160.pngSI221.png突擊65%-底行風化 ‧ 攻後2顆風化3000

行動裝置暫時無法觀看故事


重生的不死鳥

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

2103i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
181i.pngRace獸類.png
3689
CD:4(2)
801470 8340
SI229.png縱向燃燒10%-1
181i.pngRace獸類.png
3689
CD:4(4)
801470 8340
SI229.png縱向燃燒10%-6
2109i.pngRace人類.png
1897
CD:1(1)
1060390 10380
SI117.png首消暗追擊零化

行動裝置暫時無法觀看故事

※ 一輝的故事 首次通關獎勵:SingleDiamond.png 1粒 ※

昇華系列關卡