Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基

主線副本為遊戲核心副本。玩家需要逐關打贏,才能解開下一關卡。

主線副本一但出現,就不會消失。(一完成修煉之旅便無法再次進入)

新手試煉

修煉之旅
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
067i.png 符石發動 混合 0 3 10 零除。 102i.png104i.png067i.png
128i.png 全體攻擊 混合 0 3 15 零除。 076i.png078i.png080i.png089i.png128i.png
156i.png 技能發動 混合 0 3 130 20 零除。 零除。 041i.png044i.png156i.png
通靈者的認可
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
056i.png 立志登塔 混合 3 3 300 21 100 7 096i.png098i.png100i.png264i.png056i.png
103i.png 面對末日的第一步 混合 3 3 300 29 100 10 096i.png098i.png100i.png264i.png103i.png
105i.png 成為世界的希望 混合 5 5 300 40 60 8 096i.png098i.png100i.png264i.png105i.png

第一階段封印

冰之亡靈塔
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
066i.png 冰凍之泉 3 3 300 52 100 17 056i.png076i.png096i.png241i.png066i.png
106i.png 狼之水洞穴 3 3 300 60 100 20 056i.png076i.png096i.png241i.png106i.png
086i.png 青泉之魔塔 5 5 300 68 60 14 056i.png076i.png096i.png241i.png086i.png
火之亡靈塔
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
068i.png 血染沙河 3 3 300 52 100 17 058i.png078i.png098i.png242i.png068i.png
108i.png 狼之火洞穴 3 3 300 60 100 20 058i.png078i.png098i.png242i.png108i.png
088i.png 紅玉之魔塔 5 5 300 68 60 14 058i.png078i.png098i.png242i.png088i.png
地之亡靈塔
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
070i.png 翠綠色的小怪 3 3 300 52 100 17 060i.png080i.png100i.png243i.png070i.png
110i.png 狼之森林 3 3 300 60 100 20 060i.png080i.png100i.png243i.png110i.png
090i.png 石岩之魔塔 5 5 300 68 60 14 060i.png080i.png100i.png243i.png090i.png
光之亡靈塔
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
072i.png 光明之寺 3 3 300 52 100 17 062i.png082i.png102i.png244i.png072i.png
112i.png 天狼之鳴 3 3 300 60 100 20 062i.png082i.png102i.png244i.png112i.png
092i.png 銀月之魔塔 5 5 300 68 60 14 062i.png082i.png102i.png244i.png092i.png
暗之亡靈塔
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
074i.png 暗影迷宮 3 3 300 52 100 17 064i.png084i.png104i.png245i.png074i.png
114i.png 狼之黑夜 3 3 300 60 100 20 064i.png084i.png104i.png245i.png114i.png
104i.png 黑石之魔塔 5 5 300 68 60 14 064i.png084i.png104i.png245i.png094i.png274i.png158i.png
第一階段封印
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
066i.png 古代修行者的目標 混合 5 5 500 53 100 11 056i.png058i.png060i.png062i.png064i.png066i.png068i.png070i.png072i.png074i.png261i.png267i.png
076i.png 尋找成神的捷徑 混合 5 5 500 67 100 13 056i.png058i.png060i.png062i.png064i.png066i.png068i.png070i.png072i.png074i.png261i.png267i.png
161i.png 漫長的登塔 混合 5 5 500 84 100 17 056i.png058i.png060i.png062i.png064i.png066i.png068i.png070i.png072i.png074i.png261i.png267i.png
137i.png 為了與神對話 混合 5 5 500 103 100 21 056i.png070i.png072i.png261i.png267i.png
286i.png 解開第一階段封印 混合 5 5 500 123 100 25 013i.png060i.png064i.png066i.png068i.png261i.png267i.png

第二階段封印

深海的龍殿
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
131i.png 銀河上的遊俠 5 5 1000 70 200 14 056i.png066i.png076i.png246i.png270i.png131i.png
116i.png 過去的摧毀 5 5 1000 86 200 17 056i.png066i.png076i.png246i.png270i.png116i.png
176i.png 深海猛獸 5 5 1000 103 200 21 056i.png066i.png076i.png246i.png270i.png
161i.png 食人鯊襲擊 5 5 1000 120 200 24 056i.png066i.png076i.png246i.png270i.png
041i.png 水龍之出沒 7 7 1000 137 143 20 056i.png066i.png076i.png246i.png270i.png
炎族的宴會
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
134i.png 霹靂遊俠的挑戰 5 5 1000 70 200 14 058i.png068i.png078i.png247i.png271i.png134i.png
119i.png 命運支配者 5 5 1000 86 200 17 058i.png068i.png078i.png247i.png271i.png119i.png
179i.png 屠殺者的洞穴 5 5 1000 103 200 21 058i.png068i.png078i.png247i.png271i.png
164i.png 王者之風采 5 5 1000 120 200 24 058i.png068i.png078i.png247i.png271i.png
044i.png 岩漿試煉 7 7 1000 137 143 20 058i.png068i.png078i.png247i.png271i.png044i.png
果園的稀客
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
137i.png 貧瘠之地的遊俠 5 5 1000 70 200 14 060i.png070i.png080i.png248i.png272i.png137i.png
122i.png 預言的真相 5 5 1000 86 200 17 060i.png070i.png080i.png248i.png272i.png122i.png
182i.png 蛇妖洞穴 5 5 1000 103 200 21 060i.png070i.png080i.png248i.png272i.png
167i.png 橫衝直撞 5 5 1000 120 200 24 060i.png070i.png080i.png248i.png272i.png
047i.png 綠龍巢穴 7 7 1000 137 143 20 060i.png070i.png080i.png248i.png272i.png047i.png
高雅的皇宮
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
140i.png 生命之泉的遊俠 5 5 1000 70 200 14 034i.png062i.png072i.png082i.png249i.png273i.png140i.png
125i.png 治癒者哨崗 5 5 1000 86 200 17 062i.png072i.png082i.png249i.png273i.png125i.png
185i.png 四處覓食的獵鷹 5 5 1000 103 200 21 062i.png072i.png082i.png249i.png273i.png
170i.png 捕獵肉食獸 5 5 1000 120 200 24 062i.png072i.png082i.png249i.png273i.png
050i.png 龍之先鋒 7 7 1000 137 143 20 062i.png072i.png082i.png249i.png273i.png050i.png
幽谷的盛宴
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
143i.png 御魔遊俠之路 5 5 1000 70 200 14 064i.png074i.png084i.png250i.png274i.png143i.png
128i.png 春天的曙光 5 5 1000 86 200 17 064i.png074i.png084i.png250i.png274i.png128i.png
188i.png 惡魔潛伏 5 5 1000 103 200 21 064i.png074i.png084i.png250i.png274i.png
173i.png 惡意的美味 5 5 1000 120 200 24 064i.png074i.png084i.png250i.png274i.png
053i.png 闇龍之詛咒 7 7 1000 137 143 20 064i.png074i.png084i.png250i.png274i.png053i.png
第二階段封印
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
067i.png 古代修行者的貪婪 混合 6 5 4899 146 817 24 076i.png078i.png080i.png082i.png084i.png086i.png088i.png090i.png092i.png094i.png002i.png006i.png010i.png014i.png018i.png067i.png069i.png071i.png
073i.png 始建以諾塔 混合 6 5 3207 171 535 29 076i.png078i.png080i.png082i.png084i.png086i.png088i.png090i.png092i.png094i.png002i.png006i.png010i.png014i.png018i.png073i.png075i.png
170i.png 絕對不要放棄 混合 6 5 2915 197 486 33 076i.png078i.png080i.png082i.png084i.png086i.png088i.png090i.png092i.png094i.png002i.png006i.png010i.png014i.png018i.png170i.png173i.png
131i.png 制止末日的決心 混合 6 5 4215 226 703 38 076i.png078i.png080i.png082i.png084i.png086i.png088i.png090i.png092i.png094i.png002i.png006i.png010i.png014i.png018i.png131i.png134i.png
288i.png 解開第二階段封印 混合 8 7 5432 257 679 32 076i.png078i.png080i.png082i.png084i.png086i.png088i.png090i.png092i.png094i.png002i.png006i.png010i.png014i.png018i.png288i.png289i.png

第三階段封印

冰川上飄溜的精靈
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
057i.png 海妖之歌 7 6 1500 164 214 23 251i.png275i.png056i.png
077i.png 凍結之刃 7 6 1500 184 214 26 251i.png275i.png076i.png
087i.png 美麗的魔法使 7 6 1500 205 214 29 066i.png078i.png106i.png251i.png275i.png086i.png
107i.png 狼人的晚餐 7 6 1500 226 214 32 251i.png275i.png106i.png
067i.png 精靈的軌跡 10 8 1500 246 150 25 251i.png275i.png066i.png
火焰上烈舞的精靈
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
059i.png 染紅的火山 7 6 1500 164 214 23 252i.png276i.png058i.png
079i.png 灼炎之刃 7 6 1500 184 214 26 252i.png276i.png078i.png
089i.png 灼熱的魔女 7 6 1500 205 214 29 068i.png080i.png108i.png252i.png276i.png088i.png
109i.png 狼人的營火晚會 7 6 1500 226 214 32 252i.png276i.png108i.png
069i.png 鮮紅的舞台 10 8 1500 246 150 25 276i.png252i.png108i.png068i.png
深山中高歌的精靈
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
061i.png 岡山上的邊緣 7 6 1500 164 214 23 253i.png277i.png110i.png070i.png076i.png060i.png
081i.png 塗毒之刃 7 6 1500 184 214 26 253i.png277i.png080i.png
091i.png 魔女的野心 7 6 1500 205 214 29 070i.png076i.png110i.png253i.png277i.png090i.png
111i.png 狼人的森林大會 7 6 1500 226 214 32 253i.png277i.png111i.png
071i.png 夢之樂章 10 8 1500 246 150 25 253i.png277i.png070i.png
暮光下閃耀的精靈
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
063i.png 召喚光精靈 7 6 1500 164 214 23 034i.png062i.png063i.png072i.png084i.png112i.png254i.png278i.png
083i.png 黃金之刃 7 6 1500 184 214 26 034i.png072i.png082i.png083i.png084i.png112i.png254i.png278i.png
093i.png 神聖的魔女 7 6 2702 205 386 29 034i.png072i.png084i.png092i.png093i.png112i.png254i.png278i.png
113i.png 新月下的狼人 7 6 2230 226 319 32 034i.png072i.png082i.png084i.png112i.png113i.png254i.png278i.png
073i.png 光之躍動 10 8 1500 246 150 25 034i.png072i.png073i.png084i.png112i.png254i.png278i.png
暗夜裡狩獵的精靈
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
065i.png 召喚黑精靈 7 6 1500 164 214 23 038i.png064i.png065i.png074i.png082i.png114i.png255i.png279i.png
085i.png 黑耀之刃 7 6 1500 184 214 26 038i.png074i.png082i.png084i.png085i.png114i.png255i.png279i.png
095i.png 復仇的魔女 7 6 1500 205 214 29 038i.png074i.png082i.png094i.png095i.png114i.png255i.png279i.png
115i.png 狼人之獵物 7 6 1500 226 214 32 038i.png074i.png082i.png114i.png115i.png255i.png279i.png
075i.png 精靈的偽裝 10 8 1500 246 150 25 038i.png074i.png075i.png082i.png114i.png255i.png279i.png
第三階段封印
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
077i.png 古代修行者的醒悟 8 6 2000 289 250 36 002i.png006i.png010i.png014i.png018i.png076i.png078i.png080i.png082i.png084i.png106i.png108i.png110i.png112i.png114i.png077i.png079i.png081i.png262i.png
087i.png 利用塔入侵天界的魔族 8 6 2000 324 250 41 002i.png006i.png010i.png014i.png018i.png076i.png078i.png080i.png082i.png084i.png106i.png108i.png110i.png112i.png114i.png087i.png089i.png091i.png262i.png
164i.png 歷史烙痕 8 6 2000 361 250 45 002i.png006i.png010i.png014i.png018i.png076i.png078i.png080i.png082i.png084i.png106i.png108i.png110i.png112i.png114i.png134i.png173i.png262i.png
093i.png 夢見在星海下高歌 8 6 2000 399 250 50 002i.png006i.png010i.png014i.png018i.png076i.png078i.png080i.png082i.png084i.png106i.png108i.png110i.png112i.png114i.png134i.png137i.png262i.png
287i.png 解開第三階段封印 10 8 2000 440 200 44 002i.png006i.png010i.png004i.png018i.png076i.png078i.png080i.png082i.png084i.png106i.png108i.png110i.png112i.png114i.png287i.png262i.png

第四階段封印

水下的伏兵
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
132i.png 水之守護者 9 7 2000 325 222 36 057i.png067i.png077i.png089i.png131i.png132i.png
117i.png 改變歷史 9 7 2000 355 222 39
177i.png 黑洞剩下的尾巴 9 7 2000 386 222 43
162i.png 山海鎮的威脅 9 7 2000 416 222 46
042i.png 蒼海龍爆發 12 10 2000 446 167 37
燃燒的赤鐵
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
135i.png 狂妄戰士 9 7 2000 325 222 36 059i.png069i.png079i.png091i.png134i.png135i.png
120i.png 執法者的威嚴 9 7 2000 355 222 39
180i.png 地獄犬的蹤跡 9 7 2000 386 222 43
165i.png 大地撼動 9 7 2000 416 222 46
045i.png 消失的鐵龍 12 10 2000 446 167 37
荒野的巨岩
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
138i.png 劇毒林地的狙擊神手 9 7 2000 325 222 36 061i.png071i.png081i.png087i.png137i.png138i.png
123i.png 被詛咒的怪物 9 7 2000 355 222 39
183i.png 進化的蛇妖 9 7 2000 386 222 43
168i.png 蠻牛的陷阱 9 7 2000 416 222 46
048i.png 岩龍的鋼牙 12 10 2000 446 167 37
聖光的指引
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
141i.png 聖光俠客集會 9 7 2000 325 222 36 063i.png073i.png083i.png095i.png140i.png141i.png
126i.png 蘋果園的主人 9 7 2000 355 222 39
186i.png 格里芬歸巢日 9 7 2000 386 222 43
171i.png 鄙惡者的巢穴 9 7 2000 416 222 46
051i.png 耀眼金龍的威嚇 12 10 2000 446 167 37
夢魘的險惡
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
144i.png 黑夜神秘的刺客 9 7 2000 325 222 36 039i.png065i.png075i.png085i.png093i.png143i.png

144i.png260i.png279i.png

129i.png 靈魂收割者 9 7 2000 355 222 39 039i.png065i.png075i.png085i.png093i.png128i.png

129i.png260i.png279i.png

189i.png 封印魔羊之地 9 7 2000 386 222 43 039i.png065i.png075i.png085i.png093i.png188i.png

189i.png260i.png279i.png

174i.png 遠古的黑暗科技 9 7 2000 416 222 46 039i.png065i.png075i.png085i.png093i.png173i.png

174i.png260i.png279i.png

054i.png 斷頭龍出現 12 10 2000 446 167 37 039i.png053i.png054i.png065i.png075i.png085i.png

093i.png260i.png279i.png

第四階段封印
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
177i.png 古代修行者的封印 10 7 2500 483 250 48 003i.png007i.png011i.png015i.png019i.png067i.png069i.png071i.png073i.png075i.png077i.png079i.png081i.png083i.png085i.png177i.png266i.png269i.png
183i.png 永遠留在塔中的惡魔 10 7 2500 527 250 53 003i.png007i.png011i.png015i.png019i.png067i.png069i.png071i.png073i.png075i.png077i.png079i.png081i.png083i.png085i.png183i.png266i.png269i.png
180i.png 斬妖除魔! 10 7 2500 574 250 57 003i.png007i.png011i.png015i.png019i.png067i.png069i.png071i.png073i.png075i.png077i.png079i.png081i.png083i.png085i.png180i.png266i.png269i.png
141i.png 在我手中的世界 10 7 2500 623 250 62 003i.png007i.png011i.png015i.png019i.png067i.png069i.png071i.png073i.png075i.png077i.png079i.png081i.png083i.png085i.png141i.png266i.png269i.png
285i.png 解開第四階段封印 13 10 2500 673 192 52 003i.png007i.png011i.png015i.png019i.png067i.png069i.png071i.png073i.png075i.png077i.png079i.png081i.png083i.png085i.png285i.png266i.png269i.png

第五階段封印

極度深淵
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
133i.png 水舞谷關 11 7 2500 548 227 50 132i.png133i.png067i.png077i.png087i.png089i.png107i.png109i.png023i.png256i.png275i.png
118i.png 命運驅動者 11 7 2500 581 227 53 117i.png118i.png067i.png077i.png087i.png089i.png107i.png109i.png023i.png256i.png275i.png
178i.png 邪惡的呼喚 11 7 2500 614 227 56 177i.png178i.png067i.png077i.png087i.png089i.png107i.png109i.png023i.png256i.png275i.png
163i.png 變異食人鯊 11 7 2500 647 227 59 162i.png163i.png067i.png077i.png087i.png089i.png107i.png109i.png023i.png256i.png275i.png
043i.png 貪吃的龍王 14 10 2500 679 179 49 042i.png043i.png067i.png077i.png087i.png089i.png107i.png109i.png023i.png024i.png256i.png275i.png
血焰峰頂
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
136i.png 火靈炎舞 11 7 6048 548 550 50 135i.png136i.png069i.png079i.png089i.png091i.png109i.png111i.png027i.png257i.png276i.png
121i.png 命運決定者 11 7 2500 581 227 53 120i.png121i.png069i.png079i.png089i.png091i.png109i.png111i.png027i.png257i.png276i.png
181i.png 冥府的邀請 11 7 2500 614 227 56 180i.png181i.png069i.png079i.png089i.png091i.png109i.png111i.png027i.png257i.png276i.png
166i.png {暴物的襲擊 11 7 2500 647 227 59 165i.png166i.png069i.png079i.png089i.png091i.png109i.png111i.png027i.png257i.png276i.png
046i.png 煉獄的火龍 14 10 2500 679 179 49 045i.png046i.png069i.png079i.png089i.png091i.png109i.png111i.png027i.png028i.png257i.png276i.png
鏖戰巨崗
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
139i.png 疾風拂曉 11 7 2500 548 227 50 138i.png139i.png071i.png081i.png087i.png091i.png107i.png111i.png031i.png258i.png277i.png
124i.png 幸運女神的降臨 11 7 2500 581 227 53 123i.png124i.png071i.png081i.png087i.png091i.png107i.png111i.png031i.png258i.png277i.png
184i.png 石化的妖魔 11 7 2500 614 227 56 183i.png184i.png071i.png081i.png087i.png091i.png107i.png111i.png031i.png258i.png277i.png
169i.png 襲擊巨蠻牛 11 7 2500 647 227 59 168i.png169i.png071i.png081i.png087i.png091i.png107i.png111i.png031i.png258i.png277i.png
049i.png 披甲戰神 14 10 2500 679 179 49 048i.png049i.png071i.png081i.png087i.png091i.png107i.png111i.png031i.png032i.png258i.png277i.png
聖神降瑞
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
142i.png 侵略暮光 11 7 2500 548 227 50 141i.png142i.png073i.png083i.png093i.png095i.png113i.png115i.png278i.png
127i.png 女王的密使 11 7 2500 581 227 53 126i.png127i.png073i.png083i.png093i.png095i.png113i.png115i.png278i.png
187i.png 御獸王者的寶殿 11 7 2500 614 227 56 186i.png187i.png073i.png083i.png093i.png095i.png113i.png115i.png278i.png
172i.png 奪命閃光 11 7 2500 647 227 59 171i.png172i.png073i.png083i.png093i.png095i.png113i.png115i.png278i.png
052i.png 機龍傳承 14 10 2500 679 179 49 051i.png052i.png073i.png083i.png093i.png095i.png113i.png115i.png036i.png278i.png
魔魂印記
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
145i.png 生死之戰 11 7 2500 548 227 50 039i.png083i.png095i.png065i.png115i.png075i.png085i.png093i.png144i.png145i.png260i.png279i.png
130i.png 挑選戰死者的女神 11 7 2500 581 227 53 039i.png083i.png095i.png115i.png065i.png075i.png085i.png093i.png129i.png130i.png260i.png279i.png
190i.png 暗神降神 11 7 2500 614 227 56 039i.png083i.png095i.png115i.png065i.png075i.png085i.png093i.png189i.png190i.png260i.png279i.png
175i.png 黑暗科技的結晶 11 7 2500 647 227 59 039i.png095i.png115i.png083i.png065i.png075i.png085i.png093i.png174i.png175i.png260i.png279i.png
055i.png 龍群之怒 14 10 2500 679 179 49 040i.png095i.png115i.png083i.png054i.png055i.png065i.png075i.png085i.png093i.png260i.png279i.png
第五階段封印
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
148i.png 古代修行者的遺願 12 7 726 61 147i.png148i.png016i.png012i.png008i.png004i.png269i.png266i.png263i.png085i.png083i.png081i.png079i.png077i.png075i.png073i.png071i.png069i.png067i.png020i.png
151i.png 進入天界的先鋒 12 7 781 65 150i.png151i.png016i.png012i.png008i.png004i.png269i.png266i.png263i.png085i.png083i.png081i.png079i.png077i.png075i.png073i.png071i.png069i.png067i.png020i.png
154i.png 終點就在前面 12 7 837 70 153i.png154i.png016i.png012i.png008i.png004i.png269i.png266i.png263i.png085i.png083i.png081i.png079i.png077i.png075i.png073i.png071i.png069i.png067i.png020i.png
157i.png 夢醒前夕 12 7 896 75 156i.png157i.png016i.png012i.png008i.png004i.png269i.png266i.png263i.png085i.png083i.png081i.png079i.png077i.png075i.png073i.png071i.png069i.png067i.png020i.png
290i.png 解開最後的封印 15 10 957 64 290i.png160i.png016i.png012i.png008i.png004i.png269i.png266i.png263i.png085i.png083i.png081i.png079i.png077i.png075i.png073i.png071i.png069i.png067i.png020i.png

第六階段封印

褻瀆的寶船
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
334i.png 海風中的歌聲 水+火 12 7 925 77 004i.png077i.png079i.png087i.png107i.png109i.png280i.png329i.png339i.png
339i.png 冰風谷的惡鬥 水+火 12 7 942 79
148i.png 冰層下的巨影 水+火 12 7 959 80
178i.png 克蘇魯的呼喚 水+火 12 7 976 81
202i.png 諸神的寶船 水+火 17 10 1230 72
永無寧靜之地
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
335i.png 峰岩的領主 火+木 12 7 1010 84
340i.png 衝鋒的烈炎 火+木 12 7 1027 86
151i.png 火焰中的文明結晶 火+木 12 7 1044 87
181i.png 地獄守門犬 火+木 12 7 1061 88
204i.png 獨臂判官 火+木 17 10 1330 78
永恆英靈殿
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
336i.png 花海中的貴族 木+水 12 7 1095 91
341i.png 密林之牙 木+水 12 7 1112 93
154i.png 不動的鐵獸 木+水 12 7 1129 94
184i.png 毒蛇神殿 木+水 12 7 1146 96
206i.png 金項鍊的主人 木+水 17 10 1430 84
轟雷荒土
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
337i.png 月下的王族 光+暗 12 7 1180 98
342i.png 聖光加護的長槍 光+暗 12 7 1197 100
157i.png 怒獅的咆哮 光+暗 12 7 1214 101
187i.png 狂暴的獸王 光+暗 12 7 1231 103
208i.png 雷神轟鳴 光+暗 17 10 1530 90
監禁的惡神
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
338i.png 黑夜中的魔女 光+暗 12 7 1265 105
343i.png 毫無慈悲者 光+暗 12 7 1283 107
160i.png 黑月之翼 光+暗 12 7 1299 108
190i.png 魔神的傀儡 光+暗 12 7 1316 110
210i.png 呼喚黃昏的號角 光+暗 17 10 1630 96
塔的彼端
關卡首腦 名稱 屬性 耐力 戰斗 金幣 經驗 金/耐 經/耐 遭遇寵物(未知掉率)
118i.png 古代修行者的希望 五屬 13 7 1450 112
121i.png 尋找以諾塔中的秘密 五屬 13 7 1468 113
124i.png 修行者的苦惱 五屬 13 7 1486 114
127i.png 通往天界的階梯 五屬 13 7 1504 116
130i.png 階梯的盡頭 五屬 13 7 1522 117
293i.png 門之海 五屬 18 10 1855 103
Advertisement