Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
仙將的執意
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
535i.png536i.png1043i.png Refine1.png050
Refine2.png:150
Refine3.png:300
Refine4.png:500
總計:1000
劈開桃山救仙母 水屬性i.png火屬性i.png光屬性i.png暗屬性i.png 20 3
巧遇靈獸哮天犬 五屬.png 20 3
靈將斷成仙歧途 五屬.png 20 3
仙將收妖顯神威 光屬性i.png暗屬性i.png 20 2

劈開桃山救仙母

體力 20 回合 3 經驗 (0 / 體)

隊友:

101i.pngCD: 10Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
067i.pngRace妖精類.png
99999
CD:8(8)
100 10
SI033.png 5+木符石盾
069i.pngRace妖精類.png
99999
CD:8(8)
100 10
SI031.png 5+水符石盾
073i.pngRace妖精類.png
100
CD:2
2 100000
SI163.png 雙體共生
075i.pngRace妖精類.png
100
CD:2
4 100000
SI163.png 雙體共生
524i.pngRace妖精類.png
99999
CD:8(8)
100 10
SI033.png 6+木符石盾
528i.pngRace妖精類.png
99999
CD:8(8)
100 10
SI033.png 6+木符石盾

行動裝置暫時無法觀看故事


巧遇靈獸哮天犬

體力 20 回合 3 經驗 (0 / 體)

隊友:

497i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
076i.pngRace龍類.png
99999
CD:8(8)
100 10
SI033.png 5+木符石盾
078i.pngRace龍類.png
99999
CD:8(8)
100 10
SI031.png 5+水符石盾
080i.pngRace龍類.png
99999
CD:8(8)
100 10
SI032.png 5+火符石盾
082i.pngRace龍類.png
100
CD:2
2 100000
SI163.png 全體共生
083i.pngRace龍類.png
100
CD:2
4 100000
SI163.png 全體共生
082i.pngRace龍類.png
100
CD:2
2 100000
SI163.png 全體共生
084i.pngRace龍類.png
99999
CD:8(8)
100 10
SI034.png 6+光符石盾
085i.pngRace龍類.png
99999
CD:8(8)
100 10
SI036.png 6+心符石盾
084i.pngRace龍類.png
99999
CD:8(8)
100 10
SI034.png 6+光符石盾

行動裝置暫時無法觀看故事


靈將斷成仙歧途

體力 20 回合 3 經驗 (0 / 體)

隊友:

534i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
486i.pngRace魔族.png
1537
CD:3
24125 110
487i.pngRace魔族.png
1352
CD:2
22586 90
488i.pngRace魔族.png
1498
CD:3
25834 130
584i.pngRace神族.png
3052
CD:2
30983 170
SI103.png 5+Combo盾
585i.pngRace魔族.png
1685
CD:1
30247 190
SI103.png 5+Combo盾
532i.pngRace人類.png
5570
CD:3(3)
8 10
SI107.png 9+Combo盾

行動裝置暫時無法觀看故事


仙將收妖顯神威