FANDOM


第23行: 第23行:
 
| colspan="3"|300萬
 
| colspan="3"|300萬
 
!滿級<br />經驗
 
!滿級<br />經驗
| colspan="3"|300000000
+
| colspan="3"|<span style="font-family:'lucidagrande',Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;">3000000</span>
 
|-
 
|-
 
| class="attr-d" rowspan="3"|'''[http://zh.tos.wikia.com/wiki/%E5%8F%AC%E5%96%9A%E7%8D%B8%E6%95%B8%E6%93%9A%E8%A1%A8?id=130 基本屬性]'''
 
| class="attr-d" rowspan="3"|'''[http://zh.tos.wikia.com/wiki/%E5%8F%AC%E5%96%9A%E7%8D%B8%E6%95%B8%E6%93%9A%E8%A1%A8?id=130 基本屬性]'''
第41行: 第41行:
 
|1896
 
|1896
 
!Lv1
 
!Lv1
| colspan="2"|
+
| colspan="2"|<span style="font-family:'lucidagrande',Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;">1900</span>
| colspan="2"|
+
| colspan="2"|<span style="font-family:'lucidagrande',Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;">600</span>
 
|-
 
|-
 
! style="height: 50px;"|Lv<br />最大
 
! style="height: 50px;"|Lv<br />最大
第50行: 第50行:
 
|3393
 
|3393
 
!每Lv
 
!每Lv
| colspan="2"|
+
| colspan="2"|<span style="font-family:'lucidagrande',Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;">+2700</span>
| colspan="2"|
+
| colspan="2"| +100
 
|-
 
|-
 
| class="attr-d" rowspan="2"|'''主動技'''
 
| class="attr-d" rowspan="2"|'''主動技'''
第73行: 第73行:
 
|-
 
|-
 
| class="attr-d"|'''進化'''
 
| class="attr-d"|'''進化'''
| colspan="10" style="text-align: left;"|[http://zh.tos.wikia.com/wiki/%E6%88%B0%E9%AD%82%E4%B9%8B%E7%93%A6%E7%88%BE%E5%9F%BA%E9%BA%97] <img alt="EvoArrow.png" src="http://static3.wikia.nocookie.net/__cb20130131050735/tos/zh/images/f/f1/EvoArrow.png" width="30" height="20" data-image-name="EvoArrow.png" data-image-key="EvoArrow.png" />[http://zh.tos.wikia.com/wiki/%E5%82%AC%E9%AD%82%E4%B9%8B%E7%93%A6%E7%88%BE%E5%9F%BA%E9%BA%97 <img alt="130i.png" src="http://static1.wikia.nocookie.net/__cb20131118200232/tos/zh/images/thumb/5/5b/130i.png/40px-130i.png" width="40" height="40" data-image-name="130i.png" data-image-key="130i.png" />]
+
| colspan="10" style="text-align: left;"|
 
|-
 
|-
 
| class="attr-d" rowspan="2"|'''潛能解放'''
 
| class="attr-d" rowspan="2"|'''潛能解放'''
 
!進化
 
!進化
| colspan="9" style="text-align: left;"|[http://zh.tos.wikia.com/wiki/%E5%82%AC%E9%AD%82%E4%B9%8B%E7%93%A6%E7%88%BE%E5%9F%BA%E9%BA%97 <img alt="130i.png" src="http://static1.wikia.nocookie.net/__cb20131118200232/tos/zh/images/thumb/5/5b/130i.png/40px-130i.png" width="40" height="40" data-image-name="130i.png" data-image-key="130i.png" />] <img alt="EvoPlus.png" src="http://static1.wikia.nocookie.net/__cb20130131050702/tos/zh/images/5/50/EvoPlus.png" width="24" height="24" data-image-name="EvoPlus.png" data-image-key="EvoPlus.png" />[http://zh.tos.wikia.com/wiki/%E8%99%9F%E8%A7%92%E6%89%8B%E5%8A%A0%E6%8B%89%E7%88%BE <img alt="430i.png" src="http://static3.wikia.nocookie.net/__cb20140115040316/tos/zh/images/thumb/9/9d/430i.png/40px-430i.png" width="40" height="40" data-image-name="430i.png" data-image-key="430i.png" />] [http://zh.tos.wikia.com/wiki/%E6%B0%B8%E6%81%86%E4%B9%8B%E9%BB%91%E9%AD%82 <img alt="260i.png" src="http://static2.wikia.nocookie.net/__cb20131118200935/tos/zh/images/thumb/3/3a/260i.png/40px-260i.png" width="40" height="40" data-image-name="260i.png" data-image-key="260i.png" />] [http://zh.tos.wikia.com/wiki/%E7%A0%B4%E6%AE%BC%E6%B0%B4%E6%99%B6%E9%BE%8D <img alt="262i.png" src="http://static1.wikia.nocookie.net/__cb20131118200942/tos/zh/images/thumb/8/8f/262i.png/40px-262i.png" width="40" height="40" data-image-name="262i.png" data-image-key="262i.png" />] [http://zh.tos.wikia.com/wiki/%E9%AD%94%E7%A5%9E%E4%B9%8B%E5%8A%8D <img alt="266i.png" src="http://static4.wikia.nocookie.net/__cb20131118200955/tos/zh/images/thumb/e/e7/266i.png/40px-266i.png" width="40" height="40" data-image-name="266i.png" data-image-key="266i.png" />] [http://zh.tos.wikia.com/wiki/%E8%9C%9C%E6%9C%88%E7%8D%B8 <img alt="269i.png" src="http://static3.wikia.nocookie.net/__cb20131118201005/tos/zh/images/thumb/9/9e/269i.png/40px-269i.png" width="40" height="40" data-image-name="269i.png" data-image-key="269i.png" />] <img alt="EvoArrow.png" src="http://static3.wikia.nocookie.net/__cb20130131050735/tos/zh/images/f/f1/EvoArrow.png" width="30" height="20" data-image-name="EvoArrow.png" data-image-key="EvoArrow.png" />[http://zh.tos.wikia.com/wiki/%E7%A0%B4%E5%88%83%E4%B9%8B%E9%90%AE_%E2%80%A7_%E5%B8%83%E5%80%AB%E5%B8%8C%E7%88%BE%E5%BE%B7 <img alt="485i.png" src="http://static1.wikia.nocookie.net/__cb20140115035545/tos/zh/images/thumb/f/f8/485i.png/40px-485i.png" width="40" height="40" data-image-name="485i.png" data-image-key="485i.png" />]
+
| colspan="9" style="text-align: left;"|
 
|-
 
|-
 
!關卡
 
!關卡
| colspan="9" style="text-align: left;"|[http://zh.tos.wikia.com/wiki/%E7%A5%9E%E6%9C%A8%E5%A5%8F%E7%A5%AD%E7%A5%80%E4%B9%8B%E6%AD%8C <img alt="485i.png" src="http://static2.wikia.nocookie.net/__cb20140115035545/tos/zh/images/thumb/f/f8/485i.png/30px-485i.png" width="30" height="30" data-image-name="485i.png" data-image-key="485i.png" />]
+
| colspan="9" style="text-align: left;"|
[http://zh.tos.wikia.com/wiki/%E7%A5%9E%E6%9C%A8%E5%A5%8F%E7%A5%AD%E7%A5%80%E4%B9%8B%E6%AD%8C 神木之奏祭祀之歌]
 
 
|-
 
|-
 
| class="attr-d" rowspan="2"|'''來源'''
 
| class="attr-d" rowspan="2"|'''來源'''

2014年1月20日 (一) 08:39的版本

[1]----

名稱 催魂之瓦爾基麗 屬性
編號 130 稀有 5★ 空間 10 種族 神族 系列 命運女神
最大
Lv
99 經驗
曲線
300萬 滿級
經驗
3000000
基本屬性 生命 攻擊 回復 總計 強化經驗 賣出值
Lv1 886 708 302 1896 Lv1 1900 600
Lv
最大
1583 1280 530 3393 每Lv +2700 +100
主動技 名稱

毒害

初始
冷卻
19 最小
冷卻
10
效果 敵方全體中毒,每回合將受到施技者攻擊力的傷害,此傷害無視防禦及屬性並持續到死亡
隊長技 名稱 靈魂收割 ‧ 結
效果 當敵方生命力 40% 以下,無視防禦力和屬性,每回合以自身攻擊力 6 倍追打 1 次
進化
潛能解放 進化
關卡
來源 友情
抽獎
魔法石
抽獎
其他 打副本隨機掉落
關卡
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。