FANDOM


[1]----

[2] 名稱 催魂之瓦爾基麗 屬性
編號 130 稀有 5★ 空間 10 種族 神族 系列 命運女神
最大
Lv
99 經驗
曲線
300萬 滿級
經驗
300000000
基本屬性 生命 攻擊 回復 總計 強化經驗 賣出值
Lv1 886 708 302 1896 Lv1 190000000 60000
Lv
最大
1583 1280 530 3393 每Lv +27000000 +100000
主動技 名稱

致命毒害

初始
冷卻
15 最小
冷卻
5
效果 敵方全體中毒,直接死亡
隊長技 名稱 靈魂收割 ‧ 結
效果 當敵方生命力 80% 以下,無視防禦力和屬性,每回合以自身攻擊力 60 倍追打 10 次
進化 [3] <img alt="EvoArrow.png" src="EvoArrow.png" width="30" height="20" data-image-name="EvoArrow.png" data-image-key="EvoArrow.png" /><img alt="130i.png" src="http://static1.wikia.nocookie.net/__cb20131118200232/tos/zh/images/thumb/5/5b/130i.png/40px-130i.png" width="40" height="40" data-image-name="130i.png" data-image-key="130i.png" />
潛能解放 進化 <img alt="130i.png" src="http://static1.wikia.nocookie.net/__cb20131118200232/tos/zh/images/thumb/5/5b/130i.png/40px-130i.png" width="40" height="40" data-image-name="130i.png" data-image-key="130i.png" /> <img alt="EvoPlus.png" src="EvoPlus.png" width="24" height="24" data-image-name="EvoPlus.png" data-image-key="EvoPlus.png" /><img alt="430i.png" src="http://static3.wikia.nocookie.net/__cb20140115040316/tos/zh/images/thumb/9/9d/430i.png/40px-430i.png" width="40" height="40" data-image-name="430i.png" data-image-key="430i.png" /> <img alt="260i.png" src="http://static2.wikia.nocookie.net/__cb20131118200935/tos/zh/images/thumb/3/3a/260i.png/40px-260i.png" width="40" height="40" data-image-name="260i.png" data-image-key="260i.png" /> <img alt="262i.png" src="http://static1.wikia.nocookie.net/__cb20131118200942/tos/zh/images/thumb/8/8f/262i.png/40px-262i.png" width="40" height="40" data-image-name="262i.png" data-image-key="262i.png" /> <img alt="266i.png" src="http://static4.wikia.nocookie.net/__cb20131118200955/tos/zh/images/thumb/e/e7/266i.png/40px-266i.png" width="40" height="40" data-image-name="266i.png" data-image-key="266i.png" /> <img alt="269i.png" src="http://static3.wikia.nocookie.net/__cb20131118201005/tos/zh/images/thumb/9/9e/269i.png/40px-269i.png" width="40" height="40" data-image-name="269i.png" data-image-key="269i.png" /> <img alt="EvoArrow.png" src="EvoArrow.png" width="30" height="20" data-image-name="EvoArrow.png" data-image-key="EvoArrow.png" /><img alt="485i.png" src="http://static1.wikia.nocookie.net/__cb20140115035545/tos/zh/images/thumb/f/f8/485i.png/40px-485i.png" width="40" height="40" data-image-name="485i.png" data-image-key="485i.png" />
關卡 <img alt="485i.png" src="http://static2.wikia.nocookie.net/__cb20140115035545/tos/zh/images/thumb/f/f8/485i.png/30px-485i.png" width="30" height="30" data-image-name="485i.png" data-image-key="485i.png" />

神木之奏祭祀之歌

來源 友情
抽獎
魔法石
抽獎
其他 打副本隨機掉落
關卡
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。