FANDOM


冰川上飄溜的精靈
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
海妖之歌 水屬性i火屬性i 7 6 164 23
凍結之刃 水屬性i火屬性i 7 6 184 26
美麗的魔法使 水屬性i火屬性i 7 6 205 29
狼人的晚餐 水屬性i火屬性i 7 6 226 32
精靈的軌跡 水屬性i火屬性i 10 8 246 25

美麗的魔法使

體力消耗 7 回合 6 經驗值 205 (29 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
022iRace龍類
1336 3 14783 30 稀有出現
066iRace妖精類
367 2 3123 3
078iRace龍類
1194 4 3257 2
106iRace獸類
689 2 2640 20
251iRace進化素材
6666 7 7000 444
275iRace強化素材
300 2 10 2萬
6
前置
086iRace人類
293 1 1801 5
6
087iRace人類
713 1 14521 10

狼人的晚餐

體力消耗 7 回合 6 經驗值 226 (32 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
022iRace龍類
1394 3 15455 30 稀有出現
066iRace妖精類
383 2 3265 3
078iRace龍類
1246 4 3405 2
106iRace獸類
719 2 2760 20
251iRace進化素材
6666 7 7000 444
275iRace強化素材
300 2 10 2萬
6
前置
106iRace獸類
659 2 2520 20
6
107iRace獸類
1541 2 20287 40
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。