Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
技能類型 主動技
技能名稱 凍結
初始冷卻回合 30
最小冷卻回合 16
技能效果 凍結敵方全體,使受影響目標無法行動並轉為水屬性,持續 3 回合
召喚獸 116i.png117i.png118i.png400i.png800i.png999i.png1000i.png1199i.png1200i.png1299i.png1300i.png1399i.png1400i.png1600i.png1700i.png1800i.png1820i.png1985i.png2000i.png2200i.png2327i.png
Advertisement