Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基


十月挑戰任務
名稱 屬性 體力 回合 經驗 限制
挑戰任務 LV.1 火屬性i.png木屬性i.png暗屬性i.png 10 5 500
挑戰任務 LV.2 光屬性i.png暗屬性i.png 20 8 3000
挑戰任務 LV.3 暗屬性i.png 20 8 3000
挑戰任務 LV.4 水屬性i.png火屬性i.png木屬性i.png暗屬性i.png 30 5 3000
挑戰任務 LV.5 水屬性i.png火屬性i.png木屬性i.png暗屬性i.png 30 6 4000
挑戰任務 LV.6 木屬性i.png光屬性i.png暗屬性i.png 35 6 5000
挑戰任務 LV.7 五屬.png 35 7 5000
挑戰任務 LV.8 火屬性i.png木屬性i.png光屬性i.png暗屬性i.png 35 5 5000
挑戰任務 LV.9 五屬.png 40 8 5000
挑戰任務 LV.10 五屬.png 40 10 7000

挑戰任務 LV.1

體力 10 回合 5 經驗 500 (50 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
094i.pngRace人類.png
379
CD:1
2341 5
487i.pngRace魔族.png
415
CD:2
835 12
488i.pngRace魔族.png
845
CD:3
2440 1
490i.pngRace魔族.png
332
CD:1
775 10
5
495i.pngRace獸類.png
810
CD:2
88970 190

挑戰任務 LV.2

體力 20 回合 8 經驗 3000 (150 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
095i.pngRace人類.png
2230
CD:1
244287 10
SI167.png連擊
490i.pngRace魔族.png
4240
CD:1
237200 213
1154i.pngRace神族.png
6533
CD:2
297190 300
SI035.png首消全暗盾
2328i.pngRace強化素材.png
3335
CD:1(1)
482280 3520
SI103.png5+Combo盾
6052i.pngRace神族.png
10561
CD:1(1)
9622480 52100
SI305.pngSI047.pngSI215.png首回隨機轉暗 ‧ 攻後暗橫縱輪轉 ‧ 黑白符石
6172i.pngRace神族.png
26701
CD:2(2)
10710230 62000
SI181.pngSI216.pngSI124.png剋屬初級拼圖盾-限 ‧ 反擊50% ‧ 無法控制
2405i.pngRace妖精類.png
16832
CD:1(2)
13629010 63500
SI250.pngSI221.pngSI156.png隱身 ‧ 3顆風化9000-先 ‧ 回復力變0

挑戰任務 LV.3

體力 20 回合 8 經驗 3000 (150 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
095i.pngRace人類.png
2770
CD:1
355177 10
SI167.png連擊
1119i.pngRace龍類.png
6072
CD:1
580360 700
1275i.pngRace人類.png
9328
CD:2
483730 280
2509i.pngRace強化素材.png
12352
CD:2
728730 4290
SI096.png首消6Combo盾
1
2509i.pngRace強化素材.png
12352
CD:2
728730 4290
2133i.pngRace神族.png
14973
CD:1(1)
13354980 63800
SI224.pngSI105.png軌跡隱藏 ‧ 7+Combo追擊盾
2317i.pngRace獸類.png
38659
CD:2(2)
17052390 73900
SI015.png攻後暗縱橫輪轉
2445i.pngRace獸類.png
2315
CD:1(1)
22640890 92500
SI035.pngSI233.pngSI135.png累積20+暗符石盾 ‧ 攻後回復衰弱25% ‧ 中毒60%

挑戰任務 LV.4

體力 30 回合 5 經驗 3000 (100 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
691i.pngRace妖精類.png
7042
CD:2(1)
2856040 870
693i.pngRace妖精類.png
14289
CD:2(2)
4208730 960
SI011.png攻後水橫縱輪轉
691i.pngRace妖精類.png
7042
CD:2(3)
2856040 870
1128i.pngRace魔族.png
17013
CD:2(2)
7902360 9240
SI221.png2顆風化15000
1128i.pngRace魔族.png
13980
CD:1
10581390 9240
SI250.pngSI260.pngSI124.png20擊盾-非技傷連續反擊50% ‧ 無法控制
619i.pngRace獸類.png
15060
CD:2(3)
5317220 4800
SI015.png攻後暗縱橫輪轉
619i.pngRace獸類.png
15060
CD:2(2)
5317220 4800
SI015.png攻後暗橫縱輪轉
1126i.pngRace魔族.png
14028
CD:1(1)
9291360 8960
SI165.pngSI219.png2秒轉珠 ‧ 首回凍結9顆 ‧ 攻後凍結2顆
1745i.pngRace神族.png
10
CD:1(1)
6728140 15680
SI227.pngSI015.pngSI135.png迷惑符石 ‧ 首消暗傷害吸收 ‧ 中毒80%
1745i.pngRace神族.png
20728
CD:1
14261950 15680
SI017.pngSI121.pngSI095.pngSI165.png敵轉火 ‧ 技能重置 ‧ 首消5Combo盾 ‧ 4秒轉珠

挑戰任務 LV.5

體力 30 回合 6 經驗 4000 (133 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1943i.pngRace獸類.png
9765
CD:1(1)
13852960 16370
SI121.pngSI105.png技能重置 ‧ 7+Combo追擊盾
1860i.pngRace機械族.png
(1722)
17224
CD:2(2)
8505410 2710
SI160.pngSI229.pngSI302.pngSI047.png突擊10%-四連燃燒10% ‧ 燃燒位置轉火
1859i.pngRace機械族.png
4136
CD:1(1)
8525930 6430
SI188.png越攻越強
1942i.pngRace獸類.png
13793
CD:1(1)
18280610 15940
SI302.pngSI047.pngSI229.png首回隨機轉火 ‧ 攻後火橫縱輪轉 ‧ 軌跡燃燒1000
1861i.pngRace機械族.png
24066
CD:3(3)
9302840 8450
SI181.pngSI251.png初級拼圖盾 ‧ 無視減傷
1863i.pngRace機械族.png
17382
CD:2(2)
9243610 1980
SI305.pngSI236.png暗電擊2顆
1941i.pngRace獸類.png
(3789)
15157
CD:1(1)
26948250 16130
SI160.pngSI011.pngSI165.pngSI188.png突擊25% ‧ 攻後轉直水 ‧ 2秒轉珠 ‧ 血弱50%-3倍狂暴
1939i.pngRace人類.png
15781
CD:1(1)
15741500 43160
SI250.pngSI123.pngSI121.pngSI117.png攻前盾 ‧ 首攻獸外附加消除-技能重置 ‧ 首消暗追擊零化
1939i.pngRace人類.png
21658
CD:1
68925460 43160
SI047.pngSI304.pngSI306.pngSI165.pngSI015.png固定形轉光心-外珠隱藏轉別屬 ‧ 2秒轉珠 ‧ 首消暗傷害吸收

挑戰任務 LV.6

體力 35 回合 6 經驗 5000 (143 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
865i.pngRace妖精類.png
10844
CD:1(1)
16892600 17540
SI121.pngSI013.png技能重置 ‧ 攻後木縱橫輪轉
867i.pngRace妖精類.png
100
CD:2(1)
14036400 15230
SI122.pngSI165.pngSI139.png木屬技能封鎖 ‧ 2秒轉珠 ‧ 越扣越強25%
1907i.pngRace妖精類.png
(17823)
27421
CD:2(2)
62687390 37880
SI160.pngSI228.pngSI304.pngSI047.pngSI014.png突擊65%-雙重黏附 ‧ 攻後縱橫轉光 ‧ 首消光傷害吸收
1606i.pngRace妖精類.png
18025
CD:1(2)
26506300 70500
SI003.pngSI248.png木屬防禦90% ‧ 強化五屬追擊盾
1621i.pngRace妖精類.png
15201
CD:1(1)
73805810 93600
SI122.pngSI221.pngSI105.pngSI124.png技能封鎖-風化-轉 ‧ 7+Combo追擊盾 ‧ 無法控制
1621i.pngRace妖精類.png
100
CD:1
136095230 93600
SI159.pngSI306.pngSI047.pngSI132.pngSI124.pngCD1 ‧ 首回心圍城 ‧ 扣血100% ‧ 無法控制
1610i.pngRace妖精類.png
32578
CD:3(3)
83746820 86200
SI316.pngSI124.png首回回結-暗引爆狂擊減傷 ‧ 無法控制
2234i.pngRace妖精類.png
29260
CD:2(2)
153087560 158010
SI216.pngSI181.pngSI293.png連續反擊50% ‧ 初級拼圖盾-限 ‧ 電擊盾90%
2234i.pngRace妖精類.png
100
CD:3
98054120 158010
SI159.pngSI315.pngSI132.pngSI250.pngCD3 ‧ 首回光引爆射擊 ‧ 同歸於盡 ‧ 首消23顆符石盾

挑戰任務 LV.7

體力 35 回合 7 經驗 5000 (143 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
387i.pngRace進化素材.png
6666
CD:6(6)
666000000 666000
SI132.png扣血100%
387i.pngRace進化素材.png
6666
CD:6(6)
666000000 666000
SI132.png扣血100%
2322i.pngRace人類.png
20361
CD:1(1)
189605420 1380000
SI122.pngSI157.pngSI048.png獵魔外-禁錮-無視減傷 ‧ 剋屬盾-棄攻轉屬
2325i.pngRace魔族.png
(1873)
18733
CD:1(1)
276028720 1180000
SI160.pngES567.pngSI107.pngSI124.png突擊10% ‧ 八重碎裂 ‧ 9+Combo追擊盾 ‧ 無法控制
2325i.pngRace魔族.png
100
CD:3
590517830 1180000
SI159.pngSI315.pngSI132.pngSI250.pngCD3 ‧ 首回光引爆射擊 ‧ 同歸於盡 ‧ 首消23顆符石盾
2326i.pngRace機械族.png
24909
CD:1(1)
403567450 1860000
SI233.pngSI161.pngSI215.pngSI183.png(5回回復力減弱90%) ‧ 命懸一線 ‧ 黑白符石 ‧ 始終盾
2323i.pngRace妖精類.png
20456
CD:1(1)
262587820 1490000
SI002.pngSI229.pngSI047.pngSI302.pngSI114.png火屬防禦盾 ‧ 四重燃燒50%-符石轉火 ‧ 首消火追擊零化
2323i.pngRace妖精類.png
31520
CD:1
510876590 1490000
SI159.pngSI017.pngSI047.pngSI229.pngSI144.pngSI292.pngCD1 ‧ 敵轉火 ‧ 首回二四橫行轉火燃燒20% ‧ 燃燒轉火 ‧ 首消火傷害零化-反擊200% ‧ 凍結盾90% ‧ 凍敵滅火
2324i.pngRace獸類.png
74295
CD:2(2)
850000000 2300000
SI250.pngSI337.pngSI212.png循環累積15+同屬符石盾 ‧ 火弱化鎖定20% ‧ 無限回復
2510i.pngRace魔族.png
23174
CD:1(1)
342082560 5750000
SI224.pngSI108.png軌跡隱藏 ‧ 10+Combo追擊盾
2510i.pngRace魔族.png
100
CD:1
758718250 5750000
SI159.pngSI248.pngSI132.pngSI124.png首攻CD2 ‧ 強化五屬盾 ‧ 扣血100% ‧ 無法控制

挑戰任務 LV.8

體力 35 回合 5 經驗 5000 (143 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1862i.pngRace機械族.png
71319
CD:3(3)
231000000 590000
SI033.pngSI096.png首消全木盾 ‧ 首消6Combo盾
1862i.pngRace機械族.png
71319
CD:3(3)
231000000 590000
SI031.pngSI096.png首消全水盾 ‧ 首消6Combo盾
6170i.pngRace神族.png
48673
CD:2(2)
573000000 5200000
SI306.pngSI181.pngSI124.png心初級拼圖盾-限-連續反饋100% ‧ 無法控制
6169i.pngRace神族.png
24358
CD:1(1)
358000000 6700000
SI108.pngSI224.pngSI124.png10+Combo追擊盾 ‧ 隱藏-結 ‧ 無法控制
6169i.pngRace神族.png
100
CD:2
946000000 6700000
SI159.pngSI215.pngSI150.pngSI132.pngCD2 ‧ 黑白符石 ‧ 首消火心Combo同等盾 ‧ 扣血100%
6172i.pngRace神族.png
30859
CD:1(1)
826000000 6300000
SI450.pngSI117.pngSI251.png五屬擊盾 ‧ 首消暗追擊零化 ‧ 無視減傷
2682i.pngRace機械族.png
48736
CD:1(1)
679000000 9500000
SI250.pngSI306.pngSI047.pngSI221.pngSI245.pngSI124.png攻前盾 ‧ 首攻轉心圍城風化15000 ‧ 強化光暗盾-限 ‧ 無法控制
2682i.pngRace機械族.png
64921
CD:1
1286000000 9500000
SI159.pngSI224.pngSI048.pngSI156.pngSI124.pngCD1 ‧ 隱藏-轉 ‧ 首消23顆符石盾 ‧ 回復力零化 ‧ 無法控制

挑戰任務 LV.9

體力 40 回合 8 經驗 5000 (125 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1719i.pngRace機械族.png
21000
CD:1(2)
66250000 61000
【〖腐化 ‧ 五屬及心連擊相等盾〗】
【〖腐化 ‧ 克制敵屬強化限制形狀盾〗】
SI188.png 越攻越強
1719i.pngRace機械族.png
100
CD:2(2)
59900100 61000
【凍結圍城】
SI114.png 首消火追擊零化
SI139.png 越扣越強50%
SI159.png CD2
1991i.pngRace機械族.png
189000
CD:2(2)
1620000000 105400
水外防禦95%
SI254.png 強化盾
1991i.pngRace機械族.png
52400
CD:2(2)
725800000 105400
SI293.png電擊盾90%
水符石加護
【〖腐化 ‧ 全消水盾〗】
SI159.png CD2
SI188.png 越攻越強
1992i.pngRace機械族.png
177000
CD:2(2)
1620000000 166000
火外防禦95%
SI474.png 雙重灼熱地型5000
1992i.pngRace機械族.png
73000
CD:2(2)
725800000 166000
SI293.png電擊盾90%
【〖腐化 ‧ 全消火盾〗】
火符石加護
SI159.png CD2
SI188.png 越攻越強
1993i.pngRace機械族.png
181000
CD:2(2)
1620000000 425000
木外防禦95%
SI473.png 2×2結界地型
1993i.pngRace機械族.png
73000
CD:2(2)
725800000 425000
SI293.png電擊盾90%
【〖腐化 ‧ 全消木盾〗】
木符石加護
SI159.png CD2
SI188.png 越攻越強
1994i.pngRace機械族.png
(50400)
168000
CD:2(2)
832000000 2240000
光外防禦95%
SI160.png 突擊
1994i.pngRace機械族.png
73000
CD:2(2)
725800000 2240000
SI293.png電擊盾90%
【〖腐化 ‧ 全消光盾〗】
光符石加護
SI159.png CD2
SI188.png 越攻越強
1995i.pngRace機械族.png
262000
CD:2(2)
997000000 2300000
暗外防禦95%
SI442.png 六重黑洞
1995i.pngRace機械族.png
73000
CD:2(2)
725800000 2300000
SI293.png電擊盾90%
【〖腐化 ‧ 全消暗盾〗】
暗符石加護
SI159.png CD2
SI188.png 越攻越強
50039i.pngRace神族.png
32000
CD:1(5)
27520000000 28000
SI316.png滅暗狂擊
50038i.pngRace神族.png
25000
CD:1(4)
27520000000 28000
SI315.png滅光狂擊
50037i.pngRace神族.png
18000
CD:1(3)
27520000000 28000
SI040.png(98回木禁消)
50036i.pngRace神族.png
22000
CD:1(2)
27520000000 28000
SI039.png(98回火禁消)
50035i.pngRace神族.png
107000
CD:1(1)
27520000000 28000
SI038.png(98回水禁消)
2634i.pngRace機械族.png
56000
CD:1(1)
753980000 81200000
首消水傷害零化-反饋100%
首消火傷害零化-反饋100%
首消木傷害零化-反饋100%
SI250.png 50擊盾
2634i.pngRace機械族.png
165000
CD:1
1000000000 81200000
敵技5549
【〖腐化 ‧ 克制敵屬強化限制形狀盾〗】
SI450.png 五屬擊盾

挑戰任務 LV.10

體力 40 回合 10 經驗 7000 (175 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1977i.pngRace強化素材.png
42186
CD:1(1)
2180756390 5300000
SI207.pngSI105.pngSI124.png雙重火焰地型10000 ‧ 7+Combo追擊盾 ‧ 無法控制
1977i.pngRace強化素材.png
60594
CD:2(1)
1485402370 5300000
SI159.pngCD1
SI207.pngSI087.pngSI188.pngSI124.png 雙重火焰地型10000 ‧ 首消7Combo盾 ‧ 越攻越強 ‧ 無法控制
1977i.pngRace強化素材.png
42186
CD:1(1)
3073697840 5300000
SI159.pngCD1
SI207.pngSI106.pngSI124.png 雙重火焰地型10000 ‧ 8+Combo追擊盾 ‧ 無法控制
1977i.pngRace強化素材.png
93412
CD:2(1)
5640287360 5300000
SI159.pngSI313.pngSI248.pngSI251.pngCD1 ‧ 首回回結火引爆狂擊 ‧ 強化水木光盾 ‧ 無視減傷
2694i.pngRace強化素材.png
123586
CD:3(3)
1836780530 1100000
SI163.png能力繼承
敵技5649
SI473.png 結界地型圍城
2583i.pngRace強化素材.png
83159
CD:2(2)
1829758410 1100000
SI163.png能力繼承
敵技5653
SI224.png 六重軌跡隱藏
292i.pngRace強化素材.png
99999
CD:1(2)
3612087360 7200000
SI167.png連擊
SI251.png 無視減傷
敵技5550
292i.pngRace強化素材.png
74235
CD:1
10514364780 7200000
SI118.png首消心追擊零化
【左右暴風】
【〖腐化 ‧ 固定 8 連擊盾〗】
SI124.png 無法控制
263i.pngRace進化素材.png
106478
CD:1(3)
1871236170 600000
SI033.png首消全木盾-限
SI131.png 扣血90%
SI121.pngSI123.png 附加消除重置
266i.pngRace進化素材.png
35852
CD:1(1)
623648720 200000
SI031.png首消全水盾-限
SI126.png 扣血30%
SI122.png 技能封鎖
269i.pngRace進化素材.png
71395
CD:1(2)
1236975420 400000
SI032.png首消全火盾-限
SI128.png 扣血50%
SI224.png 隱藏-結
1980i.pngRace強化素材.png
58014
CD:1(1)
2970578320 5600000
SI110.png首消隨機3~5Combo追擊盾-轉
SI215.png 黑白符石
SI124.png 無法控制
1980i.pngRace強化素材.png
95688
CD:2(2)
7573678250 5600000
【〖腐化 ‧ 全消心盾〗】
SI159.pngSI215.pngSI443.pngSI132.png CD2 ‧ 黑白符石 ‧ 首消木暗心Combo同等盾 ‧ 扣血100%
1403i.pngRace強化素材.png
65544
CD:1(2)
6123873970 9800000
SI414.pngSI188.png6顆三層凝結 ‧ 凝結追打
SI124.png 無法控制
424i.pngRace強化素材.png
82146
CD:2(2)
1548753610 1200000
SI250.png首殺盾
SI242.png 三屬盾-限
423i.pngRace強化素材.png
50202
CD:4(4)
2543023690 800000
SI464.png九重血浴地型
SI132.png 扣血100%
424i.pngRace強化素材.png
82146
CD:2(2)
1548753610 1200000
SI250.png首殺盾
SI241.png 光暗盾-限
1632i.pngRace強化素材.png
67534
CD:2(1)
3573450960 2900000
SI122.png技能封鎖
SI088.png 首消8Combo盾
SI188.png 越攻越強
1635i.pngRace強化素材.png
68542
CD:2(2)
3624210870 3000000
SI121.pngSI123.png附加消除重置
SI088.png 首消8Combo盾
SI188.png 越攻越強
1978i.pngRace強化素材.png
64786
CD:1(1)
8542106420 6000000
SI303.pngSI360.pngSI145.pngSI124.png木附機械印記 ‧ 十重印記盾 ‧ 首消木傷害吸收-連續反擊200% ‧ 無法控制
10063i.pngRace強化素材.png
81358
CD:1(1)
5712403660 8900000
【〖腐化 ‧ 五屬強化盾 - 追擊〗】
4顆加護
SI251.png 無視減傷
10063i.pngRace強化素材.png
105436
CD:3(3)
24536978570 8900000
SI121.pngSI123.png附加消除重置
SI159.png CD3
SI290.png 點燃盾90%
SI132.png 扣血100%
SI011.png 首消水傷害零化
Advertisement