Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基


古代的守護神 ‧ 木
名稱 屬性 體力 回合 經驗 限制
治療的綠蔭 初級 木屬性i.png 15 5 300
治療的綠蔭 中級 木屬性i.png 20 5 600
治療的綠蔭 高級 木屬性i.png 25 5 1500

開放時間記錄

開始 結束 備註
2013年02月11日(一) 2013年02月17日(日)
2013年04月01日(一) 2013年04月07日(日)

治療的綠蔭 初級

層數 敵人 攻擊 HP 防禦
070i.pngRace妖精類.png
391
CD:2
2
080i.pngRace龍類.png
CD:4
110i.pngRace獸類.png
735
CD:2
152i.pngRace人類.png
CD:
167i.pngRace機械族.png
CD:2
5
167i.pngRace機械族.png×2
CD:2
153i.pngRace人類.png
CD:2
SI164.png 召喚小怪

治療的綠蔭 中級

層數 敵人 攻擊 HP 防禦
071i.pngRace妖精類.png
CD:3
081i.pngRace龍類.png
CD:3
111i.pngRace獸類.png
CD:3
152i.pngRace人類.png
CD:
167i.pngRace機械族.png
CD:2
5
168i.pngRace機械族.png×2
CD:2
154i.pngRace人類.png
CD:2
SI164.png 召喚小怪

治療的綠蔭 高級

層數 敵人 攻擊 HP 防禦
071i.pngRace妖精類.png
CD:3
081i.pngRace龍類.png
CD:3
111i.pngRace獸類.png
CD:3
152i.pngRace人類.png
CD:
167i.pngRace機械族.png
CD:2
5
168i.pngRace機械族.png×2
CD:2
154i.pngRace人類.png
CD:2
SI164.png 召喚小怪
Advertisement