Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基


古代的守護神 ‧ 水
名稱 屬性 體力 回合 經驗 限制
伏擊的水影 初級 水屬性i.png 15 5 300
伏擊的水影 中級 水屬性i.png 20 5 600
伏擊的水影 高級 水屬性i.png 25 5 2000

開放時間記錄

開始 結束 備註
2013年02月18日(一) 2013年02月24日(日)
2013年04月15日(一) 2013年04月21日(日)

伏擊的水影 初級

體力 15 回合 5 經驗 300 (20 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
066i.pngRace妖精類.png
CD:
076i.pngRace龍類.png
CD:
106i.pngRace獸類.png
CD:
146i.pngRace獸類.png
CD:
162i.pngRace機械族.png
CD:
5
162i.pngRace機械族.png×2
241
CD:2
1437
146i.pngRace獸類.png
851
CD:2
SI164.png 召喚小怪

伏擊的水影 中級

體力 20 回合 5 經驗 600 (30 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
067i.pngRace妖精類.png
101
CD:
0
077i.pngRace龍類.png
59
CD:2
5
107i.pngRace獸類.png
85
CD:
0
146i.pngRace獸類.png
32
CD:
0
162i.pngRace機械族.png
88
CD:2
0
5
163i.pngRace機械族.png×2
780
CD:2
147i.pngRace獸類.png
3316
CD:2
SI164.png 召喚小怪

伏擊的水影 高級

體力 25 回合 5 經驗 600 (24 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
067i.pngRace妖精類.png
CD:2
61
077i.pngRace龍類.png
CD:4
20
107i.pngRace獸類.png
CD:2
40
146i.pngRace獸類.png
CD:
162i.pngRace機械族.png
CD:2
5
163i.pngRace機械族.png×2
2130
CD:2
20
148i.pngRace獸類.png
7992
CD:2
808
SI164.png 召喚小怪
Advertisement