Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基


古代的守護神 ‧ 火
名稱 屬性 體力 回合 經驗 限制
熾熱的紅光 初級 火屬性i.png 15 5 300
熾熱的紅光 中級 火屬性i.png 20 5 600
熾熱的紅光 高級 火屬性i.png 25 5 1500

開放時間記錄

開始 結束 備註
2013年02月25日(一) 2013年03月03日(日)
2013年04月29日(一) 2013年05月05日(日)

熾熱的紅光 初級

體力 15 回合 5 經驗 300 (20 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
068i.pngRace妖精類.png
CD:
078i.pngRace龍類.png
CD:2
108i.pngRace獸類.png
CD:
149i.pngRace龍類.png
CD:
164i.pngRace機械族.png
CD:2
5
165i.pngRace機械族.png×2
CD:2
149i.pngRace龍類.png
CD:2
SI164.png 召喚小怪

熾熱的紅光 中級

體力 20 回合 5 經驗 600 (30 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
069i.pngRace妖精類.png
CD:
079i.pngRace龍類.png
CD:2
109i.pngRace獸類.png
CD:
149i.pngRace龍類.png
CD:
164i.pngRace機械族.png
CD:2
5
165i.pngRace機械族.png×2
CD:2
150i.pngRace龍類.png
3740
CD:2
SI164.png 召喚小怪

熾熱的紅光 高級

體力 25 回合 5 經驗 1200 (48 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
069i.pngRace妖精類.png
2268
CD:2
59
079i.pngRace龍類.png
CD:4
20
109i.pngRace獸類.png
3810
CD:2
40
149i.pngRace龍類.png
CD:
164i.pngRace機械族.png
CD:2
5
165i.pngRace機械族.png×2
2883
CD:2
20
151i.pngRace龍類.png
9166
CD:2
792
SI164.png 召喚小怪
Advertisement