Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
古希臘神的妄語 ‧ 水
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
1136i.png1137i.png1375i.png Refine1.png050
Refine2.png:150
Refine3.png:300
Refine4.png:500
總計:1000
大愛無涯 水屬性i.png 20 4
大洪災 五屬.png 20 4
初遇古人類 水屬性i.png木屬性i.png光屬性i.png暗屬性i.png 20 4
死亡遊戲 五屬.png 20 5

大愛無涯

體力 20 回合 4 經驗 (0 / 體)

隊友:

1136i.pngCD: 15Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
161i.pngRace機械族.png
578
CD:2(2)
3980 180
097i.pngRace妖精類.png
942
CD:3(3)
2870 20
2
041i.pngRace龍類.png
603
CD:2(2)
4260 90
294i.pngRace妖精類.png
4102
CD:6(6)
100 10
SI031.png單次5+水符石盾
041i.pngRace龍類.png
603
CD:2(2)
4260 90
3
176i.pngRace獸類.png
619
CD:2(2)
3310 110
163i.pngRace機械族.png
954
CD:3(3)
8930 230
SI164.png召喚小怪
176i.pngRace獸類.png
619
CD:2(2)
3310 110
552i.pngRace妖精類.png
(526)
526
CD:1(1)
10240 460
SI160.png先攻

行動裝置暫時無法觀看故事

大洪災

體力 20 回合 4 經驗 (0 / 體)

隊友:

1136i.pngCD: 15Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
338i.pngRace妖精類.png
2095
CD:3(2)
20580 250
SI224.png15%隱藏符石5顆
338i.pngRace妖精類.png
2095
CD:3(4)
20580 250
SI224.png15%隱藏符石5顆
341i.pngRace龍類.png
4102
CD:6(6)
100 10
SI032.png單次6+火符石盾
340i.pngRace龍類.png
4102
CD:6(6)
100 10
SI031.png單次6+水符石盾
3
112i.pngRace獸類.png
935
CD:2(2)
15920 20
110i.pngRace獸類.png
895
CD:2(3)
15960 20
114i.pngRace獸類.png
951
CD:2(2)
15740 20
106i.pngRace獸類.png
903
CD:2(3)
15810 20
706i.pngRace獸類.png
(1016)
1016
CD:1(1)
65230 570
SI254.pngSI160.pngSI011.png強化盾 ‧ 先攻-雙直行轉水 ‧ 攻後水橫縱輪轉

行動裝置暫時無法觀看故事


初遇古人類

體力 20 回合 4 經驗 (0 / 體)

隊友:

1137i.pngCD: 11Lv.最大
1375i.pngCD: 11Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
403i.pngRace獸類.png
2751
CD:3(3)
583560 350
SI031.png首消全水盾
403i.pngRace獸類.png
2751
CD:3(1)
583560 350
SI031.png首消全水盾
1151i.pngRace神族.png
(588)
906
CD:1(1)
735920 390
SI160.pngSI221.png突擊65%-底行風化 ‧ 攻後風化
1153i.pngRace神族.png
1873
CD:2(2)
727360 430
SI165.png(3回轉珠減2秒)
387i.pngRace進化素材.png
6666
CD:6(6)
1268310 660
SI135.png中毒40%
1218i.pngRace神族.png
1158
CD:1(1)
672190 1890
SI115.png首消木追擊零化

行動裝置暫時無法觀看故事


死亡遊戲

體力 20 回合 5 經驗 (0 / 體)

隊友:

1017i.pngCD: 17Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
456i.pngRace人類.png
9700
CD:4(4)
100 280
SI156.png(98回回復力變0)-結