Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
古希臘神的妄語 ‧ 火
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
1138i.png1139i.png1376i.png Refine1.png050
Refine2.png:150
Refine3.png:300
Refine4.png:500
總計:1000
眾神之首 火屬性i.png木屬性i.png光屬性i.png 20 4
虛宿一事件 水屬性i.png光屬性i.png暗屬性i.png 20 4
聖光之城 水屬性i.png光屬性i.png 20 4
人界火神 火屬性i.png木屬性i.png光屬性i.png暗屬性i.png 20 4

眾神之首

體力 20 回合 4 經驗 (0 / 體)

隊友:

579i.pngCD: 17Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
332i.pngRace妖精類.png
1092
CD:3(3)
14630 40
332i.pngRace妖精類.png
1092
CD:3(3)
14630 40
2
326i.pngRace強化素材.png
714
CD:2(2)
11690 20
835i.pngRace神族.png
1601
CD:4(4)
28650 280
SI250.png首殺盾
322i.pngRace強化素材.png
714
CD:2(2)
11430 20
838i.pngRace神族.png
1628
CD:4(2)
20590 220
SI102.png4+Combo盾
838i.pngRace神族.png
1628
CD:4(4)
20590 220
SI102.png4+Combo盾
1016i.pngRace進化素材.png
9207
CD:6(6)
100 10
SI034.png單次5+光符石盾

行動裝置暫時無法觀看故事


虛宿一事件

體力 20 回合 4 經驗 (0 / 體)

隊友:

1144i.pngCD: 15Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
260i.pngRace進化素材.png
4158
CD:6(6)
100 10
SI034.png單次6+光符石盾
259i.pngRace進化素材.png
4158
CD:6(6)
100 10
SI035.png單次6+暗符石盾
2
546i.pngRace獸類.png
2870
CD:4(4)
47080 380
262i.pngRace進化素材.png
1076
CD:2(2)
24480 90
SI032.png首消全火盾
262i.pngRace進化素材.png
1076
CD:2(3)
24480 90
SI032.png首消全火盾
577i.pngRace強化素材.png
913
CD:1(1)
34130 450
SI218.png心化血20%

行動裝置暫時無法觀看故事


聖光之城

體力 20 回合 4 經驗 (0 / 體)

隊友:

1139i.pngCD: 11Lv.最大
1376i.pngCD: 11Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
549i.pngRace人類.png
2164
CD:4(2)
683460 350
SI254.png強化盾
549i.pngRace人類.png
2164
CD:4(4)
683460 350
SI254.png強化盾
459i.pngRace人類.png
1487
CD:1(1)
792260 270
SI161.png命懸一線
1147i.pngRace神族.png
2373
CD:2(2)
421590 310
SI156.pngSI213.png回復力變0 ‧ 軌跡靈化200
701i.pngRace進化素材.png
5707
CD:6(6)
431260 860
SI216.png反擊1000
557i.pngRace神族.png
2032
CD:2(2)
1091750 920
SI254.pngSI260.png強化盾-反擊100%

行動裝置暫時無法觀看故事


人界火神

體力 20 回合 4 經驗 (0 / 體)

隊友:

1139i.pngCD: 11Lv.最大
1376i.pngCD: 11Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1149i.pngRace神族.png
1647
CD:2(2)
721580 270
SI012.png攻後火縱橫輪轉
1151i.pngRace神族.png
1586
CD:2(3)
747320 320
SI013.png攻後木橫縱輪轉
1153i.pngRace神族.png
2193
CD:4(4)
937690 310
SI124.pngSI188.png無法控制 ‧ 喪伴狂蠻50倍