Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
命運女神的書寫
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
124i.png483i.png6003i.png Refine1.png050
Refine2.png:100
Refine3.png:200
Refine4.png:400
總計:750
回憶之果 水屬性i.png火屬性i.png木屬性i.png 20 2
命定的織針 火屬性i.png 20 2
植下現在之樹 五屬.png 20 3
為命運之網編線 火屬性i.png木屬性i.png 20 2

回憶之果

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

122i.pngCD: 15Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
251i.pngRace進化素材.png
99999
CD:8(8)
100 10
SI031.png 5+水符石盾
252i.pngRace進化素材.png
99999
CD:8(8)
100 10
SI032.png 5+火符石盾
258i.pngRace進化素材.png
532
CD:2(2)
9630 10
SI181.png 拼圖盾

行動裝置暫時無法觀看故事


命定的織針

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

123i.pngCD: 15Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
264i.pngRace進化素材.png
236
CD:1(1)
20 600000
SI216.png 反擊300
264i.pngRace進化素材.png
236
CD:1(1)
20 600000
SI216.png 反擊300
266i.pngRace進化素材.png
535
CD:1(1)
20 600000
SI216.png 反擊1000

行動裝置暫時無法觀看故事


植下現在之樹

體力 20 回合 3 經驗 (0 / 體)

隊友:

121i.pngCD: 20Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
057i.pngRace妖精類.png
4682
CD:2(3)
3292 30
SI167.png 連擊
059i.pngRace妖精類.png
1803
CD:1(1)
4287 30
SI257.png 全體無效
061i.pngRace妖精類.png
4287
CD:2(5)
6279 30
SI167.png 連擊
063i.pngRace妖精類.png
4634
CD:2(5)
8245 29
SI167.png 連擊
065i.pngRace妖精類.png
1783
CD:1(1)
15388 29
SI257.png 單體無效
063i.pngRace妖精類.png
4634
CD:2(3)
5238 29
SI167.png 連擊
3
286i.pngRace妖精類.png
3342
CD:2(1)
1416 600000

行動裝置暫時無法觀看故事


為命運之網編線

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

117i.pngCD: 23Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
423i.pngRace強化素材.png
1823
CD:1(1)
33452 10
SI161.png 自殘10%
424i.pngRace強化素材.png
1576
CD:1(1)
30 600000
SI216.png 反擊3000

※命運女神的書寫 STAGE CLEARED 會獲得1粒 SingleDiamond.png

行動裝置暫時無法觀看故事


昇華系列關卡