FANDOM


在很久很久以前
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
王冠下的尖角 水屬性i火屬性i 30 3 0 0
三姊妹的鎗火 火屬性i暗屬性i 30 3 0 0
大賊的保險庫 木屬性i暗屬性i 30 3 0 0
手握神燈的燈神 水屬性i火屬性i光屬性i 30 3 0 0
寂寞的快樂王子 暗屬性i 30 3 0 0

王冠下的尖角

體力消耗 30 回合 3 經驗值 (0 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
322iRace強化素材
    
980 4(2) 38620 420 SI254 強化盾
322iRace強化素材
    
980 4(4) 38620 420 SI254 強化盾
2
491iRace妖精類
    
1056 2 24870 600 SI031 首消全水盾
3
882iRace魔族
    
264 1 85880 930 SI188 越戰越強-銀

三姊妹的鎗火

體力消耗 30 回合 3 經驗值 (0 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
585iRace魔族
    
509 2(2) 23870 530 SI015 攻後暗橫縱輪轉
582iRace妖精類
    
473 2(1) 24590 480 SI012 攻後火縱橫輪轉
2
852iRace獸類
    
863 2(2) 30830 620 SI229 隨機縱向燃燒10%
3
1197iRace魔族
    
1374 1(1) 56240 880 SI338 木弱化鎖定20%

大賊的保險庫

體力消耗 30 回合 3 經驗值 (0 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
495iRace獸類
    
1498 2(3) 15120 730 SI250SI139 隱身-隱攻扣血99%
2
354iRace魔族
    
1169 3 32870 520 SI224 四重軌跡隱藏
634iRace獸類
    
481 1 22530 570 SI188SI212 3倍士氣高昂-回復50%
3
886iRace魔族
    
1529 3(2) 60180 1529 SI221 風化-轉

手握神燈的燈神

體力消耗 30 回合 3 經驗值 (0 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
1137iRace神族
    
1016 3 54630 910 ICON119 越戰越強-銅
2
804iRace神族
    
755 2 36980 870 SI188 越攻越強
3
888iRace神族
    
2263 1(2) 51390 790 SI340 暗弱化鎖定20%

寂寞的快樂王子

體力消耗 30 回合 3 經驗值 (0 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
144iRace人類
    
112 1(2) 26870 510 SI124SI188 無法控制 ‧ 喪伴狂蠻50倍
144iRace人類
    
112 1(2) 26870 510 SI124SI188 無法控制 ‧ 喪伴狂蠻50倍
2
860iRace獸類
    
1052 2 31920 670 SI224 隱藏-轉
3
890iRace神族
    
1408 2 56180 820 SI215 六重軌跡黑白
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。