Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
天祐北域 ‧ 水
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
1056i.png1057i.png1336i.png Refine1.png050
Refine2.png:150
Refine3.png:300
Refine4.png:500
總計:1000
傳說之劍 水屬性i.png火屬性i.png光屬性i.png 20 3
力量再度沉睡 水屬性i.png暗屬性i.png 20 3
昔日的對手 水屬性i.png木屬性i.png光屬性i.png暗屬性i.png 20 3
人民之劍 水屬性i.png火屬性i.png暗屬性i.png 20 4

傳說之劍

體力 20 回合 3 經驗 (0 / 體)

隊友:

1021i.pngCD: 14Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
042i.pngRace龍類.png
1328
CD:3(3)
48460 200
042i.pngRace龍類.png
1328
CD:3(3)
48460 200
2
112i.pngRace獸類.png
829
CD:2(2)
32510 40
1113i.pngRace龍類.png
506
CD:1(1)
89210 380
SI012.png攻後火縱橫輪轉
097i.pngRace妖精類.png
1273
CD:3(3)
36470 100
1059i.pngRace神族.png
6113
CD:6(6)
100 10
SI031.png單次6+水符石盾

行動裝置暫時無法觀看故事


力量再度沉睡

體力 20 回合 3 經驗 (0 / 體)

隊友:

1056i.pngCD: 10Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
1006i.pngRace魔族.png
323
CD:1(2)
18940 210
1007i.pngRace魔族.png
1087
CD:3(3)
44580 460
SI164.png召喚小怪
1006i.pngRace魔族.png
323
CD:1(2)
18940 210
1015i.pngRace魔族.png
892
CD:2(2)
33920 540
SI254.png強化盾
1015i.pngRace魔族.png
892
CD:2(1)
33920 540
SI254.png強化盾
1125i.pngRace龍類.png
510
CD:2(2)
125470 860
SI188.png越攻越強

行動裝置暫時無法觀看故事


昔日的對手

體力 20 回合 3 經驗 (0 / 體)

隊友:

1057i.pngCD: 10Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
451i.pngRace妖精類.png
792
CD:1(1)
164560 360
SI047.png心轉自身
455i.pngRace妖精類.png
2110
CD:3(3)
162130 350
SI257.png5消以上攻擊零化
1116i.pngRace龍類.png
3060
CD:4(4)
80620 560
SI228.png雙重黏附
1011i.pngRace魔族.png
822
CD:1(1)
75890 430
SI221.png攻後風化
1063i.pngRace人類.png
4790
CD:2(2)
157100 910
SI242.png三屬盾-限

行動裝置暫時無法觀看故事


人民之劍

體力 20 回合 4 經驗 (0 / 體)

隊友:

1063i.pngCD: 11Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
338i.pngRace妖精類.png
3074
CD:3(1)
46580 160
SI250.png隱身
338i.pngRace妖精類.png
3074
CD:3(4)
46580 160
SI250.png隱身
832i.pngRace神族.png
1876
CD:2(2)
97320 510
SI011.png攻後水縱橫輪轉
834i.pngRace神族.png
1925
CD:2(1)
89540 540
SI012.png攻後火橫縱輪轉
1057i.pngRace人類.png
6547
CD:3(3)
34890 830
SI338.png木弱化鎖定20%
1022i.pngRace神族.png
5170
CD:1(1)
16370 1020
SI165.pngSI250.pngSI301.png