Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
奇坦的昇華
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
2413i.png Refine1.png050
Refine2.png:150
Refine3.png:300
Refine4.png:500
總計:1000
奇坦的昇華一 光屬性i.png 20 1
奇坦的昇華二 光屬性i.png 20 1
奇坦的昇華三 光屬性i.png 20 1
奇坦的昇華四 光屬性i.png 20 1

2413i.png 沒有昇華故事 ※

奇坦的昇華一

體力 20 回合 1 經驗 (0 / 體)

隊友:

2413i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
2413i.pngRace機械族.png
99999
CD:6(6)
100 10
SI034.png單次6+光符石盾

奇坦的昇華二

體力 20 回合 1 經驗 (0 / 體)

隊友:

2413i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
2413i.pngRace機械族.png
99999
CD:6(6)
100 10
SI034.png單次9+光符石盾

奇坦的昇華三

體力 20 回合 1 經驗 (0 / 體)

隊友:

2413i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
2413i.pngRace機械族.png
2956
CD:2(2)
440750 3710
SI014.png攻後光縱橫輪轉

奇坦的昇華四

體力 20 回合 1 經驗 (0 / 體)

隊友:

2413i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
2413i.pngRace機械族.png
3402
CD:2(2)
767920 3710
SI304.pngSI047.pngSI221.png首回隨機轉光 ‧ 攻後光橫縱輪轉 ‧ 每回1-4風化趨狂20%

※ 奇坦的昇華 首次通關獎勵:SingleDiamond.png 1粒 ※

昇華系列關卡