Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
女皇的過渡
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
348i.png349i.png1048i.png Refine1.png050
Refine2.png:150
Refine3.png:300
Refine4.png:500
總計:1000
抵抗多方聯軍 五屬.png 20 2
愛女心切 水屬性i.png木屬性i.png光屬性i.png暗屬性i.png 20 2
步向黑暗的導火線 水屬性i.png火屬性i.png木屬性i.png 20 2
法器的傳承 火屬性i.png木屬性i.png光屬性i.png暗屬性i.png 20 3

抵抗多方聯軍

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

428i.pngCD: 15Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
058i.pngRace妖精類.png
432
CD:3(1)
12058 20
SI012.png 攻後轉直火
060i.pngRace妖精類.png
421
CD:3(3)
12654 20
SI013.png 攻後轉直木
064i.pngRace妖精類.png
428
CD:3(2)
12293 20
SI015.png 攻後轉直暗
319i.pngRace強化素材.png
2540
CD:6(6)
100 200
SI033.png 6+木符石盾
325i.pngRace強化素材.png
2540
CD:6(6)
100 200
SI035.png 6+暗符石盾

行動裝置暫時無法觀看故事


愛女心切

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

428i.pngCD: 15Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
106i.pngRace獸類.png
568
CD:4(3)
23793 20
SI228.png 定點腐蝕
084i.pngRace龍類.png
1093
CD:4(1)
23542 40
SI188.png 越戰越強 ‧ 鐵
110i.pngRace獸類.png
562
CD:4(4)
24056 20
SI228.png 定點腐蝕
063i.pngRace妖精類.png
1269
CD:3(3)
13712 40
SI103.png 5+Combo盾
065i.pngRace妖精類.png
1269
CD:3(3)
13712 40
SI103.png 5+Combo盾

行動裝置暫時無法觀看故事


步向黑暗的導火線

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

428i.pngCD: 15Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
321i.pngRace強化素材.png
1692
CD:3(1)
79853 200
SI257.png 全體無效
323i.pngRace強化素材.png
867
CD:2(2)
80210 200
SI047.png 火轉自身
320i.pngRace強化素材.png
1828
CD:2(2)
262320 400
SI219.png 雙重凍結

行動裝置暫時無法觀看故事


法器的傳承

體力 20 回合 3 經驗 (0 / 體)

隊友:

428i.pngCD: 15Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
487i.pngRace魔族.png
687
CD:2
40425 40
SI216.png 反擊500
489i.pngRace魔族.png
673
CD:2(2)
42387 40
SI125.png 技能回復
490i.pngRace魔族.png
682
CD:2
41964 40
SI224.png 隱藏 ‧ 轉
323i.pngRace強化素材.png
1548
CD:3(3)
22816 200
SI096.png 首消6Combo盾
321i.pngRace強化素材.png
1548
CD:3(3)
11408 200
SI096.png 首消6Combo盾
584i.pngRace神族.png
1510
CD:3(4)
142332 400
SI163.png 能力繼承
585i.pngRace魔族.png
1586
CD:3(2)
156523 400
SI163.png 能力繼承

行動裝置暫時無法觀看故事


※女皇的過渡 STAGE CLEARED 會獲得1粒 SingleDiamond.png

昇華系列關卡