FANDOM


Attention 鎖妖塔系列關卡已於2016年6月30日13:00起永久關閉。

宿命因緣仙與俠
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
不翼而飛鎖妖塔 初級 水屬性i火屬性i木屬性i暗屬性i 8 5 380 48
神器引路越時空 中級 水屬性i火屬性i木屬性i暗屬性i 12 6 780 65
逍遙回春故人現 高級 水屬性i火屬性i木屬性i暗屬性i 15 8 1500 100
初入異世尋塔蹤 水屬性i火屬性i木屬性i Item81 × 10 20 0 RL : 60
鎖妖塔 系列關卡
908i 902i 900i 904i 896i

開放時間記錄

開始 結束 備註
2015年07月20日(一) 19:002016年06月30日(四) 13:00

不翼而飛鎖妖塔 初級

體力消耗 8 回合 5 經驗值 380 (48 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
056iRace妖精類
    
870 3 8403 15
058iRace妖精類
    
871 3 8352 15
060iRace妖精類
    
870 3 8403 15
070iRace妖精類
    
671 2 7721 3
100iRace妖精類
    
934 3 6731 10
926iRace獸類
    
408 1 9500 100
928iRace獸類
    
728 2 6990 90
930iRace獸類
    
871 2 5000 180
936iRace進化素材
    
600 2 10 880
5
698iRace魔族
    
2724 3 120480 360
行動裝置暫時無法觀看故事


神器引路越時空 中級

體力消耗 12 回合 6 經驗值 780 (65 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
057iRace妖精類
    
2428 3 30815 30
059iRace妖精類
    
2536 3 30607 30
061iRace妖精類
    
2430 3 30867 30
071iRace妖精類
    
1186 2 29433 60
101iRace妖精類
    
2694 3 23171 10
926iRace獸類
    
953 1 19349 100
928iRace獸類
    
2325 2 23762 90
930iRace獸類
    
2379 2 32806 180
936iRace進化素材
    
1200 2 15 880
6
351iRace魔族
    
4486 2 298970 530
行動裝置暫時無法觀看故事


逍遙回春故人現 高級

體力消耗 15 回合 8 經驗值 1500 (100 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
057iRace妖精類
    
4228 3 39135 30 SI167 連擊
059iRace妖精類
    
4416 3 38767 30 SI167 連擊
061iRace妖精類
    
4230 3 39227 30 SI167 連擊
071iRace妖精類
    
2066 2 52073 60
101iRace妖精類
    
6254 3 45611 10
927iRace獸類
    
1663 1 44521 380 SI167 連擊
929iRace獸類
    
4212 2 50972 290 SI251 無視減傷
931iRace獸類
    
4300 2 84467 380 SI254 強化盾
936iRace進化素材
    
3000 2 30 880 SI224 軌跡隱藏4
4
895iRace人類
    
2486 1(1) 325980 780 SI160 先攻
7
893iRace人類
    
5638 2 309870 730 SI122 2~4回技能封鎖
8
891iRace人類
    
9293 2 729310 810 SI011 隨機轉水 ‧ 消水敵回2-10%

※ 宿命因緣仙與俠 首次通關(STAGE CLEARED)會獲得 SingleDiamond 1粒 ※

行動裝置暫時無法觀看故事


初入異世尋塔蹤 Extra
RoundLimit

Item81 10 回合 20 經驗值 0

回合上限︰60 RoundLimit
挑戰關卡

Battle 1-5

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
057iRace妖精類
    
2428 3 30815 30
059iRace妖精類
    
2536 3 30607 30
061iRace妖精類
    
2430 3 30867 30
101iRace妖精類
    
2694 3 23171 10
926iRace獸類
    
953 1 19349 100
928iRace獸類
    
2325 2 23762 90
930iRace獸類
    
2379 2 32806 180
3
330iRace妖精類
    
3963 3 182440 500 SI163 雙體共生
329iRace妖精類
    
3846 3 185290 500 SI163 雙體共生
4 仙劍卡
928iRace獸類
    
2325 2 73762 90
926iRace獸類
    
953 1 69349 100
930iRace獸類
    
2379 2 82806 180
5
493iRace妖精類
    
4892 2 503370 810 SI181 初級拼圖盾

Battle 6-10

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
057iRace妖精類
    
4228 3 39135 30 SI167 連擊
059iRace妖精類
    
4416 3 38767 30 SI167 連擊
061iRace妖精類
    
4230 3 39227 30 SI167 連擊
927iRace獸類
    
1663 1 44521 380 SI167 連擊
929iRace獸類
    
4212 2 50972 290 SI251 無視減傷
931iRace獸類
    
4300 2 84467 380 SI254 強化盾
8
302iRace妖精類
    
4763 2 465410 470 SI224 隱藏 ‧ 轉
299iRace妖精類
    
5092 1 449860 420 SI188 越戰越強 ‧ 銀
9
296iRace妖精類
    
4891 1 643720 530 SI104 6+Combo盾
10 仙劍卡
931iRace獸類
    
4300 2 284467 380 SI254 強化盾
931iRace獸類
    
4300 2 284467 380 SI254 強化盾

Battle 11-15

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
11
828iRace妖精類
    
12048 3 954220 980 SI242 三屬盾
12 仙劍卡
931iRace獸類
    
10 1 10 10 SI160 先攻 ‧ 下回自殺
13
866iRace妖精類
    
14630 3 2824890 810 SI260SI121SI123 附加消除重置 ‧ 反彈15%
14
581iRace人類
    
8342 2(1) 636450 320 SI230 強化防禦盾
582iRace妖精類
    
8597 2(2) 597690 280 SI156 回復變0
15
350iRace魔族
    
10284 2 1465900 510 SI163 能力繼承
351iRace魔族
    
10673 2 1426700 470 SI163 能力繼承

Battle 16-20

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
16
731iRace魔族
    
34239 4 1213660 890 SI246 強化三屬盾
17
893iRace人類
    
5013 1 1846330 730 SI122 魔族剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
18
912iRace人類
    
3866 1 2365830 990 SI106 8+Combo追擊盾
19
892iRace人類
    
9352 1 2816500 1030 SI011SI121SI254 妖魔技能重置 ‧ 強化盾 ‧ 水縱橫輪轉
20
雙血
896iRace人類
    
30105 1(3) 4873620 1870 SI232 首回攻後木心鎖定 ‧ 未消傷害吸收
896iRace人類
    
5073 1 5348980 1 SI188SI047 木水輪轉 ‧ 越戰越強 ‧ 金

※ 首次完成Extra獎勵:423i 1隻 + SingleDiamond 5粒※

行動裝置暫時無法觀看故事
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。