Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
Pet505.png
名稱 審判魔人 屬性
編號
505 稀有 5★ 空間 20 種族 進化素材 系列 潛能解放素材
最大
Lv
1 經驗
曲線
50萬 滿級
經驗
0

基本屬性

生命力 攻擊力 回復力 總計 強化經驗 金幣值
Lv 1 1200 800 300 2300 Lv1 3000 1500
Lv
最大
1200 800 300 2300 每Lv +0 +0
主動技 名稱 超級治療 Lv.1
初始CD
19 Lv. 10
最小CD
10
效果 回復自身回復力 10 倍的生命力
隊長技 名稱 兩儀
效果 所受傷害 30% (不包括敵技傷害)
⇒ 轉化為我方生命力
來源 友情
封印
魔法石
封印
其他
關卡 祈巧永劫之判

備註 魔族卡片潛能解放素材
問號2.png 卡牌資訊

【潛能解放素材】

素材用途:
魔族卡片潛能解放素材

潛解素材出處:
公會
- [布蘭克洞窟] 奧秘之門 - 祈巧永劫之判

合成時加入技能名稱與強化對象相同的召喚獸作強化素材,將有機會提升技能等級:
067i.png 海躍精靈
069i.png 火舞精靈
071i.png 花冠精靈
073i.png 月光精靈
075i.png 夜迷精靈
429i.png 追憶旅人
430i.png 號角手加拉爾
502i.png 覓果幻獸
503i.png 原始滄龍
504i.png 魅果精靈
505i.png 審判魔人
675i.png 巨星之靈
701i.png 輝日之聖魂
702i.png 皎月之聖魄
736i.png 青行燈
738i.png 薨志神賢
741i.png 煉獄恐靈
783i.png 符鬼
849i.png 怨靈古木
936i.png 軟星包子
1076i.png 傳頌靈碑
1078i.png 冥蟲頭甲
1187i.png 法則天秤
1494i.png 金蛋守護者
1601i.png 矢車菊
1603i.png 櫻
1605i.png 水仙
1607i.png 天堂鳥
1609i.png 薔薇
1611i.png 鈴蘭
1613i.png 芙蓉
1615i.png 風信子
1660i.png 動力核心
1715i.png 門之鑰
1950i.png 霓彩鳥
1951i.png 虹螢騰蛇
1999i.png 捨杜
2093i.png 神王羽琴
2334i.png 要塞鑰蛛
2656i.png 銀光械蜂

潛能解放素材 系列召喚獸 Pencil.png

429i.png 430i.png 502i.png 503i.png 504i.png 505i.png 673i.png 675i.png 701i.png 702i.png 738i.png 741i.png 849i.png 997i.png 1016i.png 1076i.png 1078i.png 1187i.png 1396i.png 1398i.png 1494i.png 1715i.png 1756i.png 1757i.png 1758i.png 1945i.png 1950i.png 1954i.png 2080i.png 2093i.png 2179i.png 2278i.png 2334i.png 2544i.png 2656i.png