FANDOM


巨星的解放
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
叱咤號者的演出 水屬性i光屬性i 30 3 0 0
旭日舞者的演出 火屬性i水屬性i 30 3 0 0
凱歌英雄的演出 木屬性i暗屬性i 30 3 0 0
星魁先鋒的演出 光屬性i木屬性i 30 3 0 0
龍驤軍領的演出 暗屬性i火屬性i 30 3 0 0

※本關卡為潛能解放關卡,潛能解放時進入卡片對應的子關卡

叱咤號者的演出

體力消耗 30 回合 3 經驗值 (0 / 體)

潛能解放
676i EvoArrow 677i

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦
1
606iRace人類
642 2(1) 90
609iRace人類
596 2(2) 160
408iRace人類
99999 8 100 10
SI031 12+水符石盾
677iRace人類
1927 4 520
SI219 雙重凍結

旭日舞者的演出

體力消耗 30 回合 3 經驗值 (0 / 體)

潛能解放
678i EvoArrow 679i

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦
1
607iRace人類
686 1(2) 120
606iRace人類
642 1(2) 90
409iRace人類
99999 8 100 10
SI032 12+火符石盾
679iRace人類
2(2) 490
SI188 越戰越強 ‧ 銀

凱歌英雄的演出

體力消耗 30 回合 3 經驗值 (0 / 體)

潛能解放
680i EvoArrow 681i

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦
1
608iRace人類
1412 4 22450 160
610iRace人類
596 2 22130 160
410iRace人類
2324 8 100 290
SI033 12+木符石盾
681iRace人類
2220 3 80340 560
SI102 4+Combo盾

星魁先鋒的演出

體力消耗 30 回合 3 經驗值 (0 / 體)

潛能解放
682i EvoArrow 683i

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦
1
609iRace人類
596 2(2) 160
608iRace人類
1412 5 22450 160
498iRace獸類
8 100 290
SI034 12+光符石盾
683iRace人類
1243 2 510
SI221 風化 ‧ 後

龍驤軍領的演出

體力消耗 30 回合 3 經驗值 (0 / 體)

潛能解放
684i EvoArrow 685i

層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦
1
610iRace人類
368 1 21860 110
607iRace人類
686 2 20980 120
055iRace龍類
2184 8 10 560
SI035 12+暗符石盾
685iRace人類
1000 1 76310 470
SI127 扣血40%
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。