FANDOM


 
第1行: 第1行:
 
<p style="font-weight:normal;">[http://zh.tos.wikia.com/wiki/%E7%95%99%E8%A8%80%E5%A2%99:Btoky Btoky]<span style="font-size:14px;line-height:18px;">''',你是不是誤會我的意思?'''</span></p>
 
<p style="font-weight:normal;">[http://zh.tos.wikia.com/wiki/%E7%95%99%E8%A8%80%E5%A2%99:Btoky Btoky]<span style="font-size:14px;line-height:18px;">''',你是不是誤會我的意思?'''</span></p>
   
<p style="font-weight:normal;"><span style="font-size:14px;line-height:18px;">'''我的意思不是叫你們更改隊伍技能裡的內容,而'''</span><span style="font-size:14px;line-height:18px;">'''是請求你們創建'''</span><span style="font-weight:normal;font-family:'lucidagrande',Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;">「蒼穹</span><span style="font-weight:normal;font-family:'lucidagrande',Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;">之賜 ‧ XX</span><span style="font-weight:normal;font-family:'lucidagrande',Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;">」和</span><span style="font-weight:normal;font-family:'lucidagrande',Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;">「</span><span style="font-weight:normal;font-family:'lucidagrande',Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;">傾城進迫</span><span style="font-weight:normal;font-family:'lucidagrande',Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;">」</span><span style="font-family:'lucidagrande',Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;line-height:22px;">的各5個條目,就好像這樣:例如[http://zh.tos.wikia.com/wiki/%E6%88%BE%E6%B0%A3%E8%94%BD%E6%97%A5_%E2%80%A7_%E6%B0%B4 戾氣蔽日 ‧ 水]、[http://zh.tos.wikia.com/wiki/%E7%8B%82%E9%AD%94%E6%9A%B4%E5%99%AC_%E2%80%A7_%E6%94%BB 狂魔暴噬 ‧ 攻]、[http://zh.tos.wikia.com/wiki/%E7%A5%9E%E9%AD%94%E7%9B%9F%E7%B4%84_%E2%80%A7_%E6%B0%B4 神魔盟約 ‧ 水]、[http://zh.tos.wikia.com/wiki/%E7%9C%BE%E7%A5%9E%E4%B9%8B%E5%97%94%E6%80%92 眾神之嗔怒]、[http://zh.tos.wikia.com/wiki/%E8%AB%B8%E5%88%83%E8%BD%9F%E6%93%8A_%E2%80%A7_%E9%80%A3%E7%92%B0 諸刃轟擊 ‧ 連環],你click入去看看是怎樣的-,-</span></p>
+
<p style="font-weight:normal;"><span style="font-size:14px;line-height:18px;">'''我的意思不是叫你們更改隊伍技能裡的內容,而'''</span><span style="font-size:14px;line-height:18px;">'''是請求你們創建'''</span><span style="font-weight:normal;font-family:'lucidagrande',Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;">「蒼穹</span><span style="font-weight:normal;font-family:'lucidagrande',Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;">之賜 ‧ XX</span><span style="font-weight:normal;font-family:'lucidagrande',Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;">」和</span><span style="font-weight:normal;font-family:'lucidagrande',Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;">「</span><span style="font-weight:normal;font-family:'lucidagrande',Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;">傾城進迫</span><span style="font-weight:normal;font-family:'lucidagrande',Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;">」</span><span style="font-family:'lucidagrande',Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;line-height:22px;">的各5個條目,就好像這樣:例如</span>[http://zh.tos.wikia.com/wiki/%E6%88%BE%E6%B0%A3%E5%90%9E%E5%A4%A9_%E2%80%A7_%E6%B0%B4 戾氣吞天 ‧ 水]<span style="font-weight:normal;font-family:lucidagrande,Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;"></span>[http://zh.tos.wikia.com/wiki/%E7%8B%82%E9%AD%94%E6%9A%B4%E5%99%AC_%E2%80%A7_%E6%94%BB 狂魔暴噬 ‧ 攻]<span style="font-weight:normal;font-family:lucidagrande,Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;"></span>[http://zh.tos.wikia.com/wiki/%E7%A5%9E%E9%AD%94%E7%9B%9F%E7%B4%84_%E2%80%A7_%E6%B0%B4 神魔盟約 ‧ 水]<span style="font-weight:normal;font-family:lucidagrande,Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;"></span>[http://zh.tos.wikia.com/wiki/%E7%9C%BE%E7%A5%9E%E4%B9%8B%E5%97%94%E6%80%92 眾神之嗔怒]<span style="font-weight:normal;font-family:lucidagrande,Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;"></span>[http://zh.tos.wikia.com/wiki/%E8%AB%B8%E5%88%83%E8%BD%9F%E6%93%8A_%E2%80%A7_%E9%80%A3%E7%92%B0 諸刃轟擊 ‧ 連環]<span style="font-weight:normal;font-family:lucidagrande,Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;">,你click入去看看是怎樣的-,-</span></p>
   
 
<p style="font-weight:normal;"><span style="font-weight:normal;font-family:'lucidagrande',Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;">該條目早已存在???但我搜尋過</span><span style="font-weight:normal;font-family:'lucidagrande',Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;">頁面目前不存在的說,</span><span style="font-weight:normal;font-family:lucidagrande,Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;">「</span>[http://zh.tos.wikia.com/wiki/%E7%A9%B9%E8%92%BC%E4%B9%8B%E8%B3%9C_%E2%80%A7_%E6%B5%AA%E6%BF%A4 穹蒼之賜 ‧ 浪濤]<span style="font-weight:normal;font-family:lucidagrande,Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;">」</span><span style="font-weight:normal;font-family:'lucidagrande',Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;">內容是這樣的:</span></p>
 
<p style="font-weight:normal;"><span style="font-weight:normal;font-family:'lucidagrande',Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;">該條目早已存在???但我搜尋過</span><span style="font-weight:normal;font-family:'lucidagrande',Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;">頁面目前不存在的說,</span><span style="font-weight:normal;font-family:lucidagrande,Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;">「</span>[http://zh.tos.wikia.com/wiki/%E7%A9%B9%E8%92%BC%E4%B9%8B%E8%B3%9C_%E2%80%A7_%E6%B5%AA%E6%BF%A4 穹蒼之賜 ‧ 浪濤]<span style="font-weight:normal;font-family:lucidagrande,Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;">」</span><span style="font-weight:normal;font-family:'lucidagrande',Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;">內容是這樣的:</span></p>
   
 
<p style="font-weight:normal;"><span style="font-weight:normal;font-family:'lucidagrande',Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;">本页面目前不存在,你可以:</span></p>
 
<p style="font-weight:normal;"><span style="font-weight:normal;font-family:'lucidagrande',Tahoma,Verdana,Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:22px;">本页面目前不存在,你可以:</span></p>
  +
   
 
*[http://zh.tos.wikia.com/wiki/Special:%E6%90%9C%E7%B4%A2/%E7%A9%B9%E8%92%BC%E4%B9%8B%E8%B3%9C_%E2%80%A7_%E6%B5%AA%E6%BF%A4 搜寻]这个词是否存在其他页面
 
*[http://zh.tos.wikia.com/wiki/Special:%E6%90%9C%E7%B4%A2/%E7%A9%B9%E8%92%BC%E4%B9%8B%E8%B3%9C_%E2%80%A7_%E6%B5%AA%E6%BF%A4 搜寻]这个词是否存在其他页面

2015年11月20日 (五) 09:56的最后版本

Btoky,你是不是誤會我的意思?

我的意思不是叫你們更改隊伍技能裡的內容,而是請求你們創建「蒼穹之賜 ‧ XX」和傾城進迫的各5個條目,就好像這樣:例如戾氣吞天 ‧ 水狂魔暴噬 ‧ 攻神魔盟約 ‧ 水眾神之嗔怒諸刃轟擊 ‧ 連環,你click入去看看是怎樣的-,-

該條目早已存在???但我搜尋過頁面目前不存在的說,穹蒼之賜 ‧ 浪濤內容是這樣的:

本页面目前不存在,你可以:


除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。