Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
律法的執迷
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
717i.png Refine1.png050
Refine2.png:150
Refine3.png:300
Refine4.png:500
總計:1000
律法是絕對的 水屬性i.png火屬性i.png木屬性i.png 20 2
律政與軍務 火屬性i.png 20 2
愛子心切 光屬性i.png暗屬性i.png 20 2
反控同化 火屬性i.png 20 2

律法是絕對的

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

717i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
831i.pngRace神族.png
108
CD:1(1)
6380 80
833i.pngRace神族.png
234
CD:2(2)
6090 100
835i.pngRace神族.png
318
CD:3(3)
6520 90
390i.pngRace魔族.png
9999
CD:6(6)
100 10
SI031.png 6+水符石盾

行動裝置暫時無法觀看故事


律政與軍務

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

390i.pngCD: 18Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
487i.pngRace魔族.png
282
CD:2(2)
12420 40
321i.pngRace強化素材.png
403
CD:2(3)
21390 190
SI012.png 攻後火縱橫輪轉
487i.pngRace魔族.png
282
CD:2(2)
12420 40
322i.pngRace強化素材.png
9999
CD:(6)
100 10
SI032.png 9+火符石盾
322i.pngRace強化素材.png
9999
CD:(6)
100 10
SI032.png 9+火符石盾

行動裝置暫時無法觀看故事


愛子心切

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

390i.pngCD: 18Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
490i.pngRace魔族.png
366
CD:1(1)
16530 40
326i.pngRace強化素材.png
898
CD:2(2)
108540 280
SI236.png 電擊
490i.pngRace魔族.png
366
CD:1(1)
16530 40
489i.pngRace魔族.png
1921
CD:2(2)
146820 230
SI163.png 能力繼承
489i.pngRace魔族.png
1921
CD:2(3)
146820 230
SI163.png 能力繼承

行動裝置暫時無法觀看故事


反控同化

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

717i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
390i.pngRace魔族.png
5941
CD:4(4)
231470 490
SI218.png 首回攻後心鎖定 ‧ 未消傷害吸收
391i.pngRace魔族.png
9999
CD:6(6)
100 10
SI032.png 12+火符石盾

※律法的執迷 STAGE CLEARED 會獲得1粒SingleDiamond.png

行動裝置暫時無法觀看故事

昇華系列關卡