FANDOM


什麼是技能等級(Skill Lv.)?

 • 技能等級即召喚獸主動技能的等級
 • 技能等級愈高,召喚獸主動技能的冷卻回合(CD) 愈短 / Energy Point(EP) 上限愈高
 • 當冷卻回合(CD) 愈短,主動技能就愈快可以使用
 • 當Energy Point(EP) 上限愈高,就可以發動更高階的技能或多次發動技能

提升技能等級規則

 • 每一技能等級需累積相應戰鬥回合數

技能提升方法

累積戰鬥回合數

 • 每通過一個關卡,便可將回合數累積至召喚獸上
 • 挑戰關卡(輪迴、塔之魔神等)不能累積戰鬥回合數
  • 小提示1︰此方法較為耗時,只建議作為少量回合數的補足之用
  • 小提示2︰刷體力少,回合高的關卡CP值較高
  • 小提示3︰刷素材/金幣/靈魂/碎片時,將升技對象放入隊伍中可一石二鳥

合成升技素材


合成相同技能召喚獸

 • 合成相同技能名稱的召喚獸會隨機跳升 1 技
 • 合成 5 張則保底跳升 1 技;10 張則保底跳升 2 技
 • 保底跳技時單獨的隨機跳技仍有機會發生
 • 合成對象會繼承合成召喚獸的技能等級及戰鬥回合數
 • 詳情可參考下列 #有相同技能小怪的召喚獸

實際例子

沒有相同技能的召喚獸

 • 使用 5 隻 617i 人面雛鳥 將合成對象升至技7
 • 如自身卡片可刷或容易取得(如雙週、修羅場),建議使用自身卡每次合成 10 張直至升滿技能
 • 如自身卡片較為稀有或較難取得(如石抽卡、夢魘級),建議直接使用 292i 人面怪鳥 升滿技能

有專用素材的召喚獸

 • 推薦合成方法如下(剩餘 60 回合可打關或合成虛影世界小怪,急需滿技時可用人面雛鳥)︰
 • 技12(一般情況):
  • 22 隻專用素材(13200)+ 5 隻人面雛鳥(1000)+ 額外 60 回合
  • 23 隻專用素材(13800)+ 2 隻人面雛鳥(400)+ 額外 60 回合
  • 24 隻專用素材直接滿技
 • 技10:
  • 12 隻專用素材(7200)+ 5 隻人面雛鳥(1000)+ 額外 60 回合
  • 13 隻專用素材(7800)+ 2 隻人面雛鳥(400)+ 額外 60 回合
  • 14 隻專用素材直接滿技
 • 技15:
  • 37 隻專用素材(22200)+ 5 隻人面雛鳥(1000)+ 額外 60 回合
  • 38 隻專用素材(22800)+ 2 隻人面雛鳥(400)+ 額外 60 回合
  • 39 隻專用素材直接滿技

有相同技能小怪的召喚獸

 • 建議日常獲得的小怪以每次合成 10 張升至滿技
 • 盡量合成可移至素材背包的小怪以節省背包空間
 • 可使用小怪升技的召喚獸列表(列表中只顯示非絕版召喚獸及可刷素材)︰

057iEvoArrow511i
技10技10
099iEvoArrow512i
技10技10
261i262i263iEvoArrow032iEvoArrow513i
技10 × 3隻技15
107i109i111i113i115iEvoArrow035iEvoArrow036iEvoArrow514i
技10技10技10 × 2隻技12
105iEvoArrow515i
技10技10

744iEvoArrow162iEvoArrow163iEvoArrow231iEvoArrow232iEvoArrow043iEvoArrow1316i
使用素材背包中的技12 × 2隻技12 × 2隻技12 × 2隻技12 × 2隻技14技14技14
879iEvoArrow165iEvoArrow166iEvoArrow233iEvoArrow234iEvoArrow046iEvoArrow1317i
使用素材背包中的技12 × 2隻技12 × 2隻技12 × 2隻技12 × 2隻技14技14技14
672iEvoArrow168iEvoArrow169iEvoArrow235iEvoArrow236iEvoArrow049iEvoArrow1318i
使用素材背包中的技12 × 2隻技12 × 2隻技12 × 2隻技12 × 2隻技14技14技14
518iEvoArrow171iEvoArrow172iEvoArrow237iEvoArrow238iEvoArrow052iEvoArrow1319i
使用素材背包中的技12 × 2隻技12 × 2隻技12 × 2隻技12 × 2隻技14技14技14
619iEvoArrow174iEvoArrow175iEvoArrow239iEvoArrow240iEvoArrow055iEvoArrow1320i
使用素材背包中的技12 × 2隻技12 × 2隻技12 × 2隻技12 × 2隻技14技14技14

267i268i269iEvoArrow124iEvoArrow483i
技10 × 2隻技12
385i386i387iEvoArrow130iEvoArrow485i
技10 × 2隻技12

286iEvoArrow142iEvoArrow689i
技15技15技15

744iEvoArrow162iEvoArrow163i
使用素材背包中的技12技12技12
879iEvoArrow165iEvoArrow166i
使用素材背包中的技12技12技12
672iEvoArrow168iEvoArrow169i
使用素材背包中的技12技12技12
518iEvoArrow171iEvoArrow172i
使用素材背包中的技12技12技12
619iEvoArrow174iEvoArrow175i
使用素材背包中的技12技12技12

097iEvoArrow178iEvoArrow851i
技10技10技10
059iEvoArrow181iEvoArrow852i
技10技10技10
617iEvoArrow184iEvoArrow853i
技15技15
103iEvoArrow187iEvoArrow854i
技10技10技10
065iEvoArrow190iEvoArrow855i
技10技10技10

403iEvoArrow706iEvoArrow191i192iEvoArrow941iEvoArrow1356i1357i
技10技10技10 × 2隻技12技12
404iEvoArrow707iEvoArrow193i194iEvoArrow942iEvoArrow1359i1359i
技10技10技10 × 2隻技12技12
405iEvoArrow708iEvoArrow195i196iEvoArrow943iEvoArrow1360i1361i
技10技10技10 × 2隻技12技12
406iEvoArrow709iEvoArrow197i198iEvoArrow944iEvoArrow1362i1363i
技10技10技10 × 2隻技12技12
407iEvoArrow710iEvoArrow199i200iEvoArrow945iEvoArrow1364i1365i
技10技10技10 × 2隻技12技12

057iEvoArrow1006iEvoArrow1007iEvoArrow1411iEvoArrow201i202iEvoArrow506iEvoArrow1021i1022iEvoArrow2001i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12技12技12技12技12技12
059iEvoArrow1008iEvoArrow1009iEvoArrow1412iEvoArrow203i204iEvoArrow507iEvoArrow1023i1024iEvoArrow2002i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12技12技12技12技12技12
061iEvoArrow1010iEvoArrow1011iEvoArrow1413iEvoArrow205i206iEvoArrow508iEvoArrow1025i1026iEvoArrow2003i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12技12技12技12技12技12
063iEvoArrow1012iEvoArrow1013iEvoArrow1414iEvoArrow207i208iEvoArrow509iEvoArrow1027i1028iEvoArrow2004i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12技12技12技12技12技12
065iEvoArrow1014iEvoArrow1015iEvoArrow1415iEvoArrow209i210iEvoArrow510iEvoArrow1029i1030iEvoArrow2005i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12技12技12技12技12技12

120iEvoArrow229iEvoArrow230iEvoArrow595iEvoArrow1089i1090i
技10 × 3隻技10 × 3隻技15技15技15

097iEvoArrow309iEvoArrow310iEvoArrow571i
技10技10技10技10
099iEvoArrow311iEvoArrow312iEvoArrow572i
技10技10技10技10
101iEvoArrow313iEvoArrow314iEvoArrow573i
技10技10技10技10

105iEvoArrow333iEvoArrow360iEvoArrow818i
技10 × 3隻技15技15技15
083iEvoArrow489iEvoArrow584iEvoArrow366iEvoArrow821i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12技12技12
085iEvoArrow327iEvoArrow328iEvoArrow370iEvoArrow823i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12技12技12

061iEvoArrow393i
技10技10
083iEvoArrow325iEvoArrow326iEvoArrow395i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12技12

059iEvoArrow416iEvoArrow1067i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12
081iEvoArrow488iEvoArrow583iEvoArrow418iEvoArrow1068i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12技12技12
063iEvoArrow420iEvoArrow1069i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12

243i272iEvoArrow970iEvoArrow971iEvoArrow467iEvoArrow711iEvoArrow1326i1327i
技10 × 2隻技12技12技12技12
243i272iEvoArrow970iEvoArrow971iEvoArrow EvoArrow 712i EvoArrow 1328i1329i
技10 × 2隻技12
085iEvoArrow490iEvoArrow585iEvoArrow469i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12技12技12技12
243i272iEvoArrow970iEvoArrow971iEvoArrow471iEvoArrow713iEvoArrow1330i1331i
技10 × 2隻技12技12技12技12
243i272iEvoArrow970iEvoArrow971iEvoArrow473iEvoArrow714iEvoArrow1332i1333i
技10 × 2隻技12技12技12技12
243i272iEvoArrow970iEvoArrow971iEvoArrow EvoArrow 715i EvoArrow 1334i1335i
技10 × 2隻技12
085iEvoArrow490iEvoArrow585iEvoArrow475i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12技12技12技12

077iEvoArrow486iEvoArrow581iEvoArrow532iEvoArrow1041i
技10 × 3隻技10 × 3隻技15技15技15
099iEvoArrow330iEvoArrow534iEvoArrow1042i
技10 × 3隻技15技15技15
103iEvoArrow332iEvoArrow538iEvoArrow1044i
技10 × 3隻技15技15技15
529iEvoArrow530iEvoArrow540iEvoArrow1045i
技10 × 3隻技15技15技15

242i271iEvoArrow968iEvoArrow969iEvoArrow596iEvoArrow597i1366i
技10 × 2隻技12技12技12
242i271iEvoArrow968iEvoArrow969iEvoArrow598iEvoArrow599i1367i
技10 × 2隻技12技12技12
244i273iEvoArrow972iEvoArrow972iEvoArrow602iEvoArrow603i1369i
技10 × 2隻技12技12技12

241i270iEvoArrow966iEvoArrow967iEvoArrow623iEvoArrow1321i
技10 × 2隻技12技12
245i274iEvoArrow974iEvoArrow975iEvoArrow629iEvoArrow1323i
技10 × 2隻技12技12
241i270iEvoArrow966iEvoArrow967iEvoArrow632iEvoArrow1324i
技10 × 2隻技12技12
245i274iEvoArrow974iEvoArrow975iEvoArrow635iEvoArrow1325i
技10 × 2隻技12技12

646iEvoArrow651i
技12技12
647iEvoArrow652i
技12技12
648iEvoArrow653i
技12技12
649iEvoArrow654i
技12技12
650iEvoArrow655i
技12技12

691iEvoArrow661i
技10技10
692iEvoArrow662i
技10技10
693iEvoArrow663i
技10技10
694iEvoArrow664i
技10技10
695iEvoArrow665i
技10技10

097iEvoArrow329iEvoArrow727iEvoArrow1126i
技10 × 3隻技15技15技15
059iEvoArrow1008iEvoArrow1009iEvoArrow729iEvoArrow1127i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12技12技12

871iEvoArrow802iEvoArrow1216iEvoArrow1821i1822i
技12技12技12技12
872iEvoArrow804iEvoArrow1217iEvoArrow1823i1824i
技12技12技12技12
873iEvoArrow806iEvoArrow1218iEvoArrow1825i1826i
技12技12技12技12
874iEvoArrow808iEvoArrow1219iEvoArrow1827i1828i
技12技12技12技12
875iEvoArrow810iEvoArrow1220iEvoArrow1829i1830i
技12技12技12技12

496iEvoArrow870iEvoArrow1195i
技15技15技15

149i150i151iEvoArrow883iEvoArrow884iEvoArrow1267i
技10× 2隻技12技12技12
061iEvoArrow1010iEvoArrow1011iEvoArrow886iEvoArrow1268i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12技12技12
155i156i157iEvoArrow887iEvoArrow888iEvoArrow1269i
技10× 2隻技12技12技12

097iEvoArrow946iEvoArrow947iEvoArrow1261i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12技12
099iEvoArrow948iEvoArrow949iEvoArrow1262i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12技12
101iEvoArrow950iEvoArrow951iEvoArrow1263i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12技12
103iEvoArrow952iEvoArrow953iEvoArrow1264i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12技12
105iEvoArrow954iEvoArrow955iEvoArrow1265i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12技12

077iEvoArrow319iEvoArrow320iEvoArrow981i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12技12
079iEvoArrow321iEvoArrow322iEvoArrow983i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12技12
081iEvoArrow323iEvoArrow324iEvoArrow985i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12技12
083iEvoArrow325iEvoArrow326iEvoArrow498i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12技12
085iEvoArrow327iEvoArrow328iEvoArrow500i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12技12

063iEvoArrow1012iEvoArrow1013iEvoArrow987iEvoArrow1311i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12技12技12
065iEvoArrow1014iEvoArrow1015iEvoArrow989iEvoArrow1312i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12技12技12
063iEvoArrow1012iEvoArrow1013iEvoArrow991iEvoArrow1313i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12技12技12
065iEvoArrow1014iEvoArrow1015iEvoArrow993iEvoArrow1314i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12技12技12
063iEvoArrow1012iEvoArrow1013iEvoArrow995iEvoArrow1315i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12技12技12

107i109i111i113i115iEvoArrow1031iEvoArrow1032iEvoArrow1406i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12技12
107i109i111i113i115iEvoArrow1033iEvoArrow1034iEvoArrow1407i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12技12
107i109i111i113i115iEvoArrow1035iEvoArrow1036iEvoArrow1408i
技10 × 3隻技10 × 3隻技15技15
107i109i111i113i115iEvoArrow1037iEvoArrow1038iEvoArrow1409i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12技12
107i109i111i113i115iEvoArrow1039iEvoArrow1040iEvoArrow1410i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12技12

097iEvoArrow1056iEvoArrow1057iEvoArrow1336i
技10 × 3隻技10 × 3隻技15技15
099iEvoArrow1058iEvoArrow1059iEvoArrow1337i
技10 × 3隻技10 × 3隻技15技15
101iEvoArrow1060iEvoArrow1061iEvoArrow1338i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12技12
103iEvoArrow1062iEvoArrow1063iEvoArrow1339i
技10 × 2隻技10 × 2隻技12技12
105iEvoArrow1064iEvoArrow