Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基


改寫過去留下的遺憾
名稱 屬性 體力 回合 經驗 限制
改寫過去留下的遺憾 地獄級 五屬.png 50 6 5000

開放時間記錄

開始 結束 備註
2021年10月22日(五) 22:00 2021年10月25日(一) 23:59

首次通關獎勵

條件 獎賞
成功通過 地獄級 關卡 3 次 10097i.png 藥理編織.貝絲 × 1 (技能等級 7)

成就獎勵

星數 獎賞 數量
3★ 道具 - Item100104.png 光精魄 × 20

改寫過去留下的遺憾 地獄級

體力 50 回合 6 經驗 5000 (100 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1531i.pngRace人類.png
41209
CD:2(2)
526752140 500000
敵技5610
1533i.pngRace人類.png
20384
CD:1(1)
539785230 600000
SI105.png7+Combo追擊盾
SI251.png 無視減傷
1535i.pngRace人類.png
63032
CD:3(3)
515712360 700000
SI224.png隱藏-轉
SI124.png 無法控制
2571i.pngRace妖精類.png
37214
CD:1(1)
1469727380 3800000
SI228.pngSI244.pngSI058.png三重黏附 ‧ 五屬盾 ‧ 弱轉珠技無效
SI139.png 越扣越強25%
10061i.pngRace妖精類.png
30876
CD:1(2)
3064102870 5700000
SI250.pngSI047.pngSI303.pngSI115.pngSI124.png攻前盾 ‧ 木符石複印 ‧ 首消木追擊零化 ‧ 無法控制
10061i.pngRace妖精類.png
42169
CD:1
1236724590 5700000
SI159.pngSI089.pngSI188.pngSI251.pngCD1 ‧ 首消9Combo盾 ‧ 越攻越強 ‧ 無視減傷
SI122.png 3回技能封鎖
1534i.pngRace人類.png
64975
CD:3(3)
834972830 700000
SI473.png結界地型圍城
SI124.png 無法控制
1532i.pngRace人類.png
21057
CD:1(1)
841352360 600000
SI106.png8+Combo追擊盾
SI251.png 無視減傷
1531i.pngRace人類.png
42640
CD:2(2)
826914530 500000
【起結有序 - 暗】
1937i.pngRace獸類.png
97245
CD:2(1)
3246780350 5200000
SI158.png1回減傷99%
SI229.png 雙重擴散燃燒10%
SI031.png 首消全水盾
敵技5562
1937i.pngRace獸類.png
97245
CD:2(1)
3246780350 5200000
SI158.png1回減傷99%
SI229.png 雙重擴散燃燒10%
SI032.png 首消全火盾
敵技5563
1937i.pngRace獸類.png
97245
CD:2(1)
3246780350 5200000
SI158.png1回減傷99%
SI229.png 雙重擴散燃燒10%
SI033.png 首消全木盾
敵技5564
10097i.pngRace人類.png
53628
CD:1(1)
2000000000 9500000
敵技5643
10097i.pngRace人類.png
384214
CD:3
4867825430 9500000
SI159.pngCD3
【力的印記 - 心】
敵技5645
SI251.png 無視減傷

※ 改寫過去留下的遺憾 首次通關獎勵:SingleDiamond.png 1粒 ※
※ 改寫過去留下的遺憾 每次開放的首次通關獎勵:424i.png 1隻+292i.png 1隻 ※

Star1.png 關卡成就 Star1.png

  • 隊伍中只有暗屬性的成員 (不包括隊伍技能)
  • 隊長及戰友都是神族
  • 隊伍中有 5 個或以上種族的成員

Advertisement