Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
星系天文學
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
1734i.png Refine1.png050
Refine2.png:150
Refine3.png:300
Refine4.png:500
總計:1000
銀河系探究 光屬性i.png 20 1
紅移的現象 光屬性i.png 20 1
星系的存在 光屬性i.png 20 1
宇宙大爆炸 光屬性i.png 20 1

1734i.png 沒有昇華故事 ※

銀河系探究

體力 20 回合 1 經驗 (0 / 體)

隊友:

1734i.pngCD: 13Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1734i.pngRace人類.png
9999
CD:6(6)
100 10
SI034.png單次6+光符石盾

紅移的現象

體力 20 回合 1 經驗 (0 / 體)

隊友:

1734i.pngCD: 13Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1729i.pngRace人類.png
9999
CD:6(6)
100 10
SI034.png單次9+光符石盾

星系的存在

體力 20 回合 1 經驗 (0 / 體)

隊友:

1734i.pngCD: 13Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1734i.pngRace人類.png
937
CD:1(1)
341170 5230
SI236.png電擊

宇宙大爆炸

體力 20 回合 1 經驗 (0 / 體)

隊友:

1734i.pngCD: 13Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1734i.pngRace人類.png
1199
CD:2(2)
568620 5230
SI117.pngSI305.pngSI236.png首消暗追擊零化 ‧ 暗電擊

※ 星系天文學 首次通關獎勵:SingleDiamond.png 1粒 ※

昇華系列關卡