Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
星辰所挑選 ‧ 加斯陀與波魯克斯
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
359i.png360i.png818i.png Refine1.png050
Refine2.png:150
Refine3.png:300
Refine4.png:500
總計:1000
放手一搏 暗屬性i.png 20 2
賜亡者長眠 暗屬性i.png 20 2
深淵的寶物 水屬性i.png暗屬性i.png 20 2
夜影的同伴 暗屬性i.png 20 2

放手一搏

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

359i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
396i.pngRace魔族.png
99999
CD:8(8)
100 10
SI035.png 5+暗符石盾
397i.pngRace魔族.png
99999
CD:8(8)
100 10
SI035.png 6+暗符石盾

行動裝置暫時無法觀看故事


賜亡者長眠

體力 20 回合 2 經驗 ??

隊友:

359i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
245i.pngRace進化素材.png
100
CD:2
2 1000000
SI163.png 雙體共生
250i.pngRace進化素材.png
100
CD:2
4 1000000
SI163.png 雙體共生
245i.pngRace進化素材.png
200
CD:2
2 1000000
SI163.png 全體共生
250i.pngRace進化素材.png
200
CD:2
4 1000000
SI163.png 全體共生
245i.pngRace進化素材.png
200
CD:2
2 1000000
SI163.png 全體共生
250i.pngRace進化素材.png
200
CD:2
4 1000000
SI163.png 全體共生

行動裝置暫時無法觀看故事


深淵的寶物

體力 20 回合 2 經驗 ??

隊友:

359i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
333i.pngRace妖精類.png
99999
CD:5(10)
100 10
SI035.png 9+暗符石盾
399i.pngRace妖精類.png
99999
CD:5(5)
100 10
SI036.png 12+心符石盾

行動裝置暫時無法觀看故事


夜影的同伴

體力 20 回合 2 經驗 ??

隊友:

338i.pngCD: 15Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
460i.pngRace人類.png
99999
CD:5(6)
100 10
SI036.png 9+心符石盾
510i.pngRace神族.png
1035
CD:1(1)
26180 10
SI217.png 溢補盾

※星辰所挑選 ‧ 加斯陀與波魯克斯 STAGE CLEARED 會獲得1粒SingleDiamond.png

行動裝置暫時無法觀看故事

昇華系列關卡