Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基

晉級試煉

 • 晉級試煉於 14.1 版本正式登場
 • 參加資格:競技場等級達 10 級的召喚師
 • 開放時間:於每個版本最後一個星期開放新挑戰
 • 晉級試關卡每成功通過 1 層可獲 2000 點經驗,每累積獲得 25000 點經驗的召喚師可提升「一階」競技場等階,由軍階「士官長」開始,每次升級所需的經驗為 50000 點。
 • 晉級試中各關卡只可挑戰一次,請召喚師慬慎應戰,以免浪費或延誤晉級的機會。
 • 競技場試煉券:召喚師在同一期晉級試煉期間挑戰全部 5 個競技場試煉關卡,將可獲得「試煉券」一張。
 • 使用試煉券可再次開放已完成挑戰的競技場晉級試煉關卡,通過試煉可獲得晉級經驗,唯所得經驗不會突破當前最大等階。

競技場階級

階級 獎賞
等階一.png 一階 Gift-魔法石.png × 2 800i.png × 1 425i.png × 1 - Title-銅.png初次晉級
等階二.png 二階 Gift-魔法石.png × 2 400i.png × 1 617i.png × 5 - -
等階三.png 三階 Gift-魔法石.png × 2 800i.png × 1 425i.png × 1 1565i.png × 1 (技10) 防守競技場血量上限 + 25 %
等階四.png 四階 Gift-魔法石.png × 2 400i.png × 1 617i.png × 5 - 同時成為場主上限 + 1
等階五.png 五階 Gift-魔法石.png × 2 800i.png × 1 425i.png × 1 1565i.png × 1 (技10) -
等階六.png 六階 Gift-魔法石.png × 2 400i.png × 1 617i.png × 5 - 連勝Bonus上限提升至 250 %
等階七.png 七階 Gift-魔法石.png × 2 800i.png × 1 425i.png × 1 1565i.png × 1 (技10) -
等階八.png 八階 Gift-魔法石.png × 2 400i.png × 1 617i.png × 5 - 防守競技場血量上限 + 25 %
等階九.png 九階 Gift-魔法石.png × 2 800i.png × 1 425i.png × 1 1565i.png × 1 (技10) 防守競技場血量上限 + 25 %
等階十.png 十階 Gift-魔法石.png × 2 400i.png × 1 617i.png × 5 - Title-銀.png登上十階
等階十一.png 下士 I Gift-魔法石.png × 2 800i.png × 1 425i.png × 1 1565i.png × 1 (技10) 防守競技場血量上限 + 25 %
等階十二.png 下士 II Gift-魔法石.png × 2 400i.png × 1 617i.png × 5 - 連勝Bonus上限提升至 300 %
等階十三.png 下士 III Gift-魔法石.png × 2 800i.png × 1 425i.png × 1 1565i.png × 1 (技10) -
等階十四.png 中士 I Gift-魔法石.png × 2 400i.png × 1 617i.png × 5 - 防守競技場血量上限 + 10 %
等階十五.png 中士 II Gift-魔法石.png × 2 800i.png × 1 425i.png × 1 1565i.png × 1 (技10) -
等階十六.png 中士 III Gift-魔法石.png × 2 400i.png × 1 617i.png × 5 - -
等階十七.png 上士 I Gift-魔法石.png × 2 800i.png × 1 425i.png × 1 1779i.png × 1 (技10) -
等階十八.png 上士 II Gift-魔法石.png × 2 400i.png × 1 617i.png × 5 - 防守競技場血量上限 + 10 %
等階十九.png 上士 III Gift-魔法石.png × 2 800i.png × 1 425i.png × 1 1779i.png × 1 (技10) -
等階二十.png 士官長 Gift-魔法石.png × 2 1600i.png × 1 617i.png × 5 - Title-銀.png叫我士官長
等階二十一.png 少尉 I Gift-魔法石.png × 3 1402i.png × 1 617i.png × 5 1779i.png × 1 (技10) -
等階二十二.png 少尉 II Gift-魔法石.png × 3 1402i.png × 1 617i.png × 5 1779i.png × 1 (技10) -
等階二十三.png 少尉 III Gift-魔法石.png × 3 1402i.png × 1 617i.png × 5 1779i.png × 1 (技10) -
等階二十四.png 中尉 I Gift-魔法石.png × 3 1402i.png × 1 617i.png × 5 1779i.png × 1 (技10) 防守競技場血量上限 + 10 %
等階二十五.png 中尉 II Gift-魔法石.png × 3 1402i.png × 1 617i.png × 5 2035i.png × 1 (技10) -
等階二十六.png 中尉 III Gift-魔法石.png × 3 1402i.png × 1 617i.png × 5 2035i.png × 1 (技10) -
等階二十七.png 上尉 I Gift-魔法石.png × 3 1402i.png × 1 617i.png × 5 2035i.png × 1 (技10) -
等階二十八.png 上尉 II Gift-魔法石.png × 3 1402i.png × 1 617i.png × 5 2035i.png × 1 (技10) 防守競技場血量上限 + 10 %
等階二十九.png 上尉 III Gift-魔法石.png × 3 1402i.png × 1 617i.png × 5 2035i.png × 1 (技10) -
等階三十.png 大尉 Gift-魔法石.png × 3 1402i.png × 1 617i.png × 6 2035i.png × 1 (技10) Title-銀.png大尉凜然
等階三十一.png 少校 I Gift-魔法石.png × 5 1402i.png × 1 617i.png × 10 2245i.png × 1 (技10) 防守競技場血量上限 + 10 %
等階三十二.png 少校 II Gift-魔法石.png × 5 1402i.png × 1 617i.png × 10 2245i.png × 1 (技10) -
等階三十三.png 少校 III Gift-魔法石.png × 5 1402i.png × 1 617i.png × 10 2245i.png × 1 (技10) -
等階三十四.png 中校 I Gift-魔法石.png × 5 1402i.png × 1 617i.png × 10 2245i.png × 1 (技10) -
等階三十五.png 中校 II Gift-魔法石.png × 5 1402i.png × 1 617i.png × 10 2245i.png × 1 (技10) -
等階三十六.png 中校 III Gift-魔法石.png × 5 1402i.png × 1 617i.png × 10 2245i.png × 1 (技10) -
等階三十七.png 上校 I Gift-魔法石.png × 5 1402i.png × 1 617i.png × 10 2490i.png × 1 (技10) -
等階三十八.png 上校 II Gift-魔法石.png × 5 1402i.png × 1 617i.png × 10 2490i.png × 1 (技10) -
等階三十九.png 上校 III Gift-魔法石.png × 5 1402i.png × 1 617i.png × 10 2490i.png × 1 (技10) -
等階四十.png 大校 Gift-魔法石.png × 5 1402i.png × 1 617i.png × 10 2490i.png × 1 (技10) Title-銀.png全軍聽令
 • 在競技場關卡內以 1565i.png1779i.png2035i.png2245i.png2490i.png 自身或其分支進化作成員,大部分時間可獲得 5% 戰力點加乘
 • 召喚獸 1565i.png1779i.png2035i.png2245i.png 的分支進化需以自身作為其中一項進化素材,請召喚師細心選擇資源上的分配,以免無法進化
 • 未來會繼續開放更高段位讓召喚師一試身手,敬請期待

活動記錄

 • 每次試煉的開放期間皆為當前版本最後一周的周一中午 12 時至改版日的維護開始時段為止。
開始 結束 關卡名稱
2017年09月04日(一) 12:00 2017年09月11日(一) 09:00 1565i.png 競技場晉級試煉/第一次
2017年10月16日(一) 12:00 2017年10月23日(一) 09:00 1565i.png 競技場晉級試煉/第二次
2017年11月27日(一) 12:00 2017年12月04日(一) 09:00 1565i.png 競技場晉級試煉/第三次
2018年01月15日(一) 12:00 2018年01月22日(一) 09:00 1565i.png 競技場晉級試煉/第四次
2018年02月26日(一) 12:00 2018年03月05日(一) 09:00 1565i.png 競技場晉級試煉/第五次
2018年04月09日(一) 12:00 2018年04月16日(一) 09:00 1565i.png 競技場晉級試煉/第六次
2018年05月21日(一) 12:00 2018年05月28日(一) 09:00 1565i.png 競技場晉級試煉/第七次
2018年07月02日(一) 12:00 2018年07月09日(一) 09:00 1565i.png 競技場晉級試煉/第八次
2018年08月13日(一) 12:00 2018年08月20日(一) 09:00 1779i.png 競技場晉級試煉/第九次
2018年09月24日(一) 12:00 2018年10月02日(二) 08:00 1779i.png 競技場晉級試煉/第十次
2018年11月05日(一) 12:00 2018年11月12日(一) 09:00 1779i.png 競技場晉級試煉/第十一次
2018年12月24日(一) 12:00 2019年01月02日(三) 09:00 1779i.png 競技場晉級試煉/第十二次
2019年02月04日(一) 12:00 2019年02月11日(一) 10:00 1779i.png 競技場晉級試煉/第十三次
2019年03月18日(一) 12:00 2019年03月25日(一) 09:00 1779i.png 競技場晉級試煉/第十四次
2019年04月29日(一) 12:00 2019年05月06日(一) 09:00 2035i.png 競技場晉級試煉/第十五次
2019年06月10日(一) 12:00 2019年06月17日(一) 09:00 2035i.png 競技場晉級試煉/第十六次
2019年07月22日(一) 12:00 2019年07月29日(一) 09:00 2035i.png 競技場晉級試煉/第十七次
2019年09月02日(一) 12:00 2019年09月09日(一) 09:00 2035i.png 競技場晉級試煉/第十八次
2019年10月14日(一) 12:00 2019年10月21日(一) 09:00 2035i.png 競技場晉級試煉/第十九次
2019年11月25日(