FANDOM


智兽们的修行
名称 属性 体力 回合 经验 经/体 限制
兽者的真心 火属性i 30 3 0 0
兽者的恍悟 火属性i 30 3 0 0
兽者的支配 木属性i 30 3 0 0
兽者的孤寂 光属性i 30 3 0 0
兽者的恋慕 暗属性i 30 3 0 0

※本关卡为潜能解放关卡,潜能解放时进入卡片对应的子关卡※

兽者的真心

体力消耗 30 回合 3 经验值 (0 / 体)

潜能解放
623i EvoArrow 1321i

层数 敌人 攻击 CD HP 防御 敌人技能
1
149iRace龙类
763 3(2) 42820 320
1
149iRace龙类
763 3(4) 42820 320
1
149iRace龙类
763 3(3) 42820 320
2
662iRace龙类
1703 4(2) 71170 540 SI163 能力继承
151iRace龙类
1653 4(4) 71170 540 SI163 能力继承
3
667iRace龙类
2070 3(3) 152720 690
行动装置暂时无法观看故事


兽者的恍悟

体力消耗 30 回合 3 经验值 (0 / 体)

潜能解放
626i EvoArrow 1322i

层数 敌人 攻击 CD HP 防御 敌人技能
1
109iRace兽类
989 2(2) 29330 40
109iRace兽类
989 2(3) 29330 40
2
462iRace兽类
3406 5(5) 14740 290 SI181 初级拼图盾
3
626iRace兽类
2260 2(2) 63620 570 SI221 风化 ‧ 转
行动装置暂时无法观看故事


兽者的支配

体力消耗 30 回合 3 经验值 (0 / 体)

潜能解放
629i EvoArrow 1323i

层数 敌人 攻击 CD HP 防御 敌人技能
1
111iRace兽类
972 2(3) 26300 40
111iRace兽类
972 2(2) 26300 40
2
463iRace兽类
601 1(1) 45830 210 SI165 2秒转珠
3
629iRace兽类
184 2(2) 308390 590 SI188 越战越强 ‧ 金
行动装置暂时无法观看故事


兽者的孤寂

体力消耗 30 回合 3 经验值 (0 / 体)

潜能解放
632i EvoArrow 1324i

层数 敌人 攻击 CD HP 防御 敌人技能
1
113iRace兽类
986 2(2) 26090 40
113iRace兽类
986 2(3) 26090 40
2
464iRace兽类
3557 5(5) 17690 280 SI236 电击
3
632iRace兽类
1438 1(1) 218150 590 SI047 心转自身
行动装置暂时无法观看故事


兽者的恋慕

体力消耗 30 回合 3 经验值 (0 / 体)

潜能解放
635i EvoArrow 1325i

层数 敌人 攻击 CD HP 防御 敌人技能
1
158iRace龙类
754 3(3) 29450 270
158iRace龙类
754 3(4) 29450 270
158iRace龙类
754 3(2) 29450 270
2
160iRace龙类
2392 4(1) 68430 560 SI015 攻后暗纵横轮转
665iRace龙类
2454 4(3) 67920 530 SI015 攻后暗横纵轮转
3
670iRace龙类
2064 2(2) 218990 760 SI215 轨迹黑白
行动装置暂时无法观看故事


※ 智兽们的修行 首次通关(STAGE CLEARED)会获得 SingleDiamond 1粒及 Title-铜部落居民』称号 ※

408i 409i 410i 411i 412i

511i 512i 513i 514i 515i
1831i 1832i 1833i 1834i 1835i

481i 482i 483i 484i 485i

686i 687i 688i 689i 690i

941i 942i 943i 944i 945i

506i 507i 508i 509i 510i

641i 642i 643i 644i 645i

591i 592i 593i 594i 595i

1341i 1342i 1343i 1344i 1345i

571i 572i 573i 574i 575i

1066i 1067i 1068i 1069i 1070i

588i 589i 785i 787i 789i

677i 679i 681i 683i 685i

674i 703i 704i 739i 742i 850i 998i 1188i 1716i 2092i

711i 712i 713i 714i 715i

816i 817i 818i 819i 820i 821i 822i 823i 824i 825i 826i 827i

178i 181i 184i 187i 190i
1991i 1992i 1993i 1994i 1995i

345i 347i 349i

532i 534i 536i 538i 540i

727i 729i 731i 733i 735i

1181i 1182i 1183i 1184i 1185i

1191i 1192i 1193i 1194i 1195i

1216i 1217i 1218i 1219i 1220i

1261i 1262i 1263i 1264i 1265i

1266i 1267i 1268i 1269i 1270i

1311i 1312i 1313i 1314i 1315i

1316i 1317i 1318i 1319i 1320i

1321i 1322i 1323i 1324i 1325i

1336i 1337i 1338i 1339i 1340i

1351i 1352i 1353i 1354i 1355i

1375i 1376i 1377i 1378i 1379i

2259i 2261i 2262i 2266i 2260i 2267i

2263i 2264i 2265i

1017i 1079i 1753i 1754i 1755i 1395i 1397i 1953i 2079i 2178i

1022i 1024i 1026i 1028i 1030i

1082i 1084i 1086i 1088i 1090i

1310i

1327i 1329i 1331i 1333i 1335i

1357i 1359i 1361i 1363i 1365i

1372i 1374i

1381i 1383i 1385i 1387i 1389i

1822i 1824i 1826i 1828i 1830i

除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。