Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
月夜祈福的祭司
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
635i.png Refine1.png050
Refine2.png:150
Refine3.png:300
Refine4.png:500
總計:1000
神的話語 五屬.png 20 2
外來的貓 水屬性i.png 火屬性i.png 20 2
祭祀之儀 木屬性i.png 水屬性i.png 光屬性i.png 20 3
無法忘懷 水屬性i.png 暗屬性i.png 20 2

神的話語

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

641i.pngCD: 16Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
106i.pngRace獸類.png
682
CD:2
13540 10
108i.pngRace獸類.png
735
CD:2
12960 10
110i.pngRace獸類.png
659
CD:2
14250 10
112i.pngRace獸類.png
5963
CD:8(8)
100 100
SI035.png 5+暗符石盾
114i.pngRace獸類.png
5986
CD:8(8)
100 100
SI034.png 5+光符石盾

行動裝置暫時無法觀看故事


外來的貓

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

354i.pngCD: 14Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
351i.pngRace魔族.png
1892
CD:3
46760 360
SI229.png 燃燒10%
350i.pngRace魔族.png
3907
CD:8(8)
100 100
SI035.png 9+暗符石盾

行動裝置暫時無法觀看故事


祭祀之儀

體力 20 回合 3 經驗 (0 / 體)

隊友:

354i.pngCD: 14Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
070i.pngRace妖精類.png
623
CD:2
22420 20
336i.pngRace妖精類.png
1894
CD:3
86590 250
SI221.png 風化 ‧ 轉
070i.pngRace妖精類.png
623
CD:2
22420 20
2
066i.pngRace妖精類.png
648
CD:2
20980 20
334i.pngRace妖精類.png
3260
CD:4
13650 220
SI181.png 初級拼圖盾 ‧ 限
066i.pngRace妖精類.png
648
CD:2
20980 20
3
072i.pngRace妖精類.png
672
CD:2
21630 20
337i.pngRace妖精類.png
3263
CD:3
85840 280
SI244.png 五屬盾
072i.pngRace妖精類.png
672
CD:2
21630 20

行動裝置暫時無法觀看故事


無法忘懷

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

626i.pngCD: 22Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
350i.png