Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基


果園的稀客
名稱 屬性 體力 回合 經驗 限制
貧瘠之地的遊俠 木屬性i.png 5 5 70
預言的真相 木屬性i.png 5 5 86
綠龍巢穴 木屬性i.png 7 7 137
主線任務 - 第二封印全關卡
2-1 深海的龍殿 2-2 炎族的宴會 2-3 果園的稀客 2-4 高雅的皇宮 2-5 幽谷的盛宴 2-6
第二階段封印
041i.png 044i.png 047i.png 050i.png 053i.png 288i.png

素材及靈魂石列表

層數 敵人 攻擊 HP 防禦
248i.pngRace進化素材.png
4444
CD:4
600 111
272i.pngRace強化素材.png
100
CD:2
5 4000
稀有出現

貧瘠之地的遊俠

體力 5 回合 5 經驗 70 (14 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
030i.pngRace獸類.png
508
CD:3
5056 30
稀有出現
060i.pngRace妖精類.png
85
CD:3
404 15
070i.pngRace妖精類.png
135
CD:2
1065 3
080i.pngRace龍類.png
423
CD:4
1140 2
137i.pngRace人類.png
1417
CD:3
6666 40
掉落率低

預言的真相

體力 5 回合 5 經驗 86 (17 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
030i.pngRace獸類.png
538
CD:3
5393 30
稀有出現
060i.pngRace妖精類.png
90
CD:3
431 15
070i.pngRace妖精類.png
143
CD:2
1136 3
080i.pngRace龍類.png
448
CD:4
1216 2
5
070i.pngRace妖精類.png×2
119
CD:2
1136 3
122i.pngRace神族.png
649
CD:2
6481 10
掉落率低

綠龍巢穴

體力 7 回合 7 經驗 137 (20 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
030i.pngRace獸類.png
628
CD:3
6404 30
稀有出現
060i.pngRace妖精類.png
105
CD:3
512 15
070i.pngRace妖精類.png
167
CD:2
1349 3
080i.pngRace龍類.png
523
CD:4
1444 2
047i.pngRace龍類.png
1633
CD:3
17759 10
掉落率低
Advertisement