Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基


極度深淵
名稱 屬性 體力 回合 經驗 限制
水舞谷關 水屬性i.png火屬性i.png 11 7 548
命運驅動者 水屬性i.png火屬性i.png 11 7 581
貪吃的龍王 水屬性i.png火屬性i.png 14 10 679
主線任務 - 第五封印全關卡
5-1 極度深淵 5-2 血焰峰頂 5-3 鏖戰巨崗 5-4 聖神降瑞 5-5 魔魂印記 5-6
第五階段封印
043i.png 046i.png 049i.png 052i.png 055i.png 290i.png

水舞谷關

體力 11 回合 7 經驗 548 (50 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
023i.pngRace龍類.png
CD:3
141
稀有出現
067i.pngRace妖精類.png
1428
CD:2
35531 61
077i.pngRace龍類.png
5397
CD:4
25390 20
087i.pngRace人類.png
1104
CD:1
22870 10
089i.pngRace人類.png
1168
CD:1
22428 10
107i.pngRace獸類.png
2276
CD:2
30430 40
109i.pngRace獸類.png
2404
CD:2
29862 40
275i.pngRace強化素材.png
300
CD:2
10 2
稀有出現
7
前置
132i.pngRace人類.png
6762
CD:3
88948 303
7
133i.pngRace人類.png
8966
CD:3
357271 606

命運驅動者

體力 11 回合 7 經驗 581 (53 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
023i.pngRace龍類.png
CD:3
141
稀有出現
067i.pngRace妖精類.png
1450
CD:2
36095 61
077i.pngRace龍類.png
5480
CD:4
25793 20
087i.pngRace人類.png
1121
CD:1
23233 10
089i.pngRace人類.png
1186
CD:1
22784 10
107i.pngRace獸類.png
2311
CD:2
30913 40
109i.pngRace獸類.png
2441
CD:2
30336 40
275i.pngRace強化素材.png
300
CD:2
10 2
稀有出現
7
前置
117i.pngRace神族.png
2885
CD:2
80000 101
7
118i.pngRace神族.png
3822
CD:2
350000 202

貪吃的龍王

體力 14 回合 10 經驗 679 (49 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
023i.pngRace龍類.png
CD:3
141
稀有出現
067i.pngRace妖精類.png
1516
CD:2
37787 61
077i.pngRace龍類.png
5729
CD:4
27002 20
087i.pngRace人類.png
1172
CD:1
24322 10
089i.pngRace人類.png
1240
CD:1
23852 10
107i.pngRace獸類.png
2416
CD:2
32362 40
109i.pngRace獸類.png
2552
CD:2
31758 40
275i.pngRace強化素材.png
300
CD:2
10 2
稀有出現
5
024i.pngRace龍類.png
9910
CD:3
440915 283
10
前置
042i.pngRace龍類.png
5962
CD:3
160000 152
10
043i.pngRace龍類.png
8232
CD:3
771455 556
Advertisement