Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基


武者的絕命死戰下
名稱 屬性 體力 回合 經驗 限制
武者的絕命死戰下 ‧ 德川 火屬性i.png光屬性i.png暗屬性i.png 40 4 2000
武者的絕命死戰下 ‧ 濃姬 火屬性i.png光屬性i.png暗屬性i.png 40 5 3000
武者的絕命死戰下 ‧ 淺井 水屬性i.png火屬性i.png光屬性i.png暗屬性i.png 40 6 4000
武者的絕命死戰下 ‧ 織田 火屬性i.png光屬性i.png暗屬性i.png 40 7 5000

開放時間記錄

開始 結束 備註
2022年06月27日(一) 12:00 2022年07月10日(日) 23:59

武者的絕命死戰下 ‧ 德川

體力 40 回合 4 經驗 2000 (50 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
1415i.pngRace魔族.png
7021
CD:2(2)
6210530 130000
1412i.pngRace魔族.png
10537
CD:3(3)
5987360 150000
1470i.pngRace人類.png
10202
CD:2(2)
15983410 240000
SI183.png始終盾
260i.pngRace進化素材.png
66666
CD:6(6)
6000000 60000
SI034.png首消全光盾
259i.pngRace進化素材.png
66666
CD:6(6)
6000000 60000
SI035.png首消全暗盾
257i.pngRace進化素材.png
66666
CD:6(6)
6000000 60000
SI031.png首消全水盾
2769i.pngRace魔族.png
5736
CD:1(1)
23654320 350000
SI103.png5+Combo追擊盾

武者的絕命死戰下 ‧ 濃姬

體力 40 回合 5 經驗 3000 (75 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1415i.pngRace魔族.png
8128
CD:1(1)
27697250 300000
SI103.png5+Combo追擊盾
1412i.pngRace魔族.png
12364
CD:3(3)
34691130 320000
SI250.png首殺盾
SI012.png 首消火傷害零化
1492i.pngRace人類.png
5436
CD:2(2)
53697850 640000
SI183.png始終盾
SI012.png 首消火傷害零化
SI188.png 越攻越強
260i.pngRace進化素材.png
66666
CD:6(6)
20000000 60000
SI094.png首消4Combo盾
SI034.png 首消全光盾
259i.pngRace進化素材.png
66666
CD:6(6)
20000000 60000
SI094.png首消4Combo盾
SI035.png 首消全暗盾
257i.pngRace進化素材.png
66666
CD:6(6)
20000000 60000
SI094.png首消4Combo盾
SI031.png 首消全水盾
2769i.pngRace魔族.png
6571
CD:1(1)
78612080 750000
【瘴氣 ‧ 敵身附效 - 瘴氣失效】
SI116.png 首消光追擊零化
2768i.pngRace人類.png
7897
CD:1(1)
97536120 830000
SI474.pngSI441.png灼熱地型5000︰進場4格⇒攻後遞減2格⇒減至0格
SI242.png 三屬盾

武者的絕命死戰下 ‧ 淺井

體力 40 回合 6 經驗 4000 (100 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1415i.pngRace魔族.png
16735
CD:1(1)
243697850 600000
SI105.png7+Combo追擊盾
1412i.pngRace魔族.png
25091
CD:2(2)
368702530 640000
SI250.png首殺盾
【火焰地型】
2762i.pngRace人類.png
10858
CD:1(1)
436978510 1200000
SI181.pngSI096.png凝護盾50%⇒【角色珠始終盾 ‧ 首消6Combo】
2769i.pngRace魔族.png
12321
CD:1(2)
736872540 1700000
SI250.png攻前盾
【瘴氣 ‧ 敵身附效 - 瘴氣失效】
SI049.pngSI110.png 敵轉隊屬 ‧ 首消隊屬追擊零化
260i.pngRace進化素材.png
66666
CD:4(4)
200000000 600000
SI096.png首消6Combo盾
SI034.png 首消全光盾
SI132.png 扣血100%
259i.pngRace進化素材.png
66666
CD:4(4)
200000000 600000
SI096.png首消6Combo盾
SI035.png 首消全暗盾
SI132.png 扣血100%
257i.pngRace進化素材.png
66666
CD:4(4)
200000000 600000
SI096.png首消6Combo盾
SI031.png 首消全水盾
SI132.png 扣血100%
2768i.pngRace人類.png
12952
CD:1(1)
593612020 1600000
SI474.pngSI441.png灼熱地型10000︰進場6格⇒攻後遞減2格⇒減至0格
【喋血屠刀 50%】
2766i.pngRace人類.png
13786
CD:1(1)
928364170 1800000
SI103.pngSI440.png5+Combo追擊盾︰攻後遞增2Combo⇒最多15+Combo
SI033.png 累積30+木符石盾

武者的絕命死戰下 ‧ 織田

體力 40 回合 7 經驗 5000 (125 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1415i.pngRace魔族.png
14432
CD:1(1)
1986712030 1800000
SI107.png9+Combo追擊盾
1412i.pngRace魔族.png
29143
CD:2(2)
2478051240 2200000
SI250.png首殺盾
SI207.png 雙重火焰地型20000
1490i.pngRace獸類.png
75666
CD:3(3)
4369555360 5900000
SI183.png始終盾
SI012.png 首消火傷害零化
SI132.png 扣血100%
2769i.pngRace魔族.png
25974
CD:1(2)
7321082540 8200000
SI158.png3回減傷99%
ES569.pngSI440.png 瘴氣20%︰進場3格⇒攻後遞減3格⇒最多30格
SI049.pngSI110.png 敵轉隊屬 ‧ 首消隊屬追擊零化
2768i.pngRace人類.png
23745
CD:1(1)
5483624530 7500000
SI474.pngSI441.png灼熱地型20000︰進場8格⇒攻後遞減2格⇒減至0格
【喋血屠刀 70%】
2768i.pngRace人類.png
28269
CD:1(1)
9382103690 7500000
SI159.pngCD1
首消五屬Combo同等盾
SI047.png 轉化-五屬均分
SI108.png 10+Combo盾
SI139.png 越扣越強50%
260i.pngRace進化素材.png
66666
CD:2(2)
2000000000 6000000
SI088.png首消8Combo盾
SI015.png 首消暗傷害零化
SI132.png 扣血100%
259i.pngRace進化素材.png
66666
CD:2(2)
2000000000 6000000
SI088.png首消8Combo盾
SI014.png 首消光傷害零化
SI132.png 扣血100%
257i.pngRace進化素材.png
66666
CD:2(2)
2000000000 6000000
SI088.png首消8Combo盾
SI012.png 首消火傷害零化
SI132.png 扣血100%
1489i.pngRace龍類.png
25743
CD:1(1)
7861357810 6300000
SI435.png左右碎裂
SI034.png 首消全光盾
SI139.png 越扣越強50%
2767i.pngRace人類.png
58317
CD:2(2)
5000000000 8400000
SI257.png50%盾
SI048.png 首消23顆符石盾
ES1369.png 回復顛倒
2767i.pngRace人類.png
70609
CD:1(1)
9753021410 8400000
SI159.pngCD1
SI478.pngSI216.pngSI251.png 雙重角色符石地型 ‧ 反擊40000 ‧ 無視減傷
SI124.png 無法控制
Advertisement