FANDOM


永无宁静之地
名称 属性 体力 回合 经验 经/体 限制
峰岩的领主 火属性i木属性i 12 7 1010 84
冲锋的烈炎 火属性i木属性i 12 7 1027 86
火焰中的文明结晶 火属性i木属性i 12 7 1044 87
地狱守门犬 火属性i木属性i 12 7 1061 88
独臂判官 火属性i木属性i 17 10 1330 78
主线任务 - 第六封印全关卡
6-1 亵渎的宝船 6-2 永无宁静之地 6-3 永恒英灵殿 6-4 轰雷荒土 6-5 监禁的恶神 6-6 塔的彼端
201i 203i 205i 208i 210i 293i

峰岩的领主

体力消耗 12 回合 7 经验值 1010 (84 / 体)
层数 敌人 攻击 CD HP 防御 敌人技能
079iRace龙类
6959 4 40291 20
081iRace龙类
6719 4 41311 20 SI260 反弹15%
089iRace人类
2134 1 33108 10 SI167 连击
109iRace兽类
3329 2 48000 40
111iRace兽类
3152 2 54000 40
330iRace妖精类
50000 4(4) 12 50000
340iRace龙类
8119 2 29919 99
281iRace强化素材
900 2 15 10 稀有出现
008iRace人类
7962 2 30 307 SI188 越战越强 ‧ 银 稀有出现
7
069iRace妖精类
×2
2092 2 51337 59
335iRace妖精类
9212 3 257083 495 SI071 龙类克制 ‧ 攻

冲锋的烈炎

体力消耗 12 回合 7 经验值 1027 (86 / 体)
层数 敌人 攻击 CD HP 防御 敌人技能
079iRace龙类
7046 4 40291 20 SI260 反弹15%
081iRace龙类
6803 4 41311 20
089iRace人类
2134 1 33464 10 SI167 连击
109iRace兽类
3366 2 48000 40
109iRace兽类
3366 2 28000 40 SI093 首消3Combo盾
111iRace兽类
3187 2 54000 40
330iRace妖精类
50000 4(4) 12 50000
335iRace妖精类
3971 1 68383 495
340iRace龙类
8119 2 29919 99
281iRace强化素材
900 2 15 10 稀有出现
008iRace人类
7962 2 30 307 SI188 越战越强 ‧ 银 稀有出现
7
341iRace龙类
3700 2(2) 68 100 SI069 人类克制 ‧ 攻
340iRace龙类
7800 3(3) 30 99 SI075 人类克制 ‧ 防

火焰中的文明结晶

体力消耗 12 回合 7 经验值 1044 (87 / 体)
层数 敌人 攻击 CD HP 防御 敌人技能
079iRace龙类
7133 4 40291 20
081iRace龙类
6887 4 41311 20 SI260 反弹15%
089iRace人类
2134 1 33820 10 SI167 连击
109iRace兽类
3403 2 48000 40
109iRace兽类
3403 2 28000 40 SI093 首消3Combo盾
111iRace兽类
3222 2 54000 40
330iRace妖精类
50000 4(4) 12 50000
335iRace妖精类
3971 1 68383 495
340iRace龙类
8119 2 29919 99
281iRace强化素材
900 2 15 10 稀有出现
008iRace人类
7962 2 30 307 SI188 越战越强 ‧ 银 稀有出现
7
151iRace龙类
12000 3 56 792

地狱守门犬

体力消耗 12 回合 7 经验值 1061 (88 / 体)
层数 敌人 攻击 CD HP 防御 敌人技能
079iRace龙类
7220 4 40291 20 SI260 反弹15%
081iRace龙类
6971 4 41311 20
089iRace人类
2134 1 34176 10 SI167 连击
109iRace兽类
3440 2 48000 40
109iRace兽类
3440 2 28000 40 SI093 首消3Combo盾
111iRace兽类
3257 2 54000 40
330iRace妖精类
50000 4(4) 12 50000
335iRace妖精类
3971 1 68383 495
340iRace龙类
8119 2 29919 99
281iRace强化素材
900 2 15 10 稀有出现
008iRace人类
7962 2 30 307 SI188 越战越强 ‧ 银 稀有出现
7
181iRace兽类
28000 3(3) 48 20 SI078 妖精克制 ‧ 防

独臂判官

体力消耗 17 回合 10 经验值 1330 (78 / 体)
层数 敌人 攻击 CD HP 防御 敌人技能
079iRace龙类
7307 4 40291 20 SI260 反弹15%
081iRace龙类
7055 4 41311 20 SI260 反弹15%
089iRace人类
2134 1 34532 10 SI167 连击
109iRace兽类
3477 2 28000 40
109iRace兽类
3477 2 23000 40 SI093 首消3Combo盾
109iRace兽类
3477 2 23000 40 SI094 首消4Combo盾
111iRace兽类
3292 2 23000 40
330iRace妖精类
50000 4(4) 12 50000
335iRace妖精类
4043 1 72083 495
340iRace龙类
8119 2 29919 99
281iRace强化素材
900 2 15 10 稀有出现
008iRace人类
7962 2 30 307 SI188 越战越强 ‧ 银 稀有出现
5
046iRace龙类
80000 7(7) 28 545 SI078 妖精克制 ‧ 防
10
204iRace神族
5500 2(2) 70 1000 SI167 连击

※ 永无宁静之地 STAGE CLEARED 会获得 SingleDiamond 1粒※

除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。