Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
深海傳說
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
1221i.png1222i.png1390i.png Refine1.png050
Refine2.png:150
Refine3.png:300
Refine4.png:500
總計:1000
無處不在 木屬性i.png 20 4
遇見魚仙 水屬性i.png 20 5
滄海龍王 水屬性i.png 20 4
克蘇魯傳說 水屬性i.png 20 4

無處不在

體力 20 回合 4 經驗 (0 / 體)

隊友:

336i.pngCD: 15Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
061i.pngRace妖精類.png
1010
CD:3(2)
8960 20
061i.pngRace妖精類.png
1010
CD:3(4)
8960 20
2
267i.pngRace進化素材.png
1286
CD:4(2)
16590 10
267i.pngRace進化素材.png
1286
CD:4(4)
16590 10
267i.pngRace進化素材.png
1286
CD:4(3)
16590 10
3
525i.pngRace妖精類.png
719
CD:2(2)
13170 100
525i.pngRace妖精類.png
719
CD:2(3)
13170 100
4
453i.pngRace妖精類.png
488
CD:1(1)
22350 250
453i.pngRace妖精類.png
488
CD:1(1)
22350 250

行動裝置暫時無法觀看故事


遇見魚仙

體力 20 回合 5 經驗 (0 / 體)

隊友:

296i.pngCD: 15Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
294i.pngRace妖精類.png
1024
CD:2(1)
35140 40
294i.pngRace妖精類.png
1024
CD:2(2)
35140 40
2
329i.pngRace妖精類.png
1419
CD:3(4)
51620 150
329i.pngRace妖精類.png
1419
CD:3(2)
51620 150
3
426i.pngRace強化素材.png
1065
CD:2(2)
65300 80
426i.pngRace強化素材.png
1065
CD:2(1)
65300 80
4
551i.pngRace妖精類.png
597
CD:1(1)
67910 480
403i.pngRace獸類.png
1148
CD:2(2)
59170 360
5
706i.pngRace獸類.png
1493
CD:1(1)
107610 820

行動裝置暫時無法觀看故事


滄海龍王

體力 20 回合 4 經驗 (0 / 體)

隊友:

296i.pngCD: 15Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
521i.pngRace妖精類.png
1339
CD:2(2)
88770 260
SI011.png攻後轉橫水
521i.pngRace妖精類.png
1339
CD:2(3)
88770 260
SI011.png攻後轉直水
522i.pngRace妖精類.png
2802
CD:2(2)
199730 450
SI254.png強化盾
503i.pngRace進化素材.png
1482
CD:1(1)
153150 570
SI221.png2顆風化
591i.pngRace龍類.png
189
CD:2(2)
608000 3980
SI188.png越戰越強-金

行動裝置暫時無法觀看故事


克蘇魯傳說

體力 20 回合 4 經驗 (0 / 體)

隊友:

296i.pngCD: 15Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
043i.pngRace龍類.png
3018
CD:2(2)
221710 960
SI219.png雙重凍結
177i.pngRace獸類.png
2569
CD:4(2)
147810 730
SI228.png黏附
177i.pngRace獸類.png
2569
CD:4(4)
147810 730
SI228.png黏附
178i.pngRace獸類.png
1554
CD:1(1)
162490 1590
SI104.png6+Combo追擊盾
851i.pngRace獸類.png
3780
CD:3(3)
785800 4630
SI181.png初級拼圖盾-限

行動裝置暫時無法觀看故事