Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基


滅頂恐懼
名稱 屬性 體力 回合 經驗 限制
誅屠槍鳴 火屬性i.png木屬性i.png暗屬性i.png 50 5 5000

開放時間記錄

開始 結束 備註
2021年06月14日(一)
2021年06月19日(六)

誅屠槍鳴

體力 50 回合 5 經驗 5000 (100 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1469i.pngRace魔族.png
35705
CD:2(2)
368347850 1800000
SI096.pngSI188.png首消6Combo盾 ‧ 越攻越強
1272i.pngRace人類.png
100
CD:2(2)
157120360 630000
SI124.pngSI128.pngSI188.png無法控制 ‧ 扣血50% ‧ 喪伴固防50倍-必殺
1273i.pngRace人類.png
20558
CD:1(1)
160975730 710000
SI250.pngSI303.pngSI047.pngSI124.png首殺盾 ‧ 攻後木縱橫輪轉 ‧ 無法控制
1468i.pngRace人類.png
24867
CD:1(1)
532692110 2300000
SI207.pngSI105.pngSI124.png四重火焰地型10000 ‧ 7+Combo追擊盾 ‧ 無法控制
1320i.pngRace龍類.png
106352
CD:3(3)
473671520 4500000
SI036.pngSI183.png首消全心盾 ‧ 心起手始終盾
1489i.pngRace龍類.png
(30814)
30814
CD:1(1)
650852310 3900000
SI160.pngES567.pngSI117.pngSI251.png先攻 ‧ 六重碎裂 ‧ 首消暗追擊零化 ‧ 無視減傷
1489i.pngRace龍類.png
49639
CD:1
905283680 3900000
SI159.pngSI215.pngSI244.pngSI043.pngCD1 ‧ 黑白符石 ‧ 五屬盾 ‧ 心禁消

不設通關魔法石