Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基


炎族的宴會
名稱 屬性 體力 回合 經驗 限制
霹靂遊俠的挑戰 火屬性i.png 5 5 70
命運支配者 火屬性i.png 5 5 86
岩漿試煉 火屬性i.png 7 7 137
主線任務 - 第二封印全關卡
2-1 深海的龍殿 2-2 炎族的宴會 2-3 果園的稀客 2-4 高雅的皇宮 2-5 幽谷的盛宴 2-6
第二階段封印
041i.png 044i.png 047i.png 050i.png 053i.png 288i.png

素材及靈魂石列表

層數 敵人 攻擊 HP 防禦
247i.pngRace進化素材.png
4444
CD:4
600 111
271i.pngRace強化素材.png
100
CD:2
5 4000
稀有出現

霹靂遊俠的挑戰

體力 5 回合 5 經驗 70 (14 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
026i.pngRace獸類.png
432
CD:3
3948 30
稀有出現
058i.pngRace妖精類.png
71
CD:3
312 15
068i.pngRace妖精類.png
113
CD:2
829 3
078i.pngRace龍類.png
362
CD:4
889 2
134i.pngRace人類.png
1221
CD:3
5327 40
掉落率低

命運支配者

體力 5 回合 5 經驗 86 (17 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
026i.pngRace獸類.png
463
CD:3
4277 30
稀有出現
058i.pngRace妖精類.png
76
CD:3
338 15
068i.pngRace妖精類.png
121
CD:2
898 3
078i.pngRace龍類.png
388
CD:4
963 2
5
068i.pngRace妖精類.png×2
97
CD:2
691 3
119i.pngRace神族.png
571
CD:2
5279 10
掉落率低

岩漿試煉

體力 7 回合 7 經驗 137 (20 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
026i.pngRace獸類.png
556
CD:3
5264 30
稀有出現
058i.pngRace妖精類.png
91
CD:3
416 15
068i.pngRace妖精類.png
145
CD:2
1105 3
078i.pngRace龍類.png
466
CD:4
1185 2
044i.pngRace龍類.png
1484
CD:3
15003 10
掉落率低
Advertisement