Tower of Saviors 維基
Tower of Saviors 維基
Pet8001.png
名稱 烏蘇拉 屬性
編號
8001 稀有 5★ 空間 6 種族 妖精類 系列 鬼魅奸佞
最大
Lv
50 經驗
曲線
400萬 滿級
經驗
1000000

基本屬性

生命力 攻擊力 回復力 總計 強化經驗 金幣值
Lv 1 548 288 125 961 Lv1 500 400
Lv
最大
1027 540 277 1844 每Lv +600 +100
主動技 名稱 元素護壁 Lv.1
初始CD
22 Lv. 15
最小CD
8
效果 3 回合內,減少 30% 所受傷害,並有 70 % 迴避敵人的攻擊
隊長技 名稱 海之怒
效果 水屬性攻擊力 2 倍
昇華 能力
Refine1.png 召喚獸攻擊力 + 140
50
Refine2.png 召喚獸進入關卡後技能冷卻回合 - 2
150
Refine3.png 召喚獸回復力 + 120
300
Refine4.png 召喚獸主動技變為 元素護壁 ‧ 強
500
關卡 8001i.png 女巫的南柯夢
進化列表 8001i.png EvoPlus.png 8026i.png 8026i.png 8026i.png EvoArrow.png  8002i.png
來源 友情
封印
魔法石
封印
其他
關卡
問號2.png 卡牌資訊

【鬼魅奸佞】

合成時加入技能名稱與強化對象相同的召喚獸作強化素材,將有機會提升技能等級:
8001i.png 烏蘇拉
8002i.png 海巫婆烏蘇拉
9001i.png 威沛
9002i.png 浪淘女公爵 · 威沛

鬼魅奸佞 系列召喚獸 Pencil.png

8001i.png 8002i.png 8003i.png 8004i.png 8005i.png 8006i.png 8007i.png 8008i.png 8009i.png 8010i.png 8011i.png 8012i.png 8013i.png 8014i.png 8024i.png 8025i.png 8026i.png 8027i.png 8028i.png 8029i.png 8030i.png