Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
Pet150.png
名稱 烙紅巨像 ‧ 解放 屬性
編號
150 稀有 4★ 空間 5 種族 龍類 系列 巨像
最大
Lv
70 經驗
曲線
200萬 滿級
經驗
991462

基本屬性

生命力 攻擊力 回復力 總計 強化經驗 金幣值
Lv 1 592 228 8 828 Lv1 1300 600
Lv
最大
1624 488 10 2122 每Lv +1700 +100
主動技 名稱 符石變換 ‧ 火 Lv.1
初始CD
14 Lv. 10
最小CD
5
效果 木符石轉化為火符石
隊長技 名稱 灼熱境界
效果 無視敵方屬性,
每回合以自身攻擊力追打 1 次
(需消除符石)
進化列表 149i.png EvoArrow.png  150i.png EvoPlus.png 252i.png 257i.png 268i.png 262i.png 263i.png EvoArrow.png  151i.png
來源 友情
封印
魔法石
封印
其他
關卡
問號2.png 卡牌資訊

【巨像】

巨像 系列召喚獸 Pencil.png

146i.png 147i.png 148i.png 149i.png 150i.png 151i.png 152i.png 153i.png 154i.png 155i.png 156i.png 157i.png 158i.png 159i.png 160i.png

Advertisement