FANDOM


狹縫之門 ‧ 戰域
名稱 屬性 體力 鑰匙 回合 經驗 經/體 限制
魔境戰場 五屬 10 7 5 250 25
神域兵營 五屬 10 7 5 250 25
傅教祭壇 五屬 10 7 5 250 25
三國部隊 五屬 10 7 5 250 25
笨魔聚會 五屬 10 7 5 250 25
護城勇士 五屬 10 7 5 250 25
布偶魔窟 五屬 10 7 5 250 25
鐵皮進擊 五屬 10 7 5 250 25
流氓聚集 五屬 10 7 5 250 25
異神儀式 五屬 10 7 5 250 25
布蘭克洞窟
強化素材關卡 426i 280i
練技素材關卡 2428i 2328i 2242i 2128i 1777i 1709i 292i 405i 546i 1444i 1567i 2077i 585i 1271i
練技素材關卡 (限時開放) 2471i 2201i 2170i 1897i 1801i 1735i 966i 1275i
龍刻武裝關卡 (限時開放) 1759i 1760i 1762i 2293i 1766i 2282i 1769i
進化素材關卡 260i 256i 387i 269i 675i 429i 1999i 1494i
資源關卡 515i 578i
特殊關卡 800i 400i

固定掉卡關卡 銀卡

魔境戰場

體力消耗 10 消耗布蘭克之匙 7 回合 5 經驗值 250 (25 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1 銅卡
486iRace魔族
    
600 3 8000 20
486iRace魔族
    
600 3 8000 20
2 銅卡
487iRace魔族
    
800 2 12000 40
487iRace魔族
    
800 2 12000 40
487iRace魔族
    
800 2 12000 40
3 銅卡
488iRace魔族
    
1050 3 18000 60
583iRace龍類
    
1800 3 34000 200
488iRace魔族
    
1050 3 18000 60
4 銅卡
489iRace魔族
    
900 2 27000 80
584iRace神族
    
2000 2 53000 400
489iRace魔族
    
900 2 27000 80
5 銅卡
585iRace魔族
    
1200 1 79000 600
585iRace魔族
    
1200 1 79000 600

神域兵營

體力消耗 10 消耗布蘭克之匙 7 回合 5 經驗值 250 (25 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1 銅卡
839iRace神族
    
400 2 9000 30
839iRace神族
    
400 2 9000 30
2 銅卡
837iRace神族
    
350 1 13000 60
837iRace神族
    
350 1 13000 60
837iRace神族
    
350 1 13000 60
3 銅卡
832iRace神族
    
2800 2 62000 230
4 銅卡
835iRace神族
    
1800 3 38000 140
835iRace神族
    
1800 3 38000 140
835iRace神族
    
1800 3 38000 140
5 銅卡
834iRace神族
    
3000 2 74000 520
834iRace神族
    
3000 2 74000 520

傅教祭壇

體力消耗 10 消耗布蘭克之匙 7 回合 5 經驗值 250 (25 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1 銅卡
968iRace人類
    
900 3 7000 40
968iRace人類
    
900 3 7000 40
2 銅卡
974iRace人類
    
1400 3 20000 70
974iRace人類
    
1400 3 20000 70
3 銅卡
973iRace人類
    
3000 2 58000 300
4 銅卡
967iRace人類
    
920 1 56000 430
967iRace人類
    
920 1 56000 430
5 銅卡
971iRace人類
    
2800 2 83000 560
971iRace人類
    
2800 2 83000 560

三國部隊

體力消耗 10 消耗布蘭克之匙 7 回合 5 經驗值 250 (25 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1 銀卡
1274iRace人類
    
260 1(1) 12000 480
1274iRace人類
    
260 1(1) 12000 480
2 銀卡
1272iRace人類
    
410 1(1) 17000 290
1272iRace人類
    
410 1(1) 17000 290
3 銀卡
1273iRace人類
    
1260 2(2) 49000 520
4 銀卡
1275iRace人類
    
1070 2(2) 36000 310
1275iRace人類
    
1070 2(2) 36000 310
5 銀卡
1271iRace人類
    
2120 3(3) 57000 230
1271iRace人類
    
2120 3(3) 57000 230

笨魔聚會

體力消耗 10 消耗布蘭克之匙 7 回合 5 經驗值 250 (25 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1 銅卡
1007iRace魔族
    
580 2(2) 14000 350
1007iRace魔族
    
580 2(2) 14000 350
2 銅卡
1009iRace魔族
    
1290 3(3) 21000 280
1009iRace魔族
    
1290 3(3) 21000 280
3 銅卡
1011iRace魔族
    
610 1(1) 29000 310
1011iRace魔族
    
610 1(1) 29000 310
4 銅卡
1013iRace魔族
    
1420 2(2) 38000 390
1013iRace魔族
    
1420 2(2) 38000 390
5 銅卡
1015iRace魔族
    
890 1(1) 46000 450
1015iRace魔族
    
890 1(1) 46000 450

護城勇士

體力消耗 10 消耗布蘭克之匙 7 回合 5 經驗值 250 (25 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1 銀卡
1441iRace人類
    
1710 2 38000 570
1441iRace人類
    
1710 2 38000 570
2 銀卡
1442iRace人類
    
890 1 35000 430
1442iRace人類
    
890 1 35000 430
3 銀卡
1443iRace人類
    
1830 2 33000 420
1443iRace人類
    
1830 2 33000 420
4 銀卡
1444iRace人類
    
1630 2 43000 560
1444iRace人類
    
1630 2 43000 560
5 銀卡
1445iRace人類
    
870 1 39000 380
1445iRace人類
    
870 1 39000 380

布偶魔窟

體力消耗 10 消耗布蘭克之匙 7 回合 5 經驗值 250 (25 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1 銀卡
1501iRace魔族
    
630 2 20000 350
1501iRace魔族
    
630 2 20000 350
2 銀卡
1504iRace魔族
    
720 2 23000 280
1504iRace魔族
    
720 2 23000 280
3 銀卡
1503iRace魔族
    
1680 4 26000 490
1503iRace魔族
    
1680 4 26000 490
4 銀卡
1505iRace魔族
    
590 1 30000 210
1505iRace魔族
    
590 1 30000 210
5 銀卡
1502iRace魔族
    
670 1 36000 250
1502iRace魔族
    
670 1 36000 250

鐵皮進擊

體力消耗 10 消耗布蘭克之匙 7 回合 5 經驗值 250 (25 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1 銀卡
871iRace妖精類
    
871iRace妖精類
    
2 銀卡
872iRace妖精類
    
872iRace妖精類
    
3 銀卡
873iRace妖精類
    
873iRace妖精類
    
4 銀卡
874iRace妖精類
    
874iRace妖精類
    
5 銀卡
875iRace妖精類
    
875iRace妖精類
    

流氓聚集

體力消耗 10 消耗布蘭克之匙 7 回合 5 經驗值 250 (25 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1 銀卡
1568iRace人類
    
4323 3 55740 1530
1568iRace人類
    
4323 3 55740 1530
2 銀卡
1567iRace人類
    
1258 1 44260 920
1567iRace人類
    
1258 1 44260 920
3 銀卡
1569iRace人類
    
1273 1 48600 1040
1569iRace人類
    
1273 1 48600 1040
4 銀卡
1566iRace人類
    
2713 2 46310 890
1566iRace人類
    
2713 2 46310 890
5 銀卡
1570iRace人類
    
2787 2 53600 850
1570iRace人類
    
2787 2 53600 850


異神儀式

體力消耗 10 消耗布蘭克之匙 7 回合 5 經驗值 250 (25 / 體)
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1 銀卡
546iRace獸類
    
2548 3 58000 800
546iRace獸類
    
2548 3 58000 800
2 銀卡
547iRace獸類
    
890 1 43000 710
547iRace獸類
    
890 1 43000 710
3 銀卡
548iRace獸類
    
2496 3 52000 820
548iRace獸類
    
2496 3 52000 820
4 銀卡
549iRace人類
    
1703 2 49000 770
549iRace人類
    
1703 2 49000 770
5 銀卡
550iRace魔族
    
882 1 45000 690
550iRace魔族
    
882 1 45000 690

※ 狹縫之門 ‧ 戰域 首次通關 可獲得1粒 SingleDiamond

除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。