Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
珍獸共鳴
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
1225i.png1226i.png1392i.png Refine1.png050
Refine2.png:150
Refine3.png:300
Refine4.png:500
總計:1000
長角的方法 水屬性i.png火屬性i.png木屬性i.png 20 4
勉強沒有幸福 水屬性i.png火屬性i.png木屬性i.png暗屬性i.png 20 4
救救精獸 五屬.png 20 5
善良的角 水屬性i.png火屬性i.png木屬性i.png光屬性i.png 20 5

長角的方法

體力 20 回合 4 經驗 (0 / 體)

隊友:

1225i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
097i.pngRace妖精類.png
1896
CD:2(2)
95420 40
294i.pngRace妖精類.png
3144
CD:3(3)
151070 200
097i.pngRace妖精類.png
1896
CD:2(2)
95420 40
2
108i.pngRace獸類.png
884
CD:1(1)
76420 20
112i.pngRace獸類.png
876
CD:1(1)
80110 20
108i.pngRace獸類.png
884
CD:1(1)
76420 20
112i.pngRace獸類.png
876
CD:1(1)
80110 20
3
185i.pngRace獸類.png
1857
CD:2(2)
126920 630
179i.pngRace獸類.png
3206
CD:3(3)
201870 970
185i.pngRace獸類.png
1857
CD:2(2)
126920 630
4
518i.pngRace獸類.png
1873
CD:1(1)
240180 1590

行動裝置暫時無法觀看故事


勉強沒有幸福

體力 20 回合 4 經驗 (0 / 體)

隊友:

1225i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
338i.pngRace妖精類.png
2786
CD:2(2)
187240 310
338i.pngRace妖精類.png
2786
CD:2(1)
187240 310
2
458i.pngRace人類.png
1405
CD:1(1)
156390 890
1148i.pngRace神族.png
3977
CD:3(3)
231520 1240
3
460i.pngRace人類.png
2895
CD:2(2)
167130 910
1147i.pngRace神族.png
1458
CD:1(1)
238340 1260
4
1226i.pngRace獸類.png
2464
CD:1(1)
359720 3110

行動裝置暫時無法觀看故事


救救精獸

體力 20 回合 5 經驗 (0 / 體)

隊友:

1226i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
462i.pngRace獸類.png
5396
CD:2(2)
405480 1980
SI012.png攻後轉橫火
461i.pngRace獸類.png
5217
CD:2(1)
412960 2020
SI011.png攻後轉直水
453i.pngRace妖精類.png
5902
CD:2(2)
534580 1540
SI221.png風化6000
454i.pngRace妖精類.png
8853
CD:3(3)
529640 1630
SI221.png風化6000
064i.pngRace妖精類.png
2505
CD:3(3)
688100 80
SI167.png連擊
455i.pngRace妖精類.png
3476
CD:1(1)
1031470 1710
SI224.png六重軌跡隱藏
064i.pngRace妖精類.png
2505
CD:3(3)
688100 80
SI167.png連擊
501i.pngRace神族.png
20000
CD:4(4)
110000 2160
SI244.png五屬盾
1186i.pngRace獸類.png
7730
CD:1(1)
1256170 3330
SI250.pngSI161.pngSI135.png隱身-隱攻命懸一線-(98回中毒40%)

行動裝置暫時無法觀看故事


善良的角

體力 20 回合 5 經驗 (0 / 體)

隊友:

1226i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
331i.pngRace妖精類.png
8583
CD:4(4)
831780 1210
SI163.png能力繼承
331i.pngRace妖精類.png
8583
CD:4(2)
831780 1210
SI163.png能力繼承
526i.png