Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
異龍寄語 ‧ 火
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
415i.png416i.png1067i.png Refine1.png050
Refine2.png:100
Refine3.png:200
Refine4.png:400
總計:750
篝火之焰 火屬性i.png 20 3
陌生的請求 火屬性i.png 20 2
龍脈的歸宿 ‧ 火 光屬性i.png 20 2
訣別的理由 ‧ 火 火屬性i.png 20 2

篝火之焰

體力 20 回合 3 經驗 (0 / 體)

隊友:

242i.pngCD: 7Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
149i.pngRace龍類.png
9999
CD:8(8)
100 10
SI032.png 5+火符石盾
150i.pngRace龍類.png
9999
CD:8(8)
100 10
SI032.png 6+火符石盾
151i.pngRace龍類.png
9999
CD:8(8)
100 10
SI032.png 9+火符石盾

行動裝置暫時無法觀看故事


陌生的請求

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

247i.pngCD: 7Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
252i.pngRace進化素材.png
100
CD:2
2 1000000
SI163.png 雙體共生
252i.pngRace進化素材.png
100
CD:2
4 1000000
SI163.png 雙體共生
044i.pngRace龍類.png
200
CD:2
2 1000000
SI163.png 全體共生
044i.pngRace龍類.png
200
CD:2
4 1000000
SI163.png 全體共生
044i.pngRace龍類.png
200
CD:2
2 1000000
SI163.png 全體共生
044i.pngRace龍類.png
200
CD:2
4 1000000
SI163.png 全體共生

行動裝置暫時無法觀看故事


龍脈的歸宿 ‧ 火

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

420i.pngCD: 10Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
187i.pngRace獸類.png
99999
CD:5(10)
100 10
SI032.png 12+火符石盾
157i.pngRace獸類.png
99999
CD:5(7)
16 89580
SI047.png 水轉心

行動裝置暫時無法觀看故事


訣別的理由 ‧ 火

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

312i.pngCD: 10Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
452i.pngRace妖精類.png
690
CD:2(1)
169820 10
SI257.png 單體無效
462i.pngRace獸類.png
690
CD:2(2)
137620 10
SI103.png 5+Combo盾
507i.pngRace神族.png
2341
CD:2(1)
307201 10
SI224.png 問號珠20%

※異龍寄語 ‧ 火 STAGE CLEARED 會獲得1粒SingleDiamond.png

行動裝置暫時無法觀看故事


昇華系列關卡