Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
皇女的末途
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
346i.png347i.png1047i.png Refine1.png050
Refine2.png:150
Refine3.png:300
Refine4.png:500
總計:1000
科耳喀斯 五屬.png 20 2
只能是他 火屬性i.png光屬性i.png暗屬性i.png 20 2
共赴他方國度 水屬性i.png木屬性i.png光屬性i.png暗屬性i.png 20 2
訣別曾經的愛 火屬性i.png 20 2

科耳喀斯

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

406i.pngCD: 18Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
056i.pngRace妖精類.png
204
CD:3
8372 20
SI167.png連擊
058i.pngRace妖精類.png
216
CD:3
8093 20
SI167.png連擊
062i.pngRace妖精類.png
208
CD:3
8421 20
SI167.png連擊
323i.pngRace強化素材.png
2911
CD:6(6)
100 200
SI032.png單次6+火符石盾
327i.pngRace強化素材.png
2911
CD:6(6)
100 200
SI034.png單次6+光符石盾

行動裝置暫時無法觀看故事


只能是他

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

322i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
325i.pngRace強化素材.png
564
CD:4(3)
18943 100
SI102.png4+Combo盾
321i.pngRace強化素材.png
609
CD:4(1)
18527 100
SI188.png越戰越強-鐵
327i.pngRace強化素材.png
569
CD:4(4)
18692 100
SI224.png隱藏-結
406i.pngRace獸類.png
825
CD:2(2)
56230 230
SI046.png刷新符石

行動裝置暫時無法觀看故事


共赴他方國度

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

322i.pngCD: 12Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
106i.pngRace獸類.png
504
CD:3(3)
28242 20
SI228.png黏附
084i.pngRace龍類.png
921
CD:3(1)
35440 40
ICON119.png越戰越強-銅
110i.pngRace獸類.png
492
CD:3(2)
28798 20
SI228.png黏附
063i.pngRace妖精類.png
1660
CD:3(3)
33490 40
SI104.png6+Combo盾
065i.pngRace妖精類.png
1660
CD:3(3)
33470 40
SI104.png6+Combo盾

行動裝置暫時無法觀看故事


訣別曾經的愛

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

457i.pngCD: 17Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
321i.pngRace強化素材.png
2386
CD:3(3)
69460 200
SI125.png技能回復
321i.pngRace強化素材.png
2386
CD:3(3)
69460 200
SI221.png風化-先
322i.pngRace強化素材.png
3908
CD:4(4)
40 46890
SI250.png20擊盾

行動裝置暫時無法觀看故事