FANDOM


第一季
名稱 屬性 體力 回合 經驗 經/體 限制
休閒競賽 競爭的草原 入門級 五屬 1 戰靈 8 1200
休閒競賽 競爭的草原 精英級 五屬 1 戰靈 8 2400
召喚師聯賽 競爭的草原 入門級 五屬 2 戰靈 8 1200 入門級、見習級、資深級
召喚師聯賽 競爭的草原 精英級 五屬 2 戰靈 8 2400 英雄級、精英級、傳說級

12/2 官方修正關卡內血量&攻擊

競爭的草原 入門級

戰靈消耗 1-2 回合 8 經驗值 1200
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
106iRace獸類
877 2 48215 20 SI064 獸外防禦75%
110iRace獸類
840 2 50060 20 SI064 獸外防禦75%
114iRace獸類
910 2 48935 20 SI064 獸外防禦75%
112iRace獸類
845 2 49580 20 SI064 獸外防禦75%
108iRace獸類
912 2 47690 20 SI064 獸外防禦75%
2
每日變換
500iRace獸類
2164 3(3) 24 180 SI102 4+Combo盾
623iRace獸類
99999 2(2) 10 10 SI125 技能回復
653iRace獸類
1467 2(2) 24 290 SI181 拼圖盾
3
289iRace獸類
2008 2(2) 138975 160 SI163 雙體共生
288iRace獸類
1943 2(1) 199060 220 SI163 雙體共生
4
每日變換
448iRace獸類
1946 2(2) 24 180 SI032 6+火符石盾
514iRace獸類
2044 2(2) 24 120 SI035 6+暗符石盾
515iRace獸類
1978 2(2) 24 110 SI036 6+心符石盾
5
107iRace獸類
1522 1 209880 40 SI256 獸外生命提升
109iRace獸類
1544 1 202105 40 SI256 獸外生命提升
111iRace獸類
1488 1 215745 40 SI256 獸外生命提升
6
每日變換
498iRace獸類
2607 2 24 270 SI242 三屬盾
513iRace獸類
6512 5(5) 15000 10萬 SI064 獸外防禦75%
626iRace獸類
3692 1(1) 18 200萬 SI122 人類剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
7
631iRace獸類
4012 3 316405 240 SI221 風化 ‧ 後
634iRace獸類
4173 3 282760 280 SI221 風化 ‧ 後
8
666iRace獸類
4705 3(3) 694100 580 SI047 木轉心

競爭的草原 精英級

戰靈消耗 1-2 回合 8 經驗值 1200
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
106iRace獸類
1755 2 96430 20 SI064 獸外防禦75%
110iRace獸類
1680 2 100120 20 SI064 獸外防禦75%
114iRace獸類
1821 2 97870 20 SI064 獸外防禦75%
112iRace獸類
1690 2 99160 20 SI064 獸外防禦75%
108iRace獸類
1825 2 95380 20 SI064 獸外防禦75%
2
每日變換
500iRace獸類
4328 3(3) 13840 180 SI103 5+Combo盾
623iRace獸類
99999 2(2) 10 10 SI125 技能回復
653iRace獸類
2934 2(2) 14060 290 SI181 拼圖盾
3
289iRace獸類
4016 2(2) 277950 160 SI163 雙體共生
288iRace獸類
3866 2(1) 398120 220 SI163 雙體共生
4
每日變換
448iRace獸類
3892 2(2) 14230 180 SI032 9+火符石盾
514iRace獸類
3957 2(2) 13560 120 SI035 9+暗符石盾
515iRace獸類
4088 2(2) 13280 110 SI036 9+心符石盾
5
107iRace獸類
3044 1 419760 40 SI256 獸外生命提升
109iRace獸類
3089 1 404210 40 SI256 獸外生命提升
111iRace獸類
2976 1 431490 40 SI256 獸外生命提升
6
每日變換
498iRace獸類
5215 2(2) 563690 270 SI242 三屬盾
513iRace獸類
13025 5(5) 30000 20萬 SI064 獸外防禦75%
626iRace獸類
7385 1(1) 18 200萬 SI122 人類剋制 ‧ 攻 ‧ 鎖
7
631iRace獸類
8024 3 632810 240 SI221 風化 ‧ 先
634iRace獸類
8274 3 565520 280 SI221 風化 ‧ 先
8
666iRace獸類
9310 3(3) 1694100 580 SI047 木轉心
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。