Pet1587.png
名稱 箭神在野 ‧ 后羿 屬性
編號
1587 稀有 6★ 空間 14 種族 人類 系列 公會任務
最大
Lv
99 經驗
曲線
500萬 滿級
經驗
5000000

基本屬性

生命力 攻擊力 回復力 總計 強化經驗 金幣值
Lv 1 1285 750 183 2218 Lv1 25000 500
Lv
最大
2523 1473 411 4407 每Lv +150 +100
主動技 名稱 穿雲射日箭 Lv.1
初始CD
20 Lv. 15
最小CD
6
效果 1 回合內,自身追打木屬性攻擊 9 次,此回合每擊斃 1 個敵人,當前技能 CD 減少 1,最多可減少 5 CD
隊長技 名稱 人類之狂怒
效果 人類攻擊力 2.5 倍
來源 友情
封印
魔法石
封印
其他
關卡 美夢團圓 - 公會任務獎勵
憧憬的開始與幻滅 - 公會任務獎勵
問號2.png 卡牌資訊

【公會任務】

公會任務 系列召喚獸 Pencil.png

479i.png 501i.png 519i.png 618i.png 705i.png 740i.png 743i.png 828i.png 877i.png 977i.png 978i.png 1018i.png 1019i.png 1072i.png 1080i.png 1131i.png 1161i.png 1186i.png 1215i.png 1306i.png 1307i.png 1308i.png 1438i.png 1466i.png 1493i.png 1521i.png 1558i.png 1587i.png 1623i.png 1658i.png 1695i.png 1717i.png 1778i.png 1872i.png 1894i.png 1944i.png 2033i.png 2034i.png 2091i.png 2147i.png 2148i.png 2169i.png 2171i.png 2204i.png 2279i.png 2335i.png 2397i.png 2436i.png 2476i.png 2593i.png 2635i.png 9017i.png 9018i.png

社区内容除另有注明外,均在CC-BY-SA许可协议下提供。