Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
絕望的墮天使
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
1247i.png2087i.png Refine1.png050
Refine2.png:150
Refine3.png:300
Refine4.png:500
總計:1000
血蝴蝶 火屬性i.png光屬性i.png暗屬性i.png 20 2
霧裡看花 火屬性i.png光屬性i.png暗屬性i.png 20 3
往事如煙 水屬性i.png光屬性i.png暗屬性i.png 20 3
人妖之間 水屬性i.png火屬性i.png木屬性i.png光屬性i.png 20 3

血蝴蝶

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

067i.pngCD: 15Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
650i.pngRace人類.png
293
CD:1(2)
105970 570
093i.pngRace人類.png
282
CD:1(1)
108790 70
647i.pngRace人類.png
578
CD:2(2)
106420 600
968i.pngRace人類.png
99999
CD:9(9)
100 10
SI031.png單次6+水符石盾
1272i.pngRace人類.png
99999
CD:9(9)
100 10
SI031.png單次6+水符石盾

行動裝置暫時無法觀看故事


霧裡看花

體力 20 回合 3 經驗 (0 / 體)

隊友:

067i.pngCD: 15Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
523i.pngRace妖精類.png
602
CD:2(2)
111320 230
179i.pngRace獸類.png
837
CD:3(3)
138070 960
523i.pngRace妖精類.png
602
CD:2(3)
111320 230
2
337i.pngRace妖精類.png
629
CD:2(2)
157060 780
332i.pngRace妖精類.png
956
CD:3(3)
160960 1290
386i.pngRace進化素材.png
99999
CD:9(9)
100 10
SI031.png單次9+水符石盾

行動裝置暫時無法觀看故事


往事如煙

體力 20 回合 3 經驗 (0 / 體)

隊友:

1247i.pngCD: 11Lv.最大

2087i.pngCD: 11Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
246i.pngRace進化素材.png
1429
CD:3(4)
1269640 880
SI301.pngSI047.png攻後轉水4顆
246i.pngRace進化素材.png
1429
CD:3(2)
1269640 880
SI301.pngSI047.png攻後轉水4顆
246i.pngRace進化素材.png
1429
CD:3(3)
1269640 880
SI301.pngSI047.png攻後轉水4顆
294i.pngRace妖精類.png
9999
CD:8(8)
870320 2170
SI168.png弱自爆2000
338i.pngRace妖精類.png
1260
CD:1(1)
1698010 3590
SI224.png四重軌跡隱藏
294i.pngRace妖精類.png
9999
CD:8(8)
870320 2170
SI168.png弱自爆2000
429i.pngRace進化素材.png
3178
CD:2(2)
1317140 4860
SI181.png初級拼圖盾

行動裝置暫時無法觀看故事


人妖之間

體力 20 回合 3 經驗 (0 / 體)

隊友:

1247i.pngCD: 11Lv.最大

2087i.pngCD: 11Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
969i.pngRace人類.png
(1333)
2052
CD:3(3)
1387090 2730
SI160.pngSI229.png突擊65% ‧ 攻後雙重燃燒10%
973i.pngRace人類.png
1217
CD:2(2)
1401420 2690
SI165.png(5回轉珠減2秒)
486i.pngRace魔族.png
903
CD:2(3)
1280360 1800
SI047.png火轉自身
1273i.pngRace人類.png
2675
CD:3(3)
741790 3260
SI032.png首消全火盾
486i.pngRace魔族.png
903
CD:2(2)
1280360 1800
SI047.png火轉自身
581i.pngRace人類.png
1470
CD:1(1)
2058890 5190