Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
美食的追尋
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
1229i.png1230i.png1394i.png Refine1.png050
Refine2.png:150
Refine3.png:300
Refine4.png:500
總計:1000
刀上的火腿味 五屬.png 20 5
廚藝大比拼 火屬性i.png木屬性i.png光屬性i.png 20 4
森林的豬肉湯 水屬性i.png火屬性i.png木屬性i.png暗屬性i.png 20 5
有關伊薩卡豬 五屬.png 20 4

刀上的火腿味

體力 20 回合 5 經驗 (0 / 體)

隊友:

1114i.pngLv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
106i.pngRace獸類.png
138
CD:1(1)
17680 20
110i.pngRace獸類.png
136
CD:1(2)
18820 20
108i.pngRace獸類.png
142
CD:1(1)
17410 20
2
1272i.pngRace人類.png
357
CD:2(2)
22510 180
1273i.pngRace人類.png
338
CD:2(2)
23620 130
3
1274i.pngRace人類.png
392
CD:2(1)
35410 190
1274i.pngRace人類.png
392
CD:2(2)
35410 190
4
974i.pngRace人類.png
476
CD:2(2)
40890 200
968i.pngRace人類.png
721
CD:3(3)
40670 240
5
455i.pngRace妖精類.png
288
CD:1(1)
52830 280
454i.pngRace妖精類.png
786
CD:3(3)
53040 260

行動裝置暫時無法觀看故事


廚藝大比拼

體力 20 回合 4 經驗 (0 / 體)

隊友:

1230i.pngLv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
099i.pngRace妖精類.png
520
CD:2(3)
187120 350
330i.pngRace妖精類.png
840
CD:3(3)
240560 760
099i.pngRace妖精類.png
520
CD:2(2)
187120 350
2
297i.pngRace妖精類.png
323
CD:1(1)
210410 100
267i.pngRace進化素材.png
970
CD:3(3)
281990 880
297i.pngRace妖精類.png
323
CD:1(1)
210410 100
3
518i.pngRace獸類.png
631
CD:2(2)
314870 490
518i.pngRace獸類.png
631
CD:2(1)
314870 490
4
292i.pngRace強化素材.png
999
CD:1(1)
539210 990

行動裝置暫時無法觀看故事


森林的豬肉湯

體力 20 回合 5 經驗 (0 / 體)

隊友:

1114i.pngLv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
294i.pngRace妖精類.png
628
CD:4(2)
56980 250
SI011.png攻後轉橫水
297i.pngRace妖精類.png
636
CD:4(4)
56310 260
SI012.png攻後轉橫火
045i.pngRace龍類.png
969
CD:3(3)
38260 370
SI229.png縱向燃燒10%-1
045i.pngRace龍類.png
969
CD:3(3)
38260 370
SI229.png縱向燃燒10%-6
3
267i.pngRace進化素材.png
471
CD:3(2)
86080 600
267i.pngRace進化素材.png
471
CD:3(3)
86080 600
SI228.png六重軌跡黏附
267i.pngRace進化素材.png
471
CD:3(2)
86080 600
619i.pngRace獸類.png
530
CD:1(1)
114270 890
SI227.pngSI035.png迷惑符石 ‧ 首消全暗盾
617i.pngRace強化素材.png
99999
CD:6(6)
100 10
SI035.png單次12+暗符石盾

行動裝置暫時無法觀看故事


有關伊薩卡豬

體力 20 回合 4 經驗 (0 / 體)

隊友:

1230i.pngLv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1271i.pngRace人類.png
40
CD:1(1)
983520 2420
SI221.png風化6000