Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
耀目的帥印
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
016i.png411i.png6014i.png Refine1.png050
Refine2.png:150
Refine3.png:300
Refine4.png:500
總計:1000
受祝之光 光屬性i.png 20 2
紛亂的戰場 ‧ 奈寶尼 五屬.png 20 2
過去的約誓 ‧ 奈寶尼 水屬性i.png 20 2
永劫的未来 ‧ 奈寶尼 水屬性i.png光屬性i.png 20 2

受祝之光

體力 20 回合 3 經驗 (0 / 體)

隊友:

103i.pngCD: 10Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
125i.pngRace神族.png
99999
CD:8(8)
50 10
SI034.png 5+光符石盾
126i.pngRace神族.png
99999
CD:8(8)
100 10
SI034.png 6+光符石盾
127i.pngRace神族.png
99999
CD:8(8)
150 10
SI034.png 9+光符石盾

行動裝置暫時無法觀看故事


紛亂的戰場 ‧ 奈寶尼

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

019i.pngCD: 10Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
270i.pngRace強化素材.png
100
CD:2
2 100000
SI163.png 雙體共生
272i.pngRace強化素材.png
100
CD:2
4 100000
SI163.png 雙體共生
274i.pngRace強化素材.png
200
CD:2(2)
4 100000
SI163.png 全體共生
271i.pngRace強化素材.png
200
CD:2(2)
2 100000
SI163.png 全體共生
274i.pngRace強化素材.png
200
CD:2(2)
2 100000
SI163.png 全體共生
273i.pngRace強化素材.png
200
CD:2(2)
4 100000
SI163.png 全體共生

行動裝置暫時無法觀看故事


過去的約誓 ‧ 奈寶尼

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

398i.pngCD: 10Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
004i.pngRace人類.png
510
CD:1(2)
108086 10
SI221.png 風化3000 ‧ 轉
408i.pngRace人類.png
1508
CD:2(1)
165500 10
SI254.png 強化盾

行動裝置暫時無法觀看故事


永劫的未来 ‧ 奈寶尼

體力 20 回合 2 經驗 (0 / 體)

隊友:

412i.pngCD: 14Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
408i.pngRace人類.png
1870
CD:3(1)
34000 10
SI257.png 10%盾
293i.pngRace神族.png
99999
CD:2(5)
1000 10
SI035.png 12+暗符石盾

※耀目的帥印 STAGE CLEARED 會獲得1粒 SingleDiamond.png

行動裝置暫時無法觀看故事

昇華系列關卡