Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基


聖光的指引
名稱 屬性 體力 回合 經驗 限制
聖光俠客集會 光屬性i.png暗屬性i.png 9 7 325
蘋果園的主人 光屬性i.png暗屬性i.png 9 7 355
耀眼金龍的威嚇 光屬性i.png暗屬性i.png 12 10 446
主線任務 - 第四封印全關卡
4-1 水下的伏兵 4-2 燃燒的赤鐵 4-3 荒野的巨岩 4-4 聖光的指引 4-5 夢魘的險惡 4-6
第四階段封印
042i.png 045i.png 048i.png 051i.png 054i.png 285i.png

聖光俠客集會

體力 9 回合 7 經驗 325 (36 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
035i.pngRace獸類.png
4819
CD:3
104336 135
稀有出現
063i.pngRace妖精類.png
2715
CD:3
11969 29
073i.pngRace妖精類.png
1300
CD:2
32433 58
083i.pngRace龍類.png
4215
CD:4
19130 19
095i.pngRace人類.png
1060
CD:1
20692 10
259i.pngRace進化素材.png
11111
CD:8
12000 1111
稀有出現
278i.pngRace強化素材.png
300
CD:2
10 2
稀有出現
7
前置
140i.pngRace人類.png
5063
CD:3
24704 39
7
141i.pngRace人類.png
7635
CD:3
98333 290

蘋果園的主人

體力 9 回合 7 經驗 355 (39 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
035i.pngRace獸類.png
4880
CD:3
105691 135
稀有出現
063i.pngRace妖精類.png
2761
CD:3
12179 29
073i.pngRace妖精類.png
1322
CD:2
33002 58
083i.pngRace龍類.png
4301
CD:4
19537 19
095i.pngRace人類.png
1078
CD:1
21055 10
259i.pngRace進化素材.png
11111
CD:8
12000 1111
稀有出現
278i.pngRace強化素材.png
300
CD:2
10 2
稀有出現
7
前置
125i.pngRace神族.png
2182
CD:2
22303 10
7
126i.pngRace神族.png
3193
CD:2
88969 97

耀眼金龍的威嚇

體力 12 回合 10 經驗 446 (37 / 體)
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
035i.pngRace獸類.png
5063
CD:3
109756 135
稀有出現
063i.pngRace妖精類.png
2899
CD:3
12809 29
073i.pngRace妖精類.png
1388
CD:2
34709 58
083i.pngRace龍類.png
4559
CD:4
20758 19
095i.pngRace人類.png
1132
CD:1
22144 10
259i.pngRace進化素材.png
11111
CD:8
12000 1111
稀有出現
278i.pngRace強化素材.png
300
CD:2
10 2
稀有出現
10
前置
050i.pngRace龍類.png
4610
CD:3
50574 10
10
051i.pngRace龍類.png
6351
CD:3
201875 145
Advertisement