Tower of Saviors 維基
Advertisement
Tower of Saviors 維基
英雄們的崛起 ‧ 光
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
1172i.png1173i.png2047i.png2048i.png Refine1.png050
Refine2.png:150
Refine3.png:300
Refine4.png:500
總計:1000
兒時回憶 水屬性i.png火屬性i.png木屬性i.png光屬性i.png 20 3
思考殿主 水屬性i.png火屬性i.png木屬性i.png 20 3
不假外求 五屬.png 20 3
永無止盡之路 五屬.png 20 3

兒時回憶

體力 20 回合 3 經驗 (0 / 體)

隊友:

278i.pngCD: 10Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
068i.pngRace妖精類.png
752
CD:2(3)
9620 20
066i.pngRace妖精類.png
736
CD:2(2)
9870 20
068i.pngRace妖精類.png
752
CD:2(3)
9620 20
2
073i.pngRace妖精類.png
391
CD:1(1)
12360 10
070i.pngRace妖精類.png
808
CD:2(2)
34820 20
SI013.png隨機轉木
073i.pngRace妖精類.png
391
CD:1(1)
12360 10
426i.pngRace強化素材.png
9999
CD:6(6)
100 10
SI033.png單次5+木符石盾

行動裝置暫時無法觀看故事


思考殿主

體力 20 回合 3 經驗 (0 / 體)

隊友:

278i.pngCD: 10Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
1
424i.pngRace強化素材.png
793
CD:2(1)
19540 380
424i.pngRace強化素材.png
793
CD:2(2)
19540 380
425i.pngRace強化素材.png
1579
CD:4(4)
23760 400
SI011.png攻後轉直水
425i.pngRace強化素材.png
1579
CD:4(2)
23760 460
SI011.png攻後轉直水
381i.pngRace進化素材.png
9999
CD:6(6)
100 10
SI032.png單次6+火符石盾

行動裝置暫時無法觀看故事


不假外求

體力 20 回合 3 經驗 (0 / 體)

隊友:

278i.pngCD: 10Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
379i.pngRace進化素材.png
1600
CD:5(6)
31240 300
SI031.png首消全水盾
380i.pngRace進化素材.png
1600
CD:5(1)
30890 260
SI032.png首消全火盾
381i.pngRace進化素材.png
1600
CD:5(1)
32040 320
SI033.png首消全木盾
382i.pngRace進化素材.png
1600
CD:5(6)
31790 280
SI034.png首消全光盾
383i.pngRace進化素材.png
1600
CD:2(2)
105900 300
SI015.png首消暗傷害吸收

行動裝置暫時無法觀看故事


永無止盡之路

體力 20 回合 3 經驗 (0 / 體)

隊友:

278i.pngCD: 10Lv.最大
層數 敵人 攻擊 HP 防禦
424i.pngRace強化素材.png
689
CD:2(2)
25630 380
SI250.png首殺盾
423i.pngRace強化素材.png
600
CD:1(3)
30960 210
SI227.png迷惑符石
424i.pngRace強化素材.png
689
CD:2(2)
25630 380
SI250.png首殺盾
425i.pngRace強化素材.png
1543
CD:2(1)
58440 460
SI163.png能力繼承
425i.pngRace強化素材.png
1543
CD:2(2)
58440 460
SI163.png能力繼承
381i.pngRace進化素材.png
1600
CD:5(5)
37690 320
SI165.png2秒轉珠
384i.pngRace進化素材.png
1286
CD:1(1)
21480 490
SI181.png敵屬初級拼圖盾-限
383i.pngRace進化素材.png
1600
CD:5(5)
37040 300
SI224.png六重軌跡隱藏

行動裝置暫時無法觀看故事