FANDOM


英雄們的崛起 ‧ 光
召喚獸 所需靈魂 名稱 屬性 體力 回合 限制
1172i1173i Refine1050
Refine2:150
Refine3:300
Refine4:500
總計:1000
兒時回憶 水屬性i火屬性i木屬性i光屬性i 20 3
思考殿主 水屬性i火屬性i木屬性i 20 3
不假外求 五屬 20 3
永無止盡之路 五屬 20 3

兒時回憶

體力消耗 20 回合 3 經驗值 (0 / 體)
隊友:
278iCD: 10Lv.最大
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
068iRace妖精類
752 2(3) 9620 20
066iRace妖精類
736 2(2) 9870 20
068iRace妖精類
752 2(3) 9620 20
2
073iRace妖精類
391 1(1) 12360 10
070iRace妖精類
808 2(2) 34820 20 SI013 隨機轉木
073iRace妖精類
391 1(1) 12360 10
3
426iRace強化素材
9999 6(6) 100 10 SI033 單次5+木符石盾
行動裝置暫時無法觀看故事


思考殿主

體力消耗 20 回合 3 經驗值 (0 / 體)
隊友:
278iCD: 10Lv.最大
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
424iRace強化素材
793 2(1) 19540 380
424iRace強化素材
793 2(2) 19540 380
2
425iRace強化素材
1579 4(4) 23760 400 SI011 攻後轉直水
425iRace強化素材
1579 4(2) 23760 460 SI011 攻後轉直水
3
381iRace進化素材
9999 6(6) 100 10 SI032 單次6+火符石盾
行動裝置暫時無法觀看故事


不假外求

體力消耗 20 回合 3 經驗值 (0 / 體)
隊友:
278iCD: 10Lv.最大
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
379iRace進化素材
1600 5(6) 31240 300 SI031 首消全水盾
380iRace進化素材
1600 5(1) 30890 260 SI032 首消全火盾
2
381iRace進化素材
1600 5(1) 32040 320 SI033 首消全木盾
382iRace進化素材
1600 5(6) 31790 280 SI034 首消全光盾
3
383iRace進化素材
1600 2(2) 105900 300 SI015 首消暗傷害吸收
行動裝置暫時無法觀看故事


永無止盡之路

體力消耗 20 回合 3 經驗值 (0 / 體)
隊友:
278iCD: 10Lv.最大
層數 敵人 攻擊 CD HP 防禦 敵人技能
1
424iRace強化素材
689 2(2) 25630 380 SI250 首殺盾
423iRace強化素材
600 1(3) 30960 210 SI227 迷惑符石
424iRace強化素材
689 2(2) 25630 380 SI250 首殺盾
2
425iRace強化素材
1543 2(1) 58440 460 SI163 能力繼承
425iRace強化素材
1543 2(2) 58440 460 SI163 能力繼承
3
381iRace進化素材
1600 5(5) 37690 320 SI165 2秒轉珠
384iRace進化素材
1286 1(1) 21480 490 SI181 敵屬初級拼圖盾-限
383iRace進化素材
1600 5(5) 37040 300 SI224 六重軌跡隱藏
行動裝置暫時無法觀看故事

※ 英雄們的崛起 ‧ 光 首次通關獎勵:SingleDiamond 1粒 ※

昇華系列關卡

408i 409i 410i 411i 412i

511i 512i 513i 514i 515i

481i 482i 483i 484i 485i

686i 687i 688i 689i 690i

148i 151i 154i 157i 160i

851i 852i 853i 854i 855i

192i 194i 196i 198i 200i

506i 507i 508i 509i 510i

641i 642i 643i 644i 645i

591i 592i 593i 594i 595i

296i 299i 302i 305i 308i

571i 572i 573i 574i 575i

345i 347i 349i

816i 817i 818i 819i 820i 821i 822i 823i 824i 825i 826i 827i

389i 391i 393i 395i 397i

785i 787i 789i 588i 589i

414i 416i 418i 420i 422i

433i 435i 437i

981i 983i 985i 498i 500i

711i 712i 713i 714i 715i

532i 534i 536i 538i 540i

597i 599i 601i 603i 605i

677i 679i 681i 683i 685i

623i 626i 629i 632i 635i

651i 652i 653i 654i 655i

716i 717i 718i 719i 720i

1126i 1127i 1128i 1129i 1130i

747i 749i 751i 753i 755i 757i 759i 761i 763i 765i 767i

1181i 1182i 1183i 1184i 1185i

802i 804i 806i 808i 810i

862i 864i 866i 868i 870i

882i 884i 886i 888i 890i

892i 894i 896i 898i 900i 902i 904i 906i 908i 910i 912i 914i 916i

947i 949i 951i 953i 955i

987i 989i 991i 993i 995i

1032i 1034i 1036i 1038i 1040i

1336i 1337i 1338i 1339i 1340i

1091i 1092i 1093i 1094i 1095i 1096i 1097i

1351i 1352i 1353i 1354i 1355i

1137i 1139i 1141i 1143i 1145i

1167i 1169i 1171i 1173i 1175i

1201i 1202i 1203i 1204i 1205i 1206i 1207i 1208i

1390i 1391i 1392i 1393i 1394i

1506i 1507i 1508i 1509i 1510i 1511i 1512i 1513i

1571i 1572i 1573i 1574i 1575i 1576i 1577i 1578i

1726i 1727i 1728i 1729i 1730i 1731i 1732i 1733i 1734i

1759i 1760i 1762i 1764i 1766i 1768i 1769i

1786i 1788i 1790i 1792i 1793i 1795i 1796i 1797i

1882i 1883i 1884i 1885i 1886i 1887i 1888i 1889i

1955i 1956i 1957i 1958i 1959i 1960i 1961i 1962i

8002i 8004i 8006i 8008i 8010i 8012i8014i

9002i 9004i 9006i 9008i 9010i 9012i9014i